Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
97 lines (84 sloc) 2.35 KB
\version "2.19.80"
\header {
title = "Kantikum podle Zj 19,1-7 (neděle, 2. nešpory)"
}
\include "spolecne.ly"
\markup {
\justify {
Nápěv a rozložení refrénů Aleluja je převzatý z materiálů z webu
\with-url "http://www.transitofvenus.nl/LiturgiaHorarum/" {
\italic {Liturgia horarum in cantu gregoriano} (http://www.transitofvenus.nl/LiturgiaHorarum/)
} . Rozložením refrénů se tedy drobně liší od schváleného textu českého breviáře.
}
}
% melodie aleluja
mal = { \bar "||" \neviditelna f f f d c \bar "||" \break }
malal = { \bar "||" \neviditelna a a a( g) g f \breathe d f( g) g f \bar "||" \break }
% text aleluja
al = \lyricmode { \Response A -- le -- lu -- ja. }
alal = \lyricmode { \Response A -- le -- lu -- ja, a -- le -- lu -- ja. }
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% Vitezstvi..
\neviditelna f
f f f f f f f f f e g a
\mal
\neviditelna f
f f f f f f f f f f f f e g a
\malal
% Chvalte...
\neviditelna f
f f f f f f f f f f e g a a
\mal
\neviditelna f
f f f f f f f f f e g a
\malal
% Pan, nas...
\neviditelna f
f f f f f f f f e g a a
\mal
\neviditelna f
f f f f f f f f f f e g( a)
\malal
% Nebot...
\neviditelna f
f f f f f f f f e g a
\mal
\neviditelna f
f f f f f f f e g a
\malal
% Slava...
\neviditelna f
f f f f f f f f f e g a a
\mal
\neviditelna f
f f f f f f e g a
\malal
}
\addlyrics {
\Verse Ví -- těz -- ství, slá -- va a moc na -- še -- mu Bo -- hu,
\al
\Verse ne -- boť je -- ho sou -- dy jsou prav -- di -- vé a spra -- ved -- li -- vé.
\alal
\Verse Chval -- te na -- še -- ho Bo -- ha, vši -- chni, kdo mu slou -- ží -- te,
\al
\Verse a kdo se ho bo -- jí -- te, ma -- lí i vel -- cí!
\alal
\Verse Pán, náš Bůhe -- vlád -- ný se u -- jal krá -- lov -- ství!
\al
\Verse Ra -- duj -- me se, já -- sej -- me a vzdej -- me mu čest!
\alal
\Verse Ne -- boť na -- de -- šla Be -- rán -- ko -- va svat -- ba,
\al
\Verse je -- ho ne -- věs -- ta se při -- pra -- vi -- la.
\alal
\Verse Slá -- va Ot -- ci i Sy -- nu i Du -- chu sva -- té -- mu
\al
\Verse po všech -- ny vě -- ky vě -- ků. A -- men.
\alal
}
\header {
piece = "kantikum Zj 19 - modus VI"
}
}
You can’t perform that action at this time.