Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

217 lines (191 sloc) 4.56 KB
\version "2.14.2"
\header {
title = "Doba adventní - antifony"
composer = "Jakub Pavlík"
}
\include "spolecne.ly"
\include "dilyresponsorii.ly"
\bookpart {
\header {
subtitle = "Společné"
}
\markup {\nadpisHodinka {invitatorium - do 16. prosince}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
\key f \major
g4( a) a \barMin
bes a g a g \barMin
a4 c bes a g f f \barFinalis
}
\addlyrics {
Pojď -- me,
klaň -- me se krá -- li,
na kte -- ré -- ho če -- ká -- me.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "VI"
differentia = "F"
psalmus = ""
id = "spol-invit1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 e d f( d) d \barMin
c d e f e \barMaior
f f( g) f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Klaň -- me se Kris -- tu,
na -- še -- mu Pá -- nu;
on při -- jde a spa -- sí nás.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
id = "spol-invit2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {invitatorium - po 16. prosinci}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d f4. c \barMaior
d4 f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Pán je blíz -- ko,
pojď -- me, kla -- něj -- me se!
}
\header {
quid = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "tato antifona počítá s poměrně specifickým rytmem, který není
zachycen v notaci a pravděpodobně ne každému bude připadat dostatečně
přirozený a 'chorální';
sám mám problém zazpívat nějak vkusně _pojďme_"
id = "spol-invit3"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g a b a g g( a) \barMaior
a b c c c b a g \barMin
f( g) a a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Pro -- ro -- ci před -- po -- ví -- da -- li,
že se Spa -- si -- tel na -- ro -- dí
z_Pan -- ny Ma -- ri -- e.
}
\header {
quid = "ant. dopoledne"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
placet = "nic moc"
id = "spol-tercie"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 f( d) d
d e f g( f) e \barMin
d c( d) d \barMaior
d d c d d f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Buď zdrá -- va, mi -- lo -- sti -- pl -- ná!
Pán s_te bou!
Po -- že -- hna -- ná jsi me -- zi že -- na -- mi!
}
\header {
quid = "ant. v poledne"
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
id = "spol-sexta"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4( g) f g a a a bes a g f g g g \barMaior
g g f e f( g a) a
a g a f( d) d \barMaior
d f f f e f d d \barFinalis
}
\addlyrics {
An -- děl Ga -- bri -- el o -- zná -- mil Pan -- ně Ma -- ri -- i,
že se má stát mat -- kou
Bo -- ží -- ho Sy -- na,
a ne -- pře -- sta -- ne být pan -- nou.
}
\header {
quid = "ant. odpoledne"
modus = "I"
differentia = "f"
psalmus = ""
placet = "melisma na _An_ je divné; antifona jako celek spíše mdlá"
id = "spol-nona"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Dny doby adventní"
}
\include "antifony/advent_tyden1.ly"
\pageBreak
\include "antifony/advent_tyden2.ly"
\pageBreak
\include "antifony/advent_tyden3.ly"
\pageBreak
\include "antifony/advent_tyden4.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Adventní neděle - ant. k Benedictus a Magnificat - cyklus A"
}
\include "antifony/advent_nedeleA.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Adventní neděle - ant. k Benedictus a Magnificat - cyklus B"
}
\include "antifony/advent_nedeleB.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Adventní neděle - ant. k Benedictus a Magnificat - cyklus C"
}
\include "antifony/advent_nedeleC.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Předvánoční týden - podle dne v měsíci"
}
\include "antifony/advent_predvanocni_datum.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Předvánoční týden - podle dne v týdnu"
}
\include "antifony/advent_predvanocni_vtydnu.ly"
}
You can’t perform that action at this time.