Skip to content
Permalink
Browse files
More Russian codepages.
  • Loading branch information
icculus committed Jul 30, 2002
1 parent 0b05139 commit f8a53822f5682a2c947a0c48c32b319a692b4ef6
Showing with 307 additions and 4 deletions.
  1. +18 −0 configure.in
  2. +289 −4 physfs_internal.h
@@ -248,6 +248,21 @@ if test x$physfslang = xrussian-koi8-r; then
AC_DEFINE([PHYSFS_LANG], PHYSFS_LANG_RUSSIAN_KOI8_R, [define desired natural language])
fi

if test x$physfslang = xrussian-cp1251; then
physfs_valid_lang=yes
AC_DEFINE([PHYSFS_LANG], PHYSFS_LANG_RUSSIAN_CP866, [define desired natural language])
fi

if test x$physfslang = xrussian-cp866; then
physfs_valid_lang=yes
AC_DEFINE([PHYSFS_LANG], PHYSFS_LANG_RUSSIAN_CP866, [define desired natural language])
fi

if test x$physfslang = xrussian-iso-8859-5; then
physfs_valid_lang=yes
AC_DEFINE([PHYSFS_LANG], PHYSFS_LANG_RUSSIAN_ISO_8859_5, [define desired natural language])
fi

if test x$physfslang = xspanish; then
physfs_valid_lang=yes
AC_DEFINE([PHYSFS_LANG], PHYSFS_LANG_SPANISH, [define desired natural language])
@@ -276,6 +291,9 @@ if test x$physfs_valid_lang = xno; then
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=english])
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=spanish])
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=russian-koi8-r])
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=russian-cp1251])
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=russian-cp866])
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=russian-iso-8859-5])
AC_MSG_WARN([*** --enable-language=french])
AC_MSG_WARN([***])
AC_MSG_ERROR([*** unsupported language. stop.])
@@ -28,10 +28,13 @@ extern "C" {
# define PHYSFS_LANG PHYSFS_LANG_ENGLISH
#endif

#define PHYSFS_LANG_ENGLISH 1 /* English text by Ryan C. Gordon */
#define PHYSFS_LANG_RUSSIAN_KOI8_R 2 /* Russian text by Ed Sinjiashvili */
#define PHYSFS_LANG_SPANISH 3 /* Spanish text by Pedro J. Pérez */
#define PHYSFS_LANG_FRENCH 4 /* French text by Stéphane Peter */
#define PHYSFS_LANG_ENGLISH 1 /* English by Ryan C. Gordon */
#define PHYSFS_LANG_RUSSIAN_KOI8_R 2 /* Russian by Ed Sinjiashvili */
#define PHYSFS_LANG_RUSSIAN_CP1251 3 /* Russian by Ed Sinjiashvili */
#define PHYSFS_LANG_RUSSIAN_CP866 4 /* Russian by Ed Sinjiashvili */
#define PHYSFS_LANG_RUSSIAN_ISO_8859_5 5 /* Russian by Ed Sinjiashvili */
#define PHYSFS_LANG_SPANISH 6 /* Spanish by Pedro J. Pérez */
#define PHYSFS_LANG_FRENCH 7 /* French by Stéphane Peter */

#if (PHYSFS_LANG == PHYSFS_LANG_ENGLISH)
#define DIR_ARCHIVE_DESCRIPTION "Non-archive, direct filesystem I/O"
@@ -221,6 +224,288 @@ extern "C" {
#define ERR_PROT_VIOLATION "îÁÒÕÛÅÎÉÅ ÚÁÝÉÔÙ"
#define ERR_BROKEN_PIPE "óÌÏÍÁÎÎÙÊ ËÏÎ×ÅÊÅÒ"

#elif (PHYSFS_LANG == PHYSFS_LANG_RUSSIAN_CP1251)
#define DIR_ARCHIVE_DESCRIPTION "Íå àðõèâ, íåïîñðåäñòâåííûé ââîä/âûâîä ôàéëîâîé ñèñòåìû"
#define GRP_ARCHIVE_DESCRIPTION "Ôîðìàò ãðóïïîâîãî ôàéëà Build engine"
#define ZIP_ARCHIVE_DESCRIPTION "PkZip/WinZip/Info-Zip ñîâìåñòèìûé"

