Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1670 lines (1534 sloc) 39.7 KB
\version "2.14.2"
\header {
title = "slavnost Zjevení Páně"
composer = "Jakub Pavlík"
}
\include "spolecne.ly"
\include "dilyresponsorii.ly"
\markup {\nadpisHodinka {"1. nešpory"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 c4.( a) \barMin
a4 b( c) c( b) b \barMaior
d c( b) a( b) g f g a f f g g \barMaior
a b b( c) g a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Náš Pán
a Spa -- si -- tel,
před ji -- třen -- kou a před vě -- ky zplo -- ze -- ný,
se dnes zje -- vil svě -- tu.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 135-I"
placet = "kritika u kopie"
id = "1ne-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 c b c d4.( b) a4( g) g \barMax
a a b( c a4.) a b4 a a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ve -- li -- ký je Pán, náš Bůh,
je -- ho jmé -- no tr -- vá na -- vě -- ky.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 135-II"
id = "1ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( a) g g( c) c \barMin
b a a( b g) g \barMaior
g e( f) g( a) a g a( c b) a b( g) g \barMin
f( a) g f g4. g \barMax
f4 g g g a( c) b( g) g \barMin
g a f f f e e \barFinalis
}
\addlyrics {
Hvěz -- da zá -- ří
ja -- ko o -- heň
a u -- ka -- zu -- je ces -- tu k_Bo -- hu,
Krá -- li všech krá -- lů;
mu -- dr -- ci ji spa -- tři -- li
a při -- nes -- li mu da -- ry.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "III"
differentia = "g"
psalmus = "1Tim 3"
placet = "to je spíš k modu VIII"
id = "1ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g( c d) c b( a) c \barMin
b g a a g \barFinalis
}
\addlyrics {
Chval -- te Pá -- na,
všech -- ny ná -- ro -- dy.
}
\header {
quid = "responsum vkládané do kantika"
modus = "III"
differentia = "g"
psalmus = "1Tim 3"
placet = "jednodušší"
id = "1ne-kantresp"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 a( c) c c c d c c b( a) c \barMax
c c c b a b a g \barFinalis \break
c c c c d( c) b( a) c \barMax
c c( b) a( b) a g g \barFinalis \break
c c d c c b( a) c \barMax
a c( b) a g g \barFinalis \break
}
\addlyrics {
On při -- šel v_lid -- ské při -- ro -- ze -- nos -- ti,_*
byl o -- spra -- ve -- dl -- něn Du -- chem.
U -- ká -- zal se an -- dě -- lům,_*
byl hlá -- sán po -- ha -- nům.
Do -- šel ví -- ry ve svě -- tě,_*
byl vzat do slá -- vy.
}
\header {
quid = "verše kantika"
modus = "III"
differentia = "g"
psalmus = "1Tim 3"
placet = "spíš VIII než III"
id = "1ne-kant"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f f f f e g a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna
f4 f f f f f f f f e g g a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% Slava
\respVIalelujaDoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response V_něm bu -- dou po -- žeh -- ná -- na
všech -- na ple -- me -- na ze -- mě._*
\textRespAleluja
\Verse Bla -- ho -- sla -- vit ho bu -- dou všech -- ny ná -- ro -- dy._*
\Response \textRespAleluja
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "epifanie-1ne-resp"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 c( d) d d f( e) d e c( d) d \barMin
e c c d e d d \barMax
d d d( g) g g a g f g f( d) d \barMaior
f( d) d \barMin
g f f d c \barMin
c d f f e c d d \barMaior
e( f d) d \barMin
c f e c d4. d \barFinalis
}
\addlyrics {
Když mu -- dr -- ci vi -- dě -- li hvěz -- du,
řek -- li si me -- zi se -- bou:
To je zna -- me -- ní ve -- li -- ké -- ho krá -- le;
pojď -- me,
vy -- hle -- dej -- me ho
a o -- bě -- tuj -- me mu da -- ry:
zla -- to,
ka -- di -- dlo a myr -- hu.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Magnificat"
id = "1ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4( c a) c( d) d d( f) d c f( e) d \barMaior
d( f g f) f( d c) \barMin a c c( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Zje -- vil se Spa -- si -- tel svě -- ta:
pojď -- me, kla -- něj -- me se!
