Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1036 lines (947 sloc) 24.9 KB
\version "2.14.2"
\header {
title = "Responsoria ze žaltáře"
% composer = "Jakub Pavlík"
}
\include "spolecne.ly"
\include "dilyresponsorii.ly"
\paper {
% kvuli poznamce na zacatku, aby se k ni neprilepil titulek prvni antifony
markup-markup-spacing.minimum-distance = #5
}
% Normalne u responsorii nejsou doxologie, protoze jsou stale stejne
% a staci je uvest na zacatku. V pripade potreby lze doxologie "zapnout"
% odkomentovanim nasledujicich radku a zakomentovanim dvou radku pod nimi.
%{
doxologieResponsoriumIV = \relative c' {
\respIVdoxologie
\barFinalis
}
doxologieResponsoriumVI = \relative c'' {
\respVIdoxologie
\barFinalis
}
%}
doxologieResponsoriumIV = {}
doxologieResponsoriumVI = {}
%{
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
% V
\neviditelna g
% R
\neviditelna g
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response
\Verse
\Response
\textRespDoxologie
}
\header {
piece = "responsorium - VI"
}
}
%}
\bookpart {
\header {
subtitle = "1. a 3. týden žaltáře"
}
%{
% Ne ze by to nebyla pravda - z te knizky jsem se naucil neco jako
% "typickou melodii" - ale nasledujici komentar pusobi dojmem, jako
% by slo o preneseni napevu ze zminene knizky na _odpovidajici_
% responsoria ze soucasneho breviare - a to neni pravda,
% ani to nejde, protoze soucasny breviar ma vic ruznych textu responsorii
% nez kterykoli pred nim...
\markup\justify {
Responsoria pro ranní chvály a nešpory. Nápěvy volně podle
Antiphonarium sacri ordinis praedicatorum pro diurnis horis, Romae 1933.
}
%}
%{
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\respIVdoxologie
\barFinalis
}
\addlyrics {
\textRespDoxologie
}
\header {
piece = "doxologie pro responsoria modu IV"
}
}
%}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
\respVIdoxologie
\barFinalis
}
\addlyrics {
\textRespDoxologie
}
\header {
piece = "doxologie pro responsoria modu VI"
}
}
\markup\nadpisDen{"neděle"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g g g g( f d) f g f f \barFinalis
% V
\neviditelna f
a4 a a g( a) g \barMin g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g g( f d) f g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Jak čet -- ná jsou tvá dí -- la, Hos -- po -- di -- ne,_*
e -- chno jsi mou -- dře u -- či -- nil.
\Verse Ze -- mě je pl -- ná tvé -- ho tvor -- stva,
\Responsee -- chno jsi mou -- dře u -- či -- nil.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ne-1ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f g f f g( a) a( g) \barMax
g( f d) f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna f
a4 a a g( a) g \barMin g g g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g( f d) f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Kris -- te, Sy -- nu ži -- vé -- ho Bo -- ha,_*
smi -- luj se nad ná -- mi.
\Verse Ty, kte -- rý se -- díš po pra -- vi -- ci Ot -- ce,_*
\Response smi -- luj se nad ná -- mi.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ne-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f g( f) f \barMin g f f g( a) a( g) \barMax
g g( a) g( f) d d \barMin f g f g a g f f \barFinalis
% V
\neviditelna e
a a a a a a a a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g( a) g( f) d d \barMin f g f g a g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Po -- žeh -- na -- ný jsi, Bo -- že, na klen -- bě ne -- bes._*
Jsi ve -- le -- be -- ný a pl -- ný slá -- vy na -- vě -- ky.
\Verse Po -- žeh -- na -- né je tvé slav -- né sva -- té jmé -- no.
\Response Jsi ve -- le -- be -- ný a pl -- ný slá -- vy na -- vě -- ky.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ne-2ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"pondělí"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f g( f) g( a) a( g) \barMax
g( f d) f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a a a a( bes) a( g) g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g( f d) f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Po -- žeh -- na -- ný je Hos -- po -- din_* od vě -- ků na vě -- ky.
