Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
413 lines (382 sloc) 8.9 KB
\version "2.19.4"
\header {
title = "Kompletář"
composer = "Jakub Pavlík"
}
\include "spolecne.ly"
\include "dilyresponsorii.ly"
\paper {
ragged-bottom=##f
ragged-last-bottom=##t
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
c d f\breve f4-! \parenthesize d d4. \mark\Dagger \barMin
f\breve g4 g-! \parenthesize d d4. \mark "*" \barMaior
f\breve c4 d e-! \parenthesize d d4. \barFinalis
}
\header {
fons_externus = "Antiphonale Romanum, Řím 1912, s. *26."
quid = "psalmodie"
modus = "II"
differentia = ""
piece = "psalmodie (modus II)"
id = "psalmodie"
}
}
%{
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
c d f\breve f4-! \parenthesize d d4. \mark\markup\large\Dagger \barMin
f\breve g4 g-! \parenthesize d d4. \mark\markup\large{*} \barMax
f\breve c4 d e-! \parenthesize d d4. \barFinalis
}
\header {
quid = "psalmodie"
modus = "II"
differentia = ""
piece = "psalmodie (modus II)"
id = "psalmodie-proantifonar"
}
\layout{
indent = 0\cm
}
}
%}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 f f g g f d d \barMin e f d c( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Smi -- luj se na -- de mnou, Bo -- že,_* a slyš mou pros -- bu.
}
\header {
quid = "neděle po 1. nešporách - 1. ant."
quidbreve = "1. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 4"
id = "nei1"
piece = \markup\sestavTitulek
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 a( c) d( e) d d \barMin
f4 e f e c d d4 \barFinalis
}
\addlyrics {
V_noč -- ních ho -- di -- nách_* ve -- leb -- te Hos -- po -- di -- na.
}
\header {
quid = "neděle po 1. nešporách - 2. ant."
quidbreve = "2. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 134"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "nei2"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4( f d) c( d) e( f) f \barMin
g( f) e d f e d \barMax
f e( c) d e f \barMin
e( c) f d4. d4. \barFinalis
}
\addlyrics {
O -- chrá -- ní tě_* svý -- mi pe -- ru -- tě -- mi;
ne -- mu -- síš se bát noč -- ní hrů -- zy.
}
\header {
quid = "neděle po 2. nešporách - ant."
quidbreve = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 91"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "neii"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d d d c d e( f) e4.( d) \barMin f4 g( a) a e f d d4. \barFinalis
}
\addlyrics {
Bo -- že, ty jsi sho -- ví -- va -- vý_* a nej -- výš mi -- lo -- srd -- ný.
}
\header {
quid = "pondělí - ant."
quidbreve = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
piece = \markup\sestavTitulek
psalmus = "Žalm 86"
id = "po"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 g( f) g \barMin a f f e4. d \barMax
e4 f d d( c) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Ne -- skrý -- vej_* pře -- de mnou svou tvář,
vždyť v_te -- be dou -- fám.
}
\header {
quid = "úterý - ant."
quidbreve = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 143"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "ut"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d f e f d c c( d) d \barMin
f f f f g f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Buď mi o -- chran -- nou ská -- lou, Bo -- že,_*
o -- pev -- ně -- nou tvr -- zí k_mé zá -- chra -- ně.
}
\header {
quid = "středa - 1. ant."
quidbreve = "1. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 31"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "st1"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d c d e( f) f \barMin
e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Z_hlu -- bin_* vo -- lám k_to -- bě, Hos -- po -- di -- ne.
}
\header {
quid = "středa - 2. ant."
quidbreve = "2. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 130"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "st2"
}
}
\pageBreak % ZLOM
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d( f e) e \barMin e( f) d c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Mé tě -- lo_* byd -- lí v_bez -- pe -- čí.
