Firefox, Chrome eta Safari nabigatzaileetarako #datraolat gehigarriak traola eta erabiltzaile-izenei kasu marka eta postposizioak modu naturalago batean gehitzeko aukera ematen du. (Hau honen ispilu bat da: / This is a mirror of https://gitlab.com/iametza/datraolat)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
firefox-addon-sdk
firefox-chrome-web-extensions
safari
README.md
insert-text-at-cursor.js

README.md