No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css style.css minified with cssminifier.com Jan 22, 2019
img Add files via upload Dec 27, 2018
README.md Create README.md Dec 27, 2018
ikorektor.js Update ikorektor.js Jan 22, 2019
ikorektor.min.js ikorektor.js minified with UglifyJS 3 Jan 22, 2019

README.md

Plugin JavaScript umożliwiający dodanie na własnej stronie opcji autokorekty tekstu w formularzach.

Więcej info na stronie https://ikorektor.pl/pluginy