Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
445 lines (417 sloc) 9.71 KB
\version "2.19.16"
\include "spolecne.ly"
\include "dilyresponsorii.ly"
\header {
title = \markup\titleSvatek
"Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze"
"svátek"
"čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého"
composer = "Jakub Pavlík"
}
\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4 d c b a( b a g) g \barMin
f g a c b g g \barFinalis
}
\addlyrics {
O -- sla -- vuj -- me Kris -- ta,
je -- ho kněž -- ství je věč -- né.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = ""
id = "invit"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba se čtením"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4( g a) a( b) a a a( b) a g( f) e( d) \barMaior
c d( e) e e( f g) f e d e e \barFinalis
}
\addlyrics {
Po -- žá -- dal jsem_* své -- ho Ot -- ce,
a dal mi v_ma -- je -- tek ná -- ro -- dy.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = "Žalm 2"
fial = "velikonoce_velikonocnioktav.ly#po-mc-a2?-aleluja"
id = "mc-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 a a a g f f( g) g \barMin
g a g f d d \barMaior
c d f g f e( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Při -- ná -- šej -- te sa -- mi se -- be
ja -- ko o -- běť ži -- vou,
sva -- tou a Bo -- hu mi -- lou.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "I"
differentia = "f"
psalmus = "Žalm 40-I"
id = "mc-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 e e f d d( e) e \barMaior
e e( a) a a b g g( a) a \barMin
a g a a( g) f( e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- tus mi -- lo -- val cír -- kev
a vy -- dal sám se -- be za ni,
a -- by ji po -- svě -- til.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = "Žalm 85"
id = "mc-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g f a \barMin
c b a c( b) a( g) g \barMaior
a b c c c d d( c) \barMin
a a c b g g( a) g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- to -- vou kr -- ví
pro -- li -- tou na kří -- ži
zjed -- nal O -- tec po -- koj všem,
jak na ze -- mi, tak na ne -- bi.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 63"
id = "rch-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 g f g( a) g g \barMin
f g g( a) f d e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Všech -- no je stvo -- ře -- no
skr -- ze Kris -- ta a pro Kris -- ta.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "I"
differentia = "a"
psalmus = "Dan 3-III"
id = "rch-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d f g f( d) e( d) d \barMin
c d c b a a \barMaior
c c( d) d d c d e f e d e( f) e d( c) c \barMin
a c d d( f) e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
O -- tec všech -- no pod -- ří -- dil
pod Kris -- to -- vy no -- hy
a je -- ho dal ja -- ko svr -- cho -- va -- nou hla -- vu círk -- vi,
kte -- rá je je -- ho tělem.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 149"
id = "rch-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f( g) g f g( a) a( g) \barMax
g a g( f d) d f( g) g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a4 a( bes) a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna a
g a g( f d) d f( g) g( f) f \barFinalis
% Slava
\respVIdoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Hle, při -- chá -- zím, Pa -- ne,_*
a -- bych spl -- nil tvou vů -- li.
\Verse Tvůj zá -- kon je v_mém nit -- ru._*
\Response A -- bych spl -- nil tvou vů -- li.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
placet = "dlouhé melisma na _spl_ nejde zpívat"
id = "rch-resp"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g g a g c( b) b \barMaior
c c a( g) a g f \barMin
f f-! g a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ot -- če, ať jsou všich -- ni jed -- no,
a -- by svět u -- vě -- řil,
že ty jsi mě po -- slal.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
% antifony/velikonoce_nedeleC.ly#viimag1 ma hodne podobny text,
% ale utrzek nesel samostatne pouzit.
id = "rch-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 e e( a) a \barMin
a a g f e d c d e e \barFinalis
}
\addlyrics {
Skr -- ze Kris -- ta
má -- me v_jed -- nom Du -- chu pří -- stup k_Ot -- ci.