#define ERR_IS_INITIALIZED "Óæå èíèöèàëèçèðîâàí"
#define ERR_NOT_INITIALIZED "Íå èíèöèàëèçèðîâàí"
#define ERR_INVALID_ARGUMENT "Íåâåðíûé àðãóìåíò"
#define ERR_FILES_STILL_OPEN "Ôàéëû åùå îòêðûòû"
#define ERR_NO_DIR_CREATE "Íå ìîãó ñîçäàòü êàòàëîãè"
#define ERR_OUT_OF_MEMORY "Êîí÷èëàñü ïàìÿòü"
#define ERR_NOT_IN_SEARCH_PATH "Íåò òàêîãî ýëåìåíòà â ïóòè ïîèñêà"
#define ERR_NOT_SUPPORTED "Îïåðàöèÿ íå ïîääåðæèâàåòñÿ"
#define ERR_UNSUPPORTED_ARCHIVE "Àðõèâû òàêîãî òèïà íå ïîääåðæèâàþòñÿ"
#define ERR_NOT_A_HANDLE "Íå ôàéëîâûé äåñêðèïòîð"
#define ERR_INSECURE_FNAME "Íåáåçîïàñíîå èìÿ ôàéëà"
#define ERR_SYMLINK_DISALLOWED "Ñèìâîëüíûå ññûëêè îòêëþ÷åíû"
#define ERR_NO_WRITE_DIR "Êàòàëîã äëÿ çàïèñè íå óñòàíîâëåí"
#define ERR_NO_SUCH_FILE "Ôàéë íå íàéäåí"
#define ERR_NO_SUCH_PATH "Ïóòü íå íàéäåí"
#define ERR_NO_SUCH_VOLUME "Òîì íå íàéäåí"
#define ERR_PAST_EOF "Çà êîíöîì ôàéëà"
#define ERR_ARC_IS_READ_ONLY "Àðõèâ òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ"
#define ERR_IO_ERROR "Îøèáêà ââîäà/âûâîäà"
#define ERR_CANT_SET_WRITE_DIR "Íå ìîãó óñòàíîâèòü êàòàëîã äëÿ çàïèñè"
#define ERR_SYMLINK_LOOP "Áåñêîíå÷íûé öèêë ñèìâîëüíîé ññûëêè"
#define ERR_COMPRESSION "Îøèáêà (Ðàñ)ïàêîâêè"
#define ERR_NOT_IMPLEMENTED "Íå ðåàëèçîâàíî"
#define ERR_OS_ERROR "Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ñîîáùèëà îøèáêó"
#define ERR_FILE_EXISTS "Ôàéë óæå ñóùåñòâóåò"
#define ERR_NOT_A_FILE "Íå ôàéë"
#define ERR_NOT_A_DIR "Íå êàòàëîã"
#define ERR_NOT_AN_ARCHIVE "Íå àðõèâ"
#define ERR_CORRUPTED "Ïîâðåæäåííûé àðõèâ"
#define ERR_SEEK_OUT_OF_RANGE "Ïîçèöèîíèðîâàíèå çà ïðåäåëû"
#define ERR_BAD_FILENAME "Íåâåðíîå èìÿ ôàéëà"
#define ERR_PHYSFS_BAD_OS_CALL "(BUG) PhysicsFS âûïîëíèëà íåâåðíûé ñèñòåìíûé âûçîâ"
#define ERR_ARGV0_IS_NULL "argv0 is NULL"
#define ERR_ZLIB_NEED_DICT "zlib: íóæåí ñëîâàðü"
#define ERR_ZLIB_DATA_ERROR "zlib: îøèáêà äàííûõ"
#define ERR_ZLIB_MEMORY_ERROR "zlib: îøèáêà ïàìÿòè"
#define ERR_ZLIB_BUFFER_ERROR "zlib: îøèáêà áóôåðà"
#define ERR_ZLIB_VERSION_ERROR "zlib: îøèáêà âåðñèè"
#define ERR_ZLIB_UNKNOWN_ERROR "zlib: íåèçâåñòíàÿ îøèáêà"
#define ERR_SEARCHPATH_TRUNC "Ïóòü ïîèñêà îáðåçàí"
#define ERR_GETMODFN_TRUNC "GetModuleFileName() îáðåçàí"
#define ERR_GETMODFN_NO_DIR "GetModuleFileName() íå ïîëó÷èë êàòàëîã"
#define ERR_DISK_FULL "Äèñê ïîëîí"
#define ERR_DIRECTORY_FULL "Êàòàëîã ïîëîí"
#define ERR_MACOS_GENERIC "MacOS ñîîáùèëà îøèáêó (%d)"