}
\header {
quid = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "invitatorium"
placet = "zaslouží poštelovat"
id = "invit"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba se čtením"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4 c d e d c b c d d \barMaior
d c b b( c a) g a( g) g \barMin
f( a) a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Krá -- lo -- vé Tar -- ší -- še a os -- tro -- vů
při -- ne -- sou da -- ry Bo -- hu,
své -- mu Pá -- nu.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = "Žalm 72"
placet = "mdlá"
id = "mc-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 a c b( a) g \barMin a f a g g \barMaior
g a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Klaň -- te se Bo -- hu v_je -- ho sva -- ty -- ni.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = "Žalm 96"
fial = "antifony/tyden1_2pondeli.ly#rch-ant3?+aleluja"
id = "mc-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4 c b c( d) d \barMin
b c a g a g f \barMaior
g a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ve -- leb -- te Bo -- ha,
všich -- ni je -- ho an -- dě -- lé.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = "Žalm 97"
id = "mc-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d d( f e) d f( g) g a g( f) e \barMin
f g e( d) d e( d) c c d d \barMaior
a c d e d e( f) d d \barMin
c f e f d c c( d) d \barMaior
a' g a a( c b) a( g) f( e) \barMin
d d f e f d( c) c( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Dnes se zje -- vil svě -- tu Syn Bo -- ží,
na -- ro -- ze -- ný z_Pan -- ny Ma -- ri -- e;
mu -- dr -- ci se mu kla -- ně -- jí
a při -- ná -- še -- jí mu da -- ry;
i my se po -- kloň -- me
to -- mu, kte -- rý nás vy -- kou -- pil.
}
\header {
textus_approbatus = "Dnes se zjevil světu Syn Boží, narozený z Panny Marie;
mudrci se mu klanějí a přinášejí mu dary;
všichni se pokloňme tomu, který nás vykoupil."
quid = "ant. ke kantikům vigilie"
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "nepříliš povedená"
id = "mc-avig"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( f e) f( g) g \barMin
g a c b a( g) f g g g \barMaior
g a( c) b a b a g g \barMaior
a( c b g) g \barMin a f f a g g \barMaior
g4 g( a) g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Mu -- dr -- ci
o -- te -- vře -- li své po -- klad -- ni -- ce
a o -- bě -- to -- va -- li Pá -- nu
zla -- to, ka -- di -- dlo a myr -- hu.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 63"
placet = "těžkopádná"
id = "rch-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g g( a f g) g \barMin
a( b) c a g g \barMaior
c4 d( c) b( a) g \barMin
a( f) e e g g \barMaior
g a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Mo -- ře a ře -- ky,
ve -- leb -- te Pá -- na,
ve -- leb -- te ho,
všech -- ny pra -- me -- ny.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Dan 3-III"
id = "rch-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\key f \major
d4( f) e d f( g) g \barMin a( f) g f d4. d \barMax
d4 d d d d f g g g f g a( bes) a a \barMaior
a g( a) g( f) d \barMin
f f g f e d c
e f d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Vze -- šlo tvé svět -- lo, Je -- ru -- za -- lé -- me.
Hos -- po -- di -- no -- va ve -- leb -- nost za -- zá -- ří nad te -- bou
a ná -- ro -- dy
bu -- dou krá -- čet v_tvém svět -- le.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 149"
placet = "zkusit lépe"
id = "rch-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f e g a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna
f4 f f f f f f f e g a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% Slava
\respVIalelujaDoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Všich -- ni krá -- lo -- vé se mu bu -- dou kla -- nět._*
\textRespAleluja
\Verse Všech -- ny ná -- ro -- dy mu bu -- dou slou -- žit._*
\Response \textRespAleluja
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "epifanie-rch-resp"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( a) f g a \barMaior
a b c c c b( a g4.) g4 \barMin
a f e e( g) g g \barMaior
g a b c c c d( c) a a \barMin
b4( c) a g f f( g) g \barMax
g g g a g a b( c) c \barMin
c b a b g g \barMaior
g g( a) a a f( g) g( a) a \barMin
c c d c b a a( b) g g \barMaior
g4 a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Dneš -- ní -- ho dne
se za -- snou -- bi -- la cír -- kev
s_ne -- bes -- kým že -- ni -- chem,
pro -- to -- že Kris -- tus smyl v_Jor -- dá -- ně
všech -- ny je -- jí vi -- ny,
mu -- dr -- ci spě -- cha -- jí s_da -- ry na ne -- bes -- kou svat -- bu,
a hos -- té se ra -- du -- jí
z_vo -- dy pro -- mě -- ně -- né ve ví -- no.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Benedictus"
placet = "melisma na _hosté_ se mi zdá nadbytečné; _ve víno_ půjde lépe"
id = "rch-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( c) a4. a \barMin
b4 c d c b c a a a \barMaior
b c b a g g \barMaior
f g g( a4.) a4 g f e e \barFinalis
}
\addlyrics {
Ta -- jem -- ství,
kte -- ré by -- lo skry -- té od vě -- ků
a od po -- ko -- le -- ní
by -- lo nám teď od -- ha -- le -- no.