}
\header {
quid = "ant. dopoledne"
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
placet = "lépe"
id = "tercie"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g g( a g) f( g) g \barMaior
g g a c( d) c c \barMin
c d d d d c b a( b) a( g) g \barMaior
g a a f( e) d \barMin
d f g a a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Jste ja -- ko bu -- do -- va,
je -- jí -- miž zá -- kla -- dy
jsou a -- po -- što -- lo -- vé a pro -- ro -- ci
a Kris -- tus Je -- žíš
je ka -- me -- nem ná -- rož -- ním.
}
\header {
quid = "ant. v poledne"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
placet = "prostřední část je nezpěvná"
id = "sexta"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c c( d c) \barMin
c c b a g g a g f g( a g) g \barMaior
f g a g( a) a \barMin
b c a g a g f \barMaior
g g a g a a g g f a c( d c) c \barMin
b a g( a) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Kaž -- dé -- mu z_nás
by -- ly u -- dě -- le -- ny du -- chov -- ní da -- ry
v_ta -- ko -- vé mí -- ře,
v_ja -- ké je chtěl Kris -- tus dát,
a -- by dě -- la -- lo po -- kro -- ky je -- ho tě -- lo,
to je cír -- kev.
}
\header {
quid = "ant. odpoledne"
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = ""
placet = "nápadně a nelibě moc torculů"
id = "nona"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"nešpory"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 f f g d d \barMin
d f f f e d c( d) c c \barMaior
bes c d( f e) c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Hos -- po -- din pří -- sa -- hal
a ne -- bu -- de to -- ho li -- to -- vat:
Ty jsi kněz na -- vě -- ky.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 110"
id = "ne-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f g f g a bes a g f \barMaior
g-- g a g f e d \barMin
c d e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Ne -- ko -- neč -- ně mi -- lo -- srd -- ný Bůh
s při -- ve -- dl k_ži -- vo -- tu
zá -- ro -- veň s_Kris -- tem.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 111"
% motiv není převzat doslovně
fial = "antifony/pust_tyden4.ly#ne-1ne-a3?cast"
id = "ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c c( d c) c \barMin
c c c c b a g( a) g \barMaior
f a c( d) d( c) c \barMin
c b g a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- tus je ob -- raz
ne -- vi -- di -- tel -- né -- ho Bo -- ha,
dří -- ve zro -- ze -- ný
než ce -- lé tvor -- stvo.
}
\header {
textus_approbatus = "Kristus je obraz neviditelného Boha,
zrozený dříve než celé tvorstvo."
quid = "3. ant."
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = "Kol 1"
id = "ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f g f g g( a) a( g) \barMax
g g a g f d d \barMin e( f) e d c( d) d \barFinalis
% V
\neviditelna a
a'4 a a( bes) a a c a g( a) \barMin
a g f g( a) g g \barMaior
g g g a g f g g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna a
g g a g f d d \barMin e( f) e d c( d) d \barFinalis
% Slava
\relative c'' \respVIdoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Žij -- me v_po -- ko -- ji s_Bo -- hem_*
skr -- ze na -- še -- ho Pá -- na Je -- ží -- še Kris -- ta.
\Verse Na -- še chlou -- ba je ta -- ké v_tom,
že má -- me na -- dě -- ji
do -- sáh -- nout slá -- vy Bo -- žích sy -- nů._*
\Response Skr -- ze na -- še -- ho Pá -- na Je -- ží -- še Kris -- ta.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "I"
id = "ne-resp"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 f f e d d \barMin
f g g( a) a \barMaior
a bes a a c a g( a) a \barMaior
a a a g( f) f \barMin
e f g a f e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Ot -- če, pro -- sím za ně,
vždyť jsou tvo -- ji,
a pro ně se za -- svě -- cu -- ji,
a -- by i o -- ni
by -- li po -- svě -- ce -- ni v_prav -- dě.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "I"
differentia = "f"
psalmus = ""
id = "ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
You can’t perform that action at this time.