Skip to content
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples
src
.editorconfig
.gitignore
README.md
composer.json

README.md

iUcto PHP SDK

Toto je SDK pro komunikaci s aplikací iUcto.

Pro komunikaci je potřeba vytvořit API klíč, který lze generovat v detailu profilu uživatele.

V adresáři examples jsou uvedeny příklady pro volání všech dostupných služeb.

SDK pracuje výhradně s texty v kódování UTF-8.

Dokumentace pro PHP je umístěna online na stránkách iUcto.

Dokumentaci k samotnému API naleznete na serveru apiary.

docker exec -it iucto-php-fpm php -d xdebug.remote_autostart=1 ./vendor/bin/codecept run acceptance

You can’t perform that action at this time.