#define ERR_OS2_GENERIC "OS/2 ñîîáùèëà îøèáêó (%d)"
#define ERR_VOL_LOCKED_HW "Òîì áëîêèðîâàí àïïàðàòíî"
#define ERR_VOL_LOCKED_SW "Òîì áëîêèðîâàí ïðîãðàììíî"
#define ERR_FILE_LOCKED "Ôàéë çàáëîêèðîâàí"
#define ERR_FILE_OR_DIR_BUSY "Ôàéë/êàòàëîã çàíÿò"
#define ERR_FILE_ALREADY_OPEN_W "Ôàéë óæå îòêðûò íà çàïèñü"
#define ERR_FILE_ALREADY_OPEN_R "Ôàéë óæå îòêðûò íà ÷òåíèå"
#define ERR_INVALID_REFNUM "Íåâåðíîå êîëè÷åñòâî ññûëîê"
#define ERR_GETTING_FILE_POS "Îøèáêà ïðè ïîëó÷åíèè ïîçèöèè ôàéëà"
#define ERR_VOLUME_OFFLINE "Òîì îòñîåäèíåí"
#define ERR_PERMISSION_DENIED "Îòêàçàíî â ðàçðåøåíèè"
#define ERR_VOL_ALREADY_ONLINE "Òîì óæå ïîäñîåäèíåí"
#define ERR_NO_SUCH_DRIVE "Íåò òàêîãî äèñêà"
#define ERR_NOT_MAC_DISK "Íå äèñê Macintosh"
#define ERR_VOL_EXTERNAL_FS "Òîì ïðèíàäëåæèò âíåøíåé ôàéëîâîé ñèñòåìå"
#define ERR_PROBLEM_RENAME "Ïðîáëåìà ïðè ïåðåèìåíîâàíèè"
#define ERR_BAD_MASTER_BLOCK "Ïëîõîé ãëàâíûé áëîê êàòàëîãà"
#define ERR_CANT_MOVE_FORBIDDEN "Ïîïûòêà ïåðåìåñòèòü çàïðåùåíà"
#define ERR_WRONG_VOL_TYPE "Íåâåðíûé òèï òîìà"
#define ERR_SERVER_VOL_LOST "Ñåðâåðíûé òîì áûë îòñîåäèíåí"
#define ERR_FILE_ID_NOT_FOUND "Èäåíòèôèêàòîð ôàéëà íå íàéäåí"
#define ERR_FILE_ID_EXISTS "Èäåíòèôèêàòîð ôàéëà óæå ñóùåñòâóåò"
#define ERR_SERVER_NO_RESPOND "Ñåðâåð íå îòâå÷àåò"
#define ERR_USER_AUTH_FAILED "Èäåíòèôèêàöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ íå óäàëàñü"
#define ERR_PWORD_EXPIRED "Ïàðîëü íà ñåðâåðå óñòàðåë"
#define ERR_ACCESS_DENIED "Îòêàçàíî â äîñòóïå"
#define ERR_NOT_A_DOS_DISK "Íå äèñê DOS"
#define ERR_SHARING_VIOLATION "Íàðóøåíèå ñîâìåñòíîãî äîñòóïà"
#define ERR_CANNOT_MAKE "Íå ìîãó ñîáðàòü"
#define ERR_DEV_IN_USE "Óñòðîéñòâî óæå èñïîëüçóåòñÿ"
#define ERR_OPEN_FAILED "Îòêðûòèå íå óäàëîñü"
#define ERR_PIPE_BUSY "Êîíâåéåð çàíÿò"
#define ERR_SHARING_BUF_EXCEEDED "Ðàçäåëÿåìûé áóôåð ïåðåïîëíåí"
#define ERR_TOO_MANY_HANDLES "Ñëèøêîì ìíîãî îòêðûòûõ äåñêðèïòîðîâ"
#define ERR_SEEK_ERROR "Îøèáêà ïîçèöèîíèðîâàíèÿ"
#define ERR_DEL_CWD "Ïîïûòêà óäàëèòü òåêóùèé ðàáî÷èé êàòàëîã"
#define ERR_WRITE_PROTECT_ERROR "Îøèáêà çàùèòû çàïèñè"
#define ERR_WRITE_FAULT "Îøèáêà çàïèñè"
#define ERR_LOCK_VIOLATION "Íàðóøåíèå áëîêèðîâêè"
#define ERR_GEN_FAILURE "Îáùèé ñáîé"
#define ERR_UNCERTAIN_MEDIA "Íåîïðåäåëåííûé íîñèòåëü"
#define ERR_PROT_VIOLATION "Íàðóøåíèå çàùèòû"
#define ERR_BROKEN_PIPE "Ñëîìàííûé êîíâåéåð"

