Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
322 lines (289 sloc) 7.94 KB
\version "2.16.0"
\include "../spolecne.ly"
\header {
title = "Hymny ke kompletáři"
% composer = "Jakub Pavlík" % transcriber, not composer :)
tagline = \markup {
\column {
\line { datum: \dnesniDatum }
\line { licence: --- }
\line { projekt: \inAdiutorium }
\line { sazba programem \sazeciProgram }
}
}
}
\layout{
ragged-last = ##f
indent = 0\cm
}
\paper {
score-markup-spacing #'padding = #4
markup-markup-spacing #'padding = #4
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Na sklonku dne tě upřímně, Tvůrce všech věcí, prosíme"
}
\paper {
scoreTitleMarkup = \markup\small{
\fill-line {
\concat{
\fromproperty #'header:tempus " - "
\fromproperty #'header:modus
}
\fromproperty #'header:fonsmelodiae
}
}
}
\markup\small\column{
\line{
Text: \italic{Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby,} Praha 1993, 112.
(Překlad hymnu Te lucis ante terminum.)
}
\line{
Nápěvy: \italic{Antiphonale Romanum,} Romae 1912.
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 c c c c d c b \barMin
a a a a a b a g \barMaior
b a g g f g a a \barMin
c c c c a b a g \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "VIII"
tempus = "férie, památky (v mezidobí)"
fonsmelodiae = "AR 47"
}
}
\markup\large{
\fill-line {
\column{
\line{ Jen o tobě ať srdce sní, }
\line{ ať ve snu cítí, že s ním jsi, }
\line{ aby hned, jak se rozední, }
\line{ znělo tvou chválou nejčistší. }
}
\column{
\line{ V žití nám pevné zdraví dej, }
\line{ v nás oheň lásky rozehřej, }
\line{ ať temnou noc a také nás }
\line{ rozjasní tvého světla jas. }
}
\column{
\line{ To, Otče mocný nejvýše, }
\line{ dej skrze Krista Ježíše, }
\line{ s nímž a se svatým Duchem též }
\line{ po všechny věky kraluješ. Amen. }
}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 b a c c c b a \barMin
a c c c g a g f \barMaior
a a g c b a g a( b a) \barMin
a a g f g a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "VIII"
tempus = "neděle, svátky (v mezidobí)"
fonsmelodiae = "AR 48"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 e g a( g) f g( a) g( f e) e \barMin
d( a') a( b) a a a( g) a( c) a( g) a \barMaior
a a g a( g) f g f( e) d \barMin
f e g a( g) f g( a) g( f e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "IV"
tempus = "slavnosti (v mezidobí)"
fonsmelodiae = "AR 49"
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g e g a b c a \barMin
g b a c g a( b) b b \barMaior
a c d b( a) c b c a( g f) \barMin
a a( g) c b( c) a g f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "VIII"
tempus = "doba velikonoční"
fonsmelodiae = ""
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
c4( d) d d( f) c d( f) f( e) d e \barMin
g f( e) d e f( e) d c d \barMaior
d( g) d d( g) f f( e) d( e) d c \barMin
c d e f( e) d e( d) c d \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "doba adventní"
tempus = "II"
fonsmelodiae = "AR 187"
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g f e d f( a g) f g \barMin
a( c) c( b) a g a b( g) a g f \barMaior
g g f g a c g a( b a) \barMin
a a g f( e d) g a( g) f g \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- \skip2 ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "VIII"
tempus = "doba vánoční"
fonsmelodiae = "AR 230"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 f d( c) d e f d d \barMin
c d f e c d f e \barMaior
f g f e d( e) f d d \barMin
e f e( d c) d e f d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "II"
tempus = "doba postní"
fonsmelodiae = "AR 305"
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 a( g) e( d) g a( c) c( b) a b \barMaior
a( d) d b c( b) a b( a) g a \barMax
d d b d d( e d) c( b) a( b) b( a g) \barMaior
c( b) c( d) b c( b) a b( a) g a \barFinalis
}
\addlyrics {
Na sklon -- ku dne tě u -- přím -- ně,
Tvůr -- ce všech vě -- cí, pro -- sí -- me,
s_tou las -- ka -- vos -- tí, jíž jsi znám,
stůj při nás v_no -- ci as chraň.
}
\header {
modus = "II"
tempus = "mariánské svátky"
fonsmelodiae = ""
}
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Ty, Kriste, světlo, jasný dni"
}
\markup\small\column{
\line{
Text: \italic{Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby,} Praha 1993, 112.
(Překlad hymnu Christe, qui splendor et dies.)
}
\line{
Nápěv: otištěný ve článku
\with-url #"" {
VILLIERS Henri Adam de:
\italic{Christe Qui Lux es et Dies - An Ancient Hymn for Compline during Lent}
}
}
\line{
(blog New Liturgical Movement, 5.3.2012).
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4( e) f e( d c) d e f d e( c d) \barMaior
c d f e c d f e \barMax
f g f e d( e) f d d \barMaior
e f e( d c) d e f d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Ty, Kris -- te, svět -- lo, jas -- ný dni,
roz -- bí -- jíš mří -- že noč -- ní tmy.
Ví -- me, že zář jsi ze svět -- la,
jež ne -- beš -- ťa -- nům věč -- ně plá.
}
}
\markup\large\fill-line{
\column{
\line{ Prosíme tebe, Pane náš, }
\line{ buď této noci naše stráž. }
\line{ Chcem odpočívat v lásce tvé, }
\line{ uděl nám chvíle pokojné. }
\line{ " " }
\line{ I když nám oči zklíží sen, }
\line{ chcem s tebou dál bdít v srdci svém. }
\line{ Nad sluhy, kteří k tobě lnou, }
\line{ drž stále ruku ochrannou. }
}
\column{
\line{ Ochránce náž, už pohleď k nám, }
\line{ před číhajícím škůdcem chraň. }
\line{ Veď sluhy rukou citlivou, }
\line{ vždyť vykoupils je krví svou. }
\line{ " " }
\line{ Laskavý vládce Ježíši, }
\line{ buď s Otcem ti čest nejvyšší, }
\line{ i Duchu, který těší nás, }
\line{ po všechny věky v každý čas. Amen. }
}
}
}
You can’t perform that action at this time.