Skip to content
Tự Học Thiết Kế Website với HTML & CSS
Branch: master
Clone or download
Latest commit 5b89413 Feb 10, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images Done Feb 1, 2018
stylesheets
README.md Update readme Feb 4, 2018
about.html Add FAQ page Feb 10, 2018
contact.html Add FAQ page Feb 10, 2018
faq.html Add FAQ page Feb 10, 2018
home.html Add FAQ page Feb 10, 2018
layout.html

README.md

Tự học thiết kế website với HTML là khoá học online hoàn toàn miễn phí được tạo bởi các lập trình viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế web và cũng là những thành viên kỳ cựu của CodeHub.vn.

Thiết kế Website với HTML

Trong khoá học này các bạn sẽ được tìm hiểu các sử dụng HTML để xây dựng một website giới thiệu doanh nghiệp hoàn chỉnh. Ngoài ra, bạn cũng được hướng dẫn cách sử dụng iframe để thêm các nút like và share trang trên Facebook cũng như nhúng một bản đồ Google Map vào trang.

You can’t perform that action at this time.