#elif (PHYSFS_LANG == PHYSFS_LANG_RUSSIAN_CP866)
#define DIR_ARCHIVE_DESCRIPTION "¥  à娢, ­¥¯®á।á⢥­­ë© ¢¢®¤/¢ë¢®¤ ä ©«®¢®© á¨á⥬ë"
#define GRP_ARCHIVE_DESCRIPTION "”®à¬ â £à㯯®¢®£® ä ©«  Build engine"
#define ZIP_ARCHIVE_DESCRIPTION "PkZip/WinZip/Info-Zip ᮢ¬¥á⨬ë©"

#define ERR_IS_INITIALIZED "“¦¥ ¨­¨æ¨ «¨§¨à®¢ ­"
#define ERR_NOT_INITIALIZED "¥ ¨­¨æ¨ «¨§¨à®¢ ­"
#define ERR_INVALID_ARGUMENT "¥¢¥à­ë©  à£ã¬¥­â"
#define ERR_FILES_STILL_OPEN "” ©«ë ¥é¥ ®âªàëâë"
#define ERR_NO_DIR_CREATE "¥ ¬®£ã ᮧ¤ âì ª â «®£¨"
#define ERR_OUT_OF_MEMORY "Š®­ç¨« áì ¯ ¬ïâì"
#define ERR_NOT_IN_SEARCH_PATH "¥â â ª®£® í«¥¬¥­â  ¢ ¯ã⨠¯®¨áª "
#define ERR_NOT_SUPPORTED "Ž¯¥à æ¨ï ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥âáï"
#define ERR_UNSUPPORTED_ARCHIVE "€à娢ë â ª®£® ⨯  ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ îâáï"
#define ERR_NOT_A_HANDLE "¥ ä ©«®¢ë© ¤¥áªà¨¯â®à"
#define ERR_INSECURE_FNAME "¥¡¥§®¯ á­®¥ ¨¬ï ä ©« "
#define ERR_SYMLINK_DISALLOWED "‘¨¬¢®«ì­ë¥ áá뫪¨ ®âª«î祭ë"
#define ERR_NO_WRITE_DIR "Š â «®£ ¤«ï § ¯¨á¨ ­¥ ãáâ ­®¢«¥­"
#define ERR_NO_SUCH_FILE "” ©« ­¥ ­ ©¤¥­"
#define ERR_NO_SUCH_PATH "ãâì ­¥ ­ ©¤¥­"
#define ERR_NO_SUCH_VOLUME "’®¬ ­¥ ­ ©¤¥­"
#define ERR_PAST_EOF "‡  ª®­æ®¬ ä ©« "
#define ERR_ARC_IS_READ_ONLY "€à娢 ⮫쪮 ¤«ï ç⥭¨ï"
#define ERR_IO_ERROR "Žè¨¡ª  ¢¢®¤ /¢ë¢®¤ "
#define ERR_CANT_SET_WRITE_DIR "¥ ¬®£ã ãáâ ­®¢¨âì ª â «®£ ¤«ï § ¯¨á¨"
#define ERR_SYMLINK_LOOP "¥áª®­¥ç­ë© 横« ᨬ¢®«ì­®© áá뫪¨"
#define ERR_COMPRESSION "Žè¨¡ª  ( á)¯ ª®¢ª¨"
#define ERR_NOT_IMPLEMENTED "¥ ॠ«¨§®¢ ­®"
#define ERR_OS_ERROR "Ž¯¥à æ¨®­­ ï á¨á⥬  á®®¡é¨«  ®è¨¡ªã"
#define ERR_FILE_EXISTS "” ©« 㦥 áãé¥áâ¢ã¥â"
#define ERR_NOT_A_FILE "¥ ä ©«"
#define ERR_NOT_A_DIR "¥ ª â «®£"
#define ERR_NOT_AN_ARCHIVE "¥  à娢"
#define ERR_CORRUPTED "®¢à¥¦¤¥­­ë©  à娢"
#define ERR_SEEK_OUT_OF_RANGE "®§¨æ¨®­¨à®¢ ­¨¥ §  ¯à¥¤¥«ë"
#define ERR_BAD_FILENAME "¥¢¥à­®¥ ¨¬ï ä ©« "
#define ERR_PHYSFS_BAD_OS_CALL "(BUG) PhysicsFS ¢ë¯®«­¨«  ­¥¢¥à­ë© á¨á⥬­ë© ¢ë§®¢"
#define ERR_ARGV0_IS_NULL "argv0 is NULL"
#define ERR_ZLIB_NEED_DICT "zlib: ­ã¦¥­ á«®¢ àì"
#define ERR_ZLIB_DATA_ERROR "zlib: ®è¨¡ª  ¤ ­­ëå"
#define ERR_ZLIB_MEMORY_ERROR "zlib: ®è¨¡ª  ¯ ¬ïâ¨"
#define ERR_ZLIB_BUFFER_ERROR "zlib: ®è¨¡ª  ¡ãä¥à "
#define ERR_ZLIB_VERSION_ERROR "zlib: ®è¨¡ª  ¢¥àᨨ"
#define ERR_ZLIB_UNKNOWN_ERROR "zlib: ­¥¨§¢¥áâ­ ï ®è¨¡ª "
#define ERR_SEARCHPATH_TRUNC "ãâì ¯®¨áª  ®¡à¥§ ­"
#define ERR_GETMODFN_TRUNC "GetModuleFileName() ®¡à¥§ ­"