\Verse Je -- nom on sám ko -- ná di -- vy_*
\Response od vě -- ků na vě -- ky.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1po-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f g f g( a) a( g) \barMax
g4 f d f g g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a( bes) a a g a a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g4 f d f g g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response U -- zdrav mě, Hos -- po -- di -- ne,_* zhře -- šil jsem pro -- ti to -- bě.
\Verse Smi -- luj se na -- de mnou,
\Response zhře -- šil jsem pro -- ti to -- bě.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1po-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"úterý"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f g( a) a( g) \barMax
g( f d) f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a a a( bes) g g( a) g \barMin g f g g( a) \barMax
% R
\neviditelna g
g( f d) f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Responseh je má sí -- la,_* k_ně -- mu se u -- tí -- kám.
\Verse On je mé ú -- to -- čiš -- tě, můj za -- chrán -- ce,_*
\Response k_ně -- mu se u -- tí -- kám.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ut-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g( a) g( f d) d f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a( bes) a a a a a g( a) g \barMin g f g g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g( a) g( f d) d f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Tvůj zá -- kon, Hos -- po -- di -- ne, je do -- ko -- na -- lý,_* tvé slo -- vo tr -- vá na -- vě -- ky.
\Verse Tvá věr -- nost je od po -- ko -- le -- ní do po -- ko -- le -- ní,_*
\Response tvé slo -- vo tr -- vá na -- vě -- ky.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ut-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"středa"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f f f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g g a g( f) d f( g) g f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a( bes) a a g( a) g \barMin g g( f) g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g a g( f) d f( g) g f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Bo -- že, na -- kloň mé srd -- ce k_tvým při -- ká -- zá -- ním,_* ať za -- cho -- vá -- vám tvůj zá -- kon.
\Verse U -- kaž mi ces -- tu svých pří -- ka -- zů,_*
\Response ať za -- cho -- vá -- vám tvůj zá -- kon.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1st-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g f g( a) g \barMin g g( f d) f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a a a a g( a) g \barMin f( g) g( a) a \barMax
% R
\neviditelna g
g f g( a) g \barMin g g( f d) f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Na te -- be spo -- lé -- hám, Hos -- po -- di -- ne,_* vy -- svo -- boď mě a smi -- luj se na -- de mnou.
\Verse Ne -- za -- hla -- zuj mou du -- ši s_hříš -- ní -- ky,_*
\Response vy -- svo -- boď mě a smi -- luj se na -- de mnou.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1st-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"čtvrtek"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f f g f g g( a) a( g) \barMax
g f d f g g f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a( bes) a a a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g f d f g g f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Vo -- lám z_ce -- lé -- ho srd -- ce:_* Vy -- slyš mě, Hos -- po -- di -- ne.
\Verse Tvé pří -- ka -- zy chci za -- cho -- vá -- vat._*
\Response Vy -- slyš mě, Hos -- po -- di -- ne.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
placet = "sylabická sestupná část r2 je sice netradiční, ale zní dobře (narozdíl od melismatických variant)"
id = "1ct-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g g g f( d) f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a( bes) a a a( g) g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g f( d) f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Hos -- po -- din po -- má -- há své -- mu li -- du,_* ži -- ví nás ja -- dr -- nou pše -- ni -- cí.
\Verse Me -- dem ze ská -- ly nás sy -- tí,_*
\Response ži -- ví nás ja -- dr -- nou pše -- ni -- cí.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ct-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"pátek"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f f f f g( f) g( a) a( g) \barMax
f g a g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a a a( bes) a a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
f g a g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Hos -- po -- di -- ne, dej, ať zá -- hy do -- jdu tvé mi -- los -- ti_*
vždyť v_te -- be dou -- fám.
\Verse U -- kaž mi ces -- tu, po níž mám krá -- čet,_*
\Response vždyť v_te -- be dou -- fám.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1pa-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f g( f) g( a) a( g) \barMax
g g( a) g g \barMin g g g f d f( g) g f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a a a a( bes) a a g( a) g \barMin g g g g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g( a) g g \barMin g g g f d f( g) g f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Kris -- tus nás mi -- lu -- je_* a ob -- myl nás od na -- šich hří -- chů svou kr -- ví.