}
\header {
quid = "čtvrtek - ant."
quidbreve = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 16"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "ct"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d f d d( e) e \barMin e f e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Bo -- že, vo -- lám k_to -- bě_* ve dne i v_no -- ci.
}
\header {
quid = "pátek - ant."
quidbreve = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 88"
piece = \markup\sestavTitulek
id = "pa"
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f \barMin f f g f g g4.( a) \barMax
g4 f g( a g) g \barMin f d f g g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a4 a a( bes) a g g( a) g \barMin g( a g) f g g4.( a) \barMax
% R
\neviditelna g
g4 f g( a g) g \barMin f d f g g( f) f \barFinalis
% Slava
\respVIdoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Bo -- že, v_te -- be dů -- vě -- řu -- ji,_*
do tvých ru -- kou svě -- řu -- ji svůj ži -- vot.
\Verse Ty mě ve -- deš a chrá -- níš, věr -- ný Bo -- že,_*
\Response do tvých ru -- kou svě -- řu -- ji svůj ži -- vot.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
id = "resp"
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 a a a b( c) c b( c) a4. a \barMin
a4 b g f g g( a) a \barMax
g a c c d( e) d c( b a4.) g \barMin
f4 g g a g a g f e e e \barFinalis
f^\rubrVelikAleluja f( g) e4. e \barFinalis
}
\addlyrics {
O -- pat -- ruj nás, Bo -- že, když bdí -- me,_*
a -- by -- chom bdě -- li s_Kris -- tem,
a o -- chra -- ňuj nás, když spí -- me,
a -- by -- chom od -- po -- čí -- va -- li v_po -- ko -- ji.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Nunc dimittis"
quidbreve = "ant."
modus = "III"
differentia = "a"
psalmus = "Nunc dimittis"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
id = "sim"
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Doba adventní"
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f \barMin f f f f( d) e( f) g \barMax
g g e f d c d f f e \barFinalis
% V
\neviditelna d
c d( f) f f f f f f f( d) e( f) g \barMax
% R
\neviditelna g
g g e f d c d f f e \barFinalis
% Slava
\respIVdoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Bo -- že, v_te -- be dů -- vě -- řu -- ji,_*
do tvých ru -- kou svě -- řu -- ji svůj ži -- vot.
\Verse Ty mě ve -- deš a chrá -- níš, věr -- ný Bo -- že,_*
\Response do tvých ru -- kou svě -- řu -- ji svůj ži -- vot.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "IV"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
id = "resp-adv"
}
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Doba velikonoční"
}
% Tato cast obsahuje mene not a proto je lepsi, aby se, narozdil
% od prvni casti, noty neroztahovaly na celou stranku, ale byly
% nakupene nahore:
\paper {
ragged-bottom=##f
ragged-last-bottom=##t
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g a g4.( f) \barMin
a4 c b( c) a4.( g4 f)
g( a) a g4. g \barFinalis
}
\addlyrics {
A -- le -- lu -- ja,_*
a -- le -- lu -- ja,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k žalmům"
quidbreve = "ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
id = "pasch"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
fons_externus = "Liber usualis, New York-Tournai, 1961, 266."
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f g f \barMin
f f f f f f f e g a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna f
f4 f f f f f f f e g a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% Slava
\respVIalelujaDoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Bo -- že, v_te -- be dů -- vě -- řu -- ji,
do tvých ru -- kou svě -- řu -- ji svůj ži -- vot._* \textRespAleluja
\Verse Ty mě ve -- deš a chrá -- níš, věr -- ný Bo -- že._*
\Response \textRespAleluja
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "paschresp"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
}
}
\markup\justify {K antifoně k Simeonovu kantiku se na konci připojí aleluja,
jak je v jejích notách zapsáno.}
\markup\justify {Antifony, které se ve Velikonočním triduu
a ve Velikonočním oktávu zpívají místo responsoria, jsou
"v materiálech" pro tyto liturgické doby.}
}
You can’t perform that action at this time.