#define ERR_GETMODFN_NO_DIR "GetModuleFileName() ­¥ ¯®«ã稫 ª â «®£"
#define ERR_DISK_FULL "„¨áª ¯®«®­"
#define ERR_DIRECTORY_FULL "Š â «®£ ¯®«®­"
#define ERR_MACOS_GENERIC "MacOS á®®¡é¨«  ®è¨¡ªã (%d)"
#define ERR_OS2_GENERIC "OS/2 á®®¡é¨«  ®è¨¡ªã (%d)"
#define ERR_VOL_LOCKED_HW "’®¬ ¡«®ª¨à®¢ ­  ¯¯ à â­®"
#define ERR_VOL_LOCKED_SW "’®¬ ¡«®ª¨à®¢ ­ ¯à®£à ¬¬­®"
#define ERR_FILE_LOCKED "” ©« § ¡«®ª¨à®¢ ­"
#define ERR_FILE_OR_DIR_BUSY "” ©«/ª â «®£ § ­ïâ"
#define ERR_FILE_ALREADY_OPEN_W "” ©« 㦥 ®âªàëâ ­  § ¯¨áì"
#define ERR_FILE_ALREADY_OPEN_R "” ©« 㦥 ®âªàëâ ­  ç⥭¨¥"
#define ERR_INVALID_REFNUM "¥¢¥à­®¥ ª®«¨ç¥á⢮ ááë«®ª"
#define ERR_GETTING_FILE_POS "Žè¨¡ª  ¯à¨ ¯®«ã祭¨¨ ¯®§¨æ¨¨ ä ©« "
#define ERR_VOLUME_OFFLINE "’®¬ ®âᮥ¤¨­¥­"
#define ERR_PERMISSION_DENIED "Žâª § ­® ¢ à §à¥è¥­¨¨"
#define ERR_VOL_ALREADY_ONLINE "’®¬ 㦥 ¯®¤á®¥¤¨­¥­"
#define ERR_NO_SUCH_DRIVE "¥â â ª®£® ¤¨áª "
#define ERR_NOT_MAC_DISK "¥ ¤¨áª Macintosh"
#define ERR_VOL_EXTERNAL_FS "’®¬ ¯à¨­ ¤«¥¦¨â ¢­¥è­¥© ä ©«®¢®© á¨á⥬¥"
#define ERR_PROBLEM_RENAME "à®¡«¥¬  ¯à¨ ¯¥à¥¨¬¥­®¢ ­¨¨"
#define ERR_BAD_MASTER_BLOCK "«®å®© £« ¢­ë© ¡«®ª ª â «®£ "
#define ERR_CANT_MOVE_FORBIDDEN "®¯ë⪠ ¯¥à¥¬¥áâ¨âì § ¯à¥é¥­ "
#define ERR_WRONG_VOL_TYPE "¥¢¥à­ë© ⨯ ⮬ "
#define ERR_SERVER_VOL_LOST "‘¥à¢¥à­ë© ⮬ ¡ë« ®âᮥ¤¨­¥­"
#define ERR_FILE_ID_NOT_FOUND "ˆ¤¥­â¨ä¨ª â®à ä ©«  ­¥ ­ ©¤¥­"
#define ERR_FILE_ID_EXISTS "ˆ¤¥­â¨ä¨ª â®à ä ©«  㦥 áãé¥áâ¢ã¥â"
#define ERR_SERVER_NO_RESPOND "‘¥à¢¥à ­¥ ®â¢¥ç ¥â"
#define ERR_USER_AUTH_FAILED "ˆ¤¥­â¨ä¨ª æ¨ï ¯®«ì§®¢ â¥«ï ­¥ 㤠« áì"
#define ERR_PWORD_EXPIRED " à®«ì ­  á¥à¢¥à¥ ãáâ à¥«"
#define ERR_ACCESS_DENIED "Žâª § ­® ¢ ¤®áâ㯥"
#define ERR_NOT_A_DOS_DISK "¥ ¤¨áª DOS"
#define ERR_SHARING_VIOLATION " àã襭¨¥ ᮢ¬¥áâ­®£® ¤®áâ㯠"
#define ERR_CANNOT_MAKE "¥ ¬®£ã ᮡà âì"
#define ERR_DEV_IN_USE "“áâனá⢮ 㦥 ¨á¯®«ì§ã¥âáï"
#define ERR_OPEN_FAILED "Žâªàë⨥ ­¥ 㤠«®áì"
#define ERR_PIPE_BUSY "Š®­¢¥©¥à § ­ïâ"
#define ERR_SHARING_BUF_EXCEEDED " §¤¥«ï¥¬ë© ¡ãä¥à ¯¥à¥¯®«­¥­"
#define ERR_TOO_MANY_HANDLES "‘«¨èª®¬ ¬­®£® ®âªàëâëå ¤¥áªà¨¯â®à®¢"
#define ERR_SEEK_ERROR "Žè¨¡ª  ¯®§¨æ¨®­¨à®¢ ­¨ï"
#define ERR_DEL_CWD "®¯ë⪠ 㤠«¨âì ⥪ã騩 à ¡®ç¨© ª â «®£"
#define ERR_WRITE_PROTECT_ERROR "Žè¨¡ª  § é¨âë § ¯¨á¨"
#define ERR_WRITE_FAULT "Žè¨¡ª  § ¯¨á¨"
#define ERR_LOCK_VIOLATION " àã襭¨¥ ¡«®ª¨à®¢ª¨"
#define ERR_GEN_FAILURE "Ž¡é¨© á¡®©"
#define ERR_UNCERTAIN_MEDIA "¥®¯à¥¤¥«¥­­ë© ­®á¨â¥«ì"
#define ERR_PROT_VIOLATION " àã襭¨¥ § é¨âë"
#define ERR_BROKEN_PIPE "‘«®¬ ­­ë© ª®­¢¥©¥à"

