پروژه های دانشجویان کامپیوتر
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
StrongPC
gorbeh
joqd
karmaos
pol
rangebrand
README.md

README.md

پروژه های دانشجویان کامپیوتر

جدول پروژه ها

نام مدیر پروژه سطح
سیستم عامل کارما محمدرضا حقیری پیشرفته
وب فریم‌وورک جغد جاوید ایزدفر، ستاره کریمی پیشرفته
آیکون‌ست گربه جاوید ایزد فر، ستاره کریمی پیشرفته
رنگ برند جاوید ایزد فر، ستاره کریمی، مهرنوش دشتی پیشرفته
پل جاوید ایزد فر، ستاره کریمی پیشرفته
پردازنده StrongPC محمدرضا حقیری قزوینی پیشرفته

توضیحات

در این دایرکتوری، تمامی پروژه هایی که توسط دانشجویان کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به انجام میرسد قرار داده می شوند. هدف از این کار، جمع آوری و ساماندهی به پروژه ها، و همچنین یافتن افراد علاقمند برای مشارکت در پروژه هاست.

چگونگی ارسال پروژه

برای ارسال پروژه، کافیست مواردی شامل نام پروژه (فارسی و لاتین)، نام مسئول یا مسئولان پروژه، سطح پروژه (مبتدی، متوسط یا پیشرفته)، اهداف پروژه و جامعه هدف پروژه را در قالب یک فایل متنی txt, doc یا odt به آدرس تلگرام @Haghiri75

ارسال فرمایید.