\Verse U -- dě -- lal z_nás krá -- lov -- ský ná -- rod a kně -- ze Bo -- ha Ot -- ce_*
\Response a ob -- myl nás od na -- šich hří -- chů svou kr -- ví.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1pa-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"sobota"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g g g g( f d) f( g) g f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a a a( bes) a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g g( f d) f( g) g f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Vo -- lám k_to -- bě, Hos -- po -- di -- ne,_* ty jsi mé ú -- to -- čiš -- tě.
\Verse Ty jsi můj ú -- děl v_ze -- mi ži -- vých,_*
\Response ty jsi mé ú -- to -- čiš -- tě.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1so-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "2. a 4. týden žaltáře"
}
\markup\nadpisDen{"neděle"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f( g) f \barMin f f f f g( f) g( a) a( g) \barMax
g g g( a) g( f d) d \barMin f f f g a g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna f
a4 a a a a g( a) g \barMin g g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g( a) g( f d) d \barMin f f f g a g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Od vý -- cho -- du slun -- ce až do je -- ho zá -- pa -- du_*
ať je chvá -- le -- no Hos -- po -- di -- no -- vo jmé -- no.
\Verse Ne -- be -- sa vy -- pra -- vu -- jí o Bo -- ží slá -- vě._*
\Response Ať je chvá -- le -- no Hos -- po -- di -- no -- vo jmé -- no.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ne-1ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f g( a) a( g) \barMax
g g( a) g( f d) d f( g) g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna f
a a a a a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g( a) g( f d) d f( g) g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Ve -- le -- bí -- me tě, Bo -- že,_*
a vzý -- vá -- me tvé jmé -- no.
\Verse Vy -- pra -- vu -- je -- me o tvých di -- vech_*
\Response a vzý -- vá -- me tvé jmé -- no.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ne-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna d
f4 f f f g( a) a( g) \barMax
g g g g g a g( f d) \barMin f f f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna f
a4 a a a g a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g g g a g( f d) \barMin f f f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Ve -- li -- ký je náš Bůh,_*
je -- mu pat -- ří všech -- na moc na ne -- bi i na ze -- mi.
\Verse Je -- ho moud -- rost pře -- vy -- šu -- je všech -- no,_*
\Response je -- mu pat -- ří všech -- na moc na ne -- bi i na ze -- mi.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ne-2ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"pondělí"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g a g g f d f g g f f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a4 a a a a( bes a) g g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g a g g f d f g g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Ra -- duj -- te se, spra -- ved -- li -- ví, z_Hos -- po -- di -- na:_*
slu -- ší se, a -- by ho všich -- ni chvá -- li -- li.
\Verse Zpí -- vej -- te mu pí -- seň no -- vou:_*
\Response slu -- ší se, a -- by ho všich -- ni chvá -- li -- li.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2po-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f f f f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g g g( f d) f( g) g f f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a a( bes) a a g( a) g \barMin g g g g g f g g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna f
g g g( f d) f( g) g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Má mod -- lit -- ba, Hos -- po -- di -- ne, ať stou -- pá k_to -- bě_*
ja -- ko vů -- ně ka -- did -- la.
\Verse Mé zved -- nu -- té dla -- ně ať jsou ja -- ko ve -- čer -- ní o -- běť_*
\Response ja -- ko vů -- ně ka -- did -- la.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
placet = "a co _večerní_ a g f?"
id = "2po-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"úterý"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f f f g f g( a) a( g) \barMax
g a g( f d) f g g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a a(bes) a g( a) g \barMin g a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g a g( f d) f g g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Vy -- slyš mě, Hos -- po -- di -- ne,_*
spo -- lé -- hám na tvá slo -- va.
\Verse Při -- chá -- zím na ú -- svi -- tě a o po -- moc vo -- lám,_*
\Response spo -- lé -- hám na tvá slo -- va.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ut-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f g f f \barMin g f g( a) a( g) \barMax
g g g g g( f d) f( g) g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a4 a a( bes) a a \barMin a g( a g) f g( a) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g g g( f d) f( g) g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response U -- ká -- žeš mi ces -- tu k_ži -- vo -- tu, Hos -- po -- di -- ne,_*
u te -- be je hoj -- ná ra -- dost.