#elif (PHYSFS_LANG == PHYSFS_LANG_RUSSIAN_ISO_8859_5)
#define DIR_ARCHIVE_DESCRIPTION "½Õ ÐàåØÒ, ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝëÙ ÒÒÞÔ/ÒëÒÞÔ äÐÙÛÞÒÞÙ áØáâÕÜë"
#define GRP_ARCHIVE_DESCRIPTION "ÄÞàÜÐâ ÓàãßßÞÒÞÓÞ äÐÙÛÐ Build engine"
#define ZIP_ARCHIVE_DESCRIPTION "PkZip/WinZip/Info-Zip áÞÒÜÕáâØÜëÙ"

#define ERR_IS_INITIALIZED "ÃÖÕ ØÝØæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝ"
#define ERR_NOT_INITIALIZED "½Õ ØÝØæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝ"
#define ERR_INVALID_ARGUMENT "½ÕÒÕàÝëÙ ÐàÓãÜÕÝâ"
#define ERR_FILES_STILL_OPEN "ÄÐÙÛë ÕéÕ ÞâÚàëâë"
#define ERR_NO_DIR_CREATE "½Õ ÜÞÓã áÞ×ÔÐâì ÚÐâÐÛÞÓØ"
#define ERR_OUT_OF_MEMORY "ºÞÝçØÛÐáì ßÐÜïâì"
#define ERR_NOT_IN_SEARCH_PATH "½Õâ âÐÚÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ Ò ßãâØ ßÞØáÚÐ"
#define ERR_NOT_SUPPORTED "¾ßÕàÐæØï ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï"
#define ERR_UNSUPPORTED_ARCHIVE "°àåØÒë âÐÚÞÓÞ âØßÐ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï"
#define ERR_NOT_A_HANDLE "½Õ äÐÙÛÞÒëÙ ÔÕáÚàØßâÞà"
#define ERR_INSECURE_FNAME "½ÕÑÕ×ÞßÐáÝÞÕ ØÜï äÐÙÛÐ"
#define ERR_SYMLINK_DISALLOWED "ÁØÜÒÞÛìÝëÕ ááëÛÚØ ÞâÚÛîçÕÝë"
#define ERR_NO_WRITE_DIR "ºÐâÐÛÞÓ ÔÛï ×ÐßØáØ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ"
#define ERR_NO_SUCH_FILE "ÄÐÙÛ ÝÕ ÝÐÙÔÕÝ"
#define ERR_NO_SUCH_PATH "¿ãâì ÝÕ ÝÐÙÔÕÝ"
#define ERR_NO_SUCH_VOLUME "ÂÞÜ ÝÕ ÝÐÙÔÕÝ"
#define ERR_PAST_EOF "·Ð ÚÞÝæÞÜ äÐÙÛÐ"
#define ERR_ARC_IS_READ_ONLY "°àåØÒ âÞÛìÚÞ ÔÛï çâÕÝØï"
#define ERR_IO_ERROR "¾èØÑÚÐ ÒÒÞÔÐ/ÒëÒÞÔÐ"
#define ERR_CANT_SET_WRITE_DIR "½Õ ÜÞÓã ãáâÐÝÞÒØâì ÚÐâÐÛÞÓ ÔÛï ×ÐßØáØ"
#define ERR_SYMLINK_LOOP "±ÕáÚÞÝÕçÝëÙ æØÚÛ áØÜÒÞÛìÝÞÙ ááëÛÚØ"
#define ERR_COMPRESSION "¾èØÑÚÐ (ÀÐá)ßÐÚÞÒÚØ"
#define ERR_NOT_IMPLEMENTED "½Õ àÕÐÛØ×ÞÒÐÝÞ"
#define ERR_OS_ERROR "¾ßÕàÐæØÞÝÝÐï áØáâÕÜÐ áÞÞÑéØÛÐ ÞèØÑÚã"
#define ERR_FILE_EXISTS "ÄÐÙÛ ãÖÕ áãéÕáâÒãÕâ"
#define ERR_NOT_A_FILE "½Õ äÐÙÛ"
#define ERR_NOT_A_DIR "½Õ ÚÐâÐÛÞÓ"
#define ERR_NOT_AN_ARCHIVE "½Õ ÐàåØÒ"
