Permalink
Browse files

Another Czech translation improvement.

  • Loading branch information...
1 parent cc96ee7 commit 81387fa11b2c3e5ccc9a1a42d6f084524abab23f @simi simi committed Jan 24, 2011
Showing with 6 additions and 3 deletions.
  1. +4 −1 authentication/config/locales/cs.yml
  2. +2 −2 settings/config/locales/cs.yml
View
5 authentication/config/locales/cs.yml
@@ -11,7 +11,8 @@ cs:
cannot_remove_user_plugin_from_current_user: Nemůžete odstranit 'Users' plugin z aktuálně přihlášeného konta.
form:
blank_password_keeps_current: Pokud necháte toto pole prázné bude zachováno stávající heslo
- enable_all: povolot vše
+ plugin_access: Přístup k pluginům
+ enable_all: povolit vše
index:
create_new_user: Přidat nového uživatele
user:
@@ -51,5 +52,7 @@ cs:
user:
login: Přihlásit
email: Email
+ username: Uživatelské jméno
password: Heslo
+ password_confirmation: Potvrdit heslo
remember_me: Zapamatovat heslo
View
4 settings/config/locales/cs.yml
@@ -17,7 +17,7 @@ cs:
yes_make_this_setting_restricted: "Ano, umožnit změnu této volby jenom administrátorům."
help:
restricted: Volba bude viditelná a editovatelné pouze pro adminstrátory (jako jste vy).
- activity_show_limit: Omezuje počet akcí viditelných v hlavním přehledu (Dashboard).
+ activity_show_limit: Omezuje počet akcí viditelných na nástěnce.
analytics_page_code: Tento kód aktivuje sledování webu pomocí Googla Analytics. Pokud je ponechán prázdný nebo ve tvaru UA-xxxxxx-x je sledování vypnuto a žádné informace se do Google Analytics neposílají.
frontend_refinery_stylesheets_enabled: "Ve výchozím stavu, Refinery používá na stránkách (Frontend) své základní kaskádové styly. Tímto nastavením můžete tomuto chování zabránit."
image_dialogue_sizes: Toto nastavení se používá v dialogu vkládání obrázku. Musíte implementovat rozdílné velikosti náhledů, pokud toto nastavení změníte.
@@ -42,4 +42,4 @@ cs:
refinery_setting:
name: Jméno
value: Hodnota
- restricted: Zakázáno
+ restricted: Omezení

0 comments on commit 81387fa

Please sign in to comment.