\Verse Po tvé pra -- vi -- ci je věč -- ná slast,_*
\Response u te -- be je hoj -- ná ra -- dost.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
placet = "_hooojná radost_ se mi moc nelíbí"
id = "2ut-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"středa"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g g g g( a) g( f d) d f g g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a a a a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g g( a) g( f d) d f g g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response U -- sta -- vič -- ně chci ve -- le -- bit Hos -- po -- di -- na,_*
vždy bu -- de v_mých ús -- tech je -- ho chvá -- la.
\Verse Vy -- svo -- bo -- dil mě ze všech mých o -- bav,_*
\Response vždy bu -- de v_mých ús -- tech je -- ho chvá -- la.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2st-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f g f f f g( a) a( g) \barMax
g g g f g( a) g( f) d f( g) g f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a g( a) g \barMin g f g( a) a g \barMax
% R
\neviditelna g
g g g f g( a) g( f) d f( g) g f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Bo -- že, o -- pat -- ruj mě ja -- ko zří -- tel -- ni -- ci o -- ka,_*
do stí -- nu svých pe -- ru -- tí mě u -- kryj.
\Verse Po -- přej mi slu -- chu, slyš mé vo -- lá -- ní,_*
\Response do stí -- nu svých pe -- ru -- tí mě u -- kryj.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2st-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"čtvrtek"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
g( a) g( f d) d \barMin f f f g g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a( bes) a a a g( f) g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g( a) g( f d) d \barMin f f f g g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Má du -- še po to -- bě žíz -- ní, Bo -- že,_*
hle -- dám tě od čas -- né -- ho rá -- na.
\Verse Tvá pra -- vi -- ce mě pod -- pí -- rá,_*
\Response hle -- dám tě od čas -- né -- ho rá -- na.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ct-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f g( a) a( g) \barMax
g g( f d) f( g) g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a g( a) g g \barMin g g f g a a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g( f d) f( g) g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Hos -- po -- din je můj pas -- týř,_*
nic ne -- po -- strá -- dám.
\Verse Dá -- vá mi pro -- dlé -- vat na svě -- žích past -- vi -- nách,_*
\Response nic ne -- po -- strá -- dám.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ct-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"pátek"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f g f g( a) a( g) \barMax
g g g( a) g( f) d f g g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a( bes) a a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g( a) g( f) d f g g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Vo -- lám k_to -- bě, Bo -- že,_*
ty mi po -- sí -- láš po -- moc z_ne -- be.
\Verse Pl -- né dů -- vě -- ry je mé srd -- ce,_*
\Response ty mi po -- sí -- láš po -- moc z_ne -- be.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2pa-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f g f f g( a) a( g) \barMax
g g g g( a) g g f( d) f( g) g f f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a a a a g( a) g f g( a) \barMax
% R
\neviditelna g
g g g g( a) g g f( d) f( g) g f f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Kris -- tus ze -- mřel za na -- še hří -- chy,_*
a -- by nám o -- te -- vřel ces -- tu k_ži -- vo -- tu.
\Verse Vzal na se -- be bo -- lest a smrt,_*
\Response a -- by nám o -- te -- vřel ces -- tu k_ži -- vo -- tu.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2pa-ne"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\markup\nadpisDen{"sobota"}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f g f f f g( a) a( g) \barMax
f g a g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna g
a g( a) g \barMin g g g g g g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna g
f g a g( f) f \barFinalis
% Slava
%\doxologieResponsoriumVI
}
\addlyrics {
\Response Bu -- du tě o -- sla -- vo -- vat, Bo -- že,_*
bu -- du ti zpí -- vat.
\Verse Můj ja -- zyk bu -- de chvá -- lit tvou spra -- ve -- dl -- nost,_*
\Response bu -- du ti zpí -- vat.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2so-rch"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
}
You can’t perform that action at this time.