#define ERR_CORRUPTED "¿ÞÒàÕÖÔÕÝÝëÙ ÐàåØÒ"
#define ERR_SEEK_OUT_OF_RANGE "¿Þ×ØæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ×Ð ßàÕÔÕÛë"
#define ERR_BAD_FILENAME "½ÕÒÕàÝÞÕ ØÜï äÐÙÛÐ"
#define ERR_PHYSFS_BAD_OS_CALL "(BUG) PhysicsFS ÒëßÞÛÝØÛÐ ÝÕÒÕàÝëÙ áØáâÕÜÝëÙ Òë×ÞÒ"
#define ERR_ARGV0_IS_NULL "argv0 is NULL"
#define ERR_ZLIB_NEED_DICT "zlib: ÝãÖÕÝ áÛÞÒÐàì"
#define ERR_ZLIB_DATA_ERROR "zlib: ÞèØÑÚÐ ÔÐÝÝëå"
#define ERR_ZLIB_MEMORY_ERROR "zlib: ÞèØÑÚÐ ßÐÜïâØ"
#define ERR_ZLIB_BUFFER_ERROR "zlib: ÞèØÑÚÐ ÑãäÕàÐ"
#define ERR_ZLIB_VERSION_ERROR "zlib: ÞèØÑÚÐ ÒÕàáØØ"
#define ERR_ZLIB_UNKNOWN_ERROR "zlib: ÝÕØ×ÒÕáâÝÐï ÞèØÑÚÐ"
#define ERR_SEARCHPATH_TRUNC "¿ãâì ßÞØáÚÐ ÞÑàÕ×ÐÝ"
#define ERR_GETMODFN_TRUNC "GetModuleFileName() ÞÑàÕ×ÐÝ"
#define ERR_GETMODFN_NO_DIR "GetModuleFileName() ÝÕ ßÞÛãçØÛ ÚÐâÐÛÞÓ"
#define ERR_DISK_FULL "´ØáÚ ßÞÛÞÝ"
#define ERR_DIRECTORY_FULL "ºÐâÐÛÞÓ ßÞÛÞÝ"
#define ERR_MACOS_GENERIC "MacOS áÞÞÑéØÛÐ ÞèØÑÚã (%d)"
#define ERR_OS2_GENERIC "OS/2 áÞÞÑéØÛÐ ÞèØÑÚã (%d)"
#define ERR_VOL_LOCKED_HW "ÂÞÜ ÑÛÞÚØàÞÒÐÝ ÐßßÐàÐâÝÞ"
#define ERR_VOL_LOCKED_SW "ÂÞÜ ÑÛÞÚØàÞÒÐÝ ßàÞÓàÐÜÜÝÞ"
#define ERR_FILE_LOCKED "ÄÐÙÛ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝ"
#define ERR_FILE_OR_DIR_BUSY "ÄÐÙÛ/ÚÐâÐÛÞÓ ×ÐÝïâ"
#define ERR_FILE_ALREADY_OPEN_W "ÄÐÙÛ ãÖÕ ÞâÚàëâ ÝÐ ×ÐßØáì"
#define ERR_FILE_ALREADY_OPEN_R "ÄÐÙÛ ãÖÕ ÞâÚàëâ ÝÐ çâÕÝØÕ"
#define ERR_INVALID_REFNUM "½ÕÒÕàÝÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ááëÛÞÚ"
#define ERR_GETTING_FILE_POS "¾èØÑÚÐ ßàØ ßÞÛãçÕÝØØ ßÞ×ØæØØ äÐÙÛÐ"
#define ERR_VOLUME_OFFLINE "ÂÞÜ ÞâáÞÕÔØÝÕÝ"
#define ERR_PERMISSION_DENIED "¾âÚÐ×ÐÝÞ Ò àÐ×àÕèÕÝØØ"
#define ERR_VOL_ALREADY_ONLINE "ÂÞÜ ãÖÕ ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝ"
#define ERR_NO_SUCH_DRIVE "½Õâ âÐÚÞÓÞ ÔØáÚÐ"
#define ERR_NOT_MAC_DISK "½Õ ÔØáÚ Macintosh"
#define ERR_VOL_EXTERNAL_FS "ÂÞÜ ßàØÝÐÔÛÕÖØâ ÒÝÕèÝÕÙ äÐÙÛÞÒÞÙ áØáâÕÜÕ"
#define ERR_PROBLEM_RENAME "¿àÞÑÛÕÜÐ ßàØ ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØØ"
#define ERR_BAD_MASTER_BLOCK "¿ÛÞåÞÙ ÓÛÐÒÝëÙ ÑÛÞÚ ÚÐâÐÛÞÓÐ"
#define ERR_CANT_MOVE_FORBIDDEN "¿ÞßëâÚÐ ßÕàÕÜÕáâØâì ×ÐßàÕéÕÝÐ"
#define ERR_WRONG_VOL_TYPE "½ÕÒÕàÝëÙ âØß âÞÜÐ"
#define ERR_SERVER_VOL_LOST "ÁÕàÒÕàÝëÙ âÞÜ ÑëÛ ÞâáÞÕÔØÝÕÝ"
#define ERR_FILE_ID_NOT_FOUND "¸ÔÕÝâØäØÚÐâÞà äÐÙÛÐ ÝÕ ÝÐÙÔÕÝ"
#define ERR_FILE_ID_EXISTS "¸ÔÕÝâØäØÚÐâÞà äÐÙÛÐ ãÖÕ áãéÕáâÒãÕâ"
#define ERR_SERVER_NO_RESPOND "ÁÕàÒÕà ÝÕ ÞâÒÕçÐÕâ"
#define ERR_USER_AUTH_FAILED "¸ÔÕÝâØäØÚÐæØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÕ ãÔÐÛÐáì"
#define ERR_PWORD_EXPIRED "¿ÐàÞÛì ÝÐ áÕàÒÕàÕ ãáâÐàÕÛ"
#define ERR_ACCESS_DENIED "¾âÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÞáâãßÕ"
#define ERR_NOT_A_DOS_DISK "½Õ ÔØáÚ DOS"
#define ERR_SHARING_VIOLATION "½ÐàãèÕÝØÕ áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ"
#define ERR_CANNOT_MAKE "½Õ ÜÞÓã áÞÑàÐâì"
#define ERR_DEV_IN_USE "ÃáâàÞÙáâÒÞ ãÖÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï"
#define ERR_OPEN_FAILED "¾âÚàëâØÕ ÝÕ ãÔÐÛÞáì"
#define ERR_PIPE_BUSY "ºÞÝÒÕÙÕà ×ÐÝïâ"
#define ERR_SHARING_BUF_EXCEEDED "ÀÐ×ÔÕÛïÕÜëÙ ÑãäÕà ßÕàÕßÞÛÝÕÝ"
#define ERR_TOO_MANY_HANDLES "ÁÛØèÚÞÜ ÜÝÞÓÞ ÞâÚàëâëå ÔÕáÚàØßâÞàÞÒ"
#define ERR_SEEK_ERROR "¾èØÑÚÐ ßÞ×ØæØÞÝØàÞÒÐÝØï"
#define ERR_DEL_CWD "¿ÞßëâÚÐ ãÔÐÛØâì âÕÚãéØÙ àÐÑÞçØÙ ÚÐâÐÛÞÓ"
#define ERR_WRITE_PROTECT_ERROR "¾èØÑÚÐ ×ÐéØâë ×ÐßØáØ"
#define ERR_WRITE_FAULT "¾èØÑÚÐ ×ÐßØáØ"
#define ERR_LOCK_VIOLATION "½ÐàãèÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ"
#define ERR_GEN_FAILURE "¾ÑéØÙ áÑÞÙ"
#define ERR_UNCERTAIN_MEDIA "½ÕÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÙ ÝÞáØâÕÛì"
#define ERR_PROT_VIOLATION "½ÐàãèÕÝØÕ ×ÐéØâë"
#define ERR_BROKEN_PIPE "ÁÛÞÜÐÝÝëÙ ÚÞÝÒÕÙÕà"

#elif (PHYSFS_LANG == PHYSFS_LANG_SPANISH)
#define DIR_ARCHIVE_DESCRIPTION "No es un archivo, E/S directa al sistema de ficheros"
#define GRP_ARCHIVE_DESCRIPTION "Formato Build engine Groupfile"

0 comments on commit f8a5382

Please sign in to comment.