}
\header {
quid = "ant. dopoledne"
modus = "III"
differentia = "g"
psalmus = ""
placet = "myslím, že půjde lépe"
id = "tercie"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\key f \major
d4( f) d f( g) g \barMin
a bes( a) g a f( g) g \barMaior
bes4.( g) a4 a bes c bes g g g \barMaior
a f e e e f d4. d \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- tus při -- šel
a zvěs -- to -- val po -- koj
vám, kte -- ří jste by -- li da -- le -- ko,
i těm, kte -- ří by -- li blíz -- ko.
}
\header {
quid = "ant. v poledne"
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "_a_ je lepší podržet g"
id = "sexta"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\key f \major
d4 d c( d) d d f g g( a) a \barMaior
bes bes a bes g( a) a \barMin a a a a g g f e f( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Dám tě ná -- ro -- dům ja -- ko svět -- lo,
a -- by se má spá -- sa roz -- ší -- ři -- la až do kon -- čin ze -- mě.
}
\header {
quid = "ant. odpoledne"
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = ""
fial = "antifony/tyden2_5ctvrtek.ly#ne-ant1"
id = "nona"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"2. nešpory"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g f e d( e) d d \barMin e f g g g( a g c) a \barMin
b c c a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Král mí -- ru a po -- ko -- je pře -- vy -- šu -- je slá -- vou
všech -- ny krá -- le svě -- ta.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 110"
placet = "ozdoba _slávou_ je neorganická"
fons = "cast z Narozeni Pane, 1. nesp., 1.a."
fial = "vanoce_narozenipane.ly#vden-1ne-a1?cast" % zdrojova antifona se mezitim zmenila! Zvazit upravu i zde
id = "2ne-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\key f \major
f4 e f f4.( g) \barMin
a4 bes a( g) a \barMin
a bes g g f e4.( d) \barMaior
d4( f e) d e d c \barMin
d d f f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Mi -- lo -- srd -- ný,
do -- bro -- ti -- vý
a spra -- ve -- dli -- vý Bůh
zá -- ří v_tem -- no -- tách
ja -- ko svět -- lo řád -- ným li -- dem.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "I"
differentia = "f"
psalmus = "Žalm 112"
id = "2ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 a c b a \barMin c b c d d e( d b c) b( a) \barMaior
g( a) a \barMin a g a a b d c a a \barFinalis
}
\addlyrics {
Všech -- ny ná -- ro -- dy, kte -- ré jsi, Bo -- že, stvo -- řil,
při -- jdou, a bu -- dou se před te -- bou kla -- nět.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "IV alt"
differentia = "A"
psalmus = "Zj 15"
placet = "nepříliš povedená"
id = "2ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\markup\italic {Responsorium jako v 1. nešporách.}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\key f \major
d4 g f g \barMin
a f f f e f d d \barMax
d c( d) d d e( f) f \barMin
g f e d d d \barMax
d f g g( a) a a \barMin
bes g g g g a g( f) d4. d \barMax
d4( f) e f f( g) g \barMin
g g a g g f g a( bes) a a \barMaior
a g f g( a) f( e d4.) d \barMax
e4 f( d) c d \barFinalis
}
\addlyrics {
Sla -- ví -- me den
pro -- sla -- ve -- ný tře -- mi di -- vy:
dnes při -- ved -- la hvěz -- da
mu -- dr -- ce k_jes -- lič -- kám,
dnes by -- la na svat -- bě
pro -- mě -- ně -- na vo -- da ve ví -- no,
dnes chtěl být Kris -- tus
v_ře -- ce Jor -- dá -- nu po -- křtěn od Ja -- na,
a -- by nás vy -- kou -- pil.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = "Magnificat"
placet = "aktualisovat divisiones; některé obraty půjdou vylepšit"
id = "2ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Oktáv"
}
\markup {\nadpisDen {7. ledna}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 d d( g) g f g a b a g a a a \barMaior
a g a g f e d e e \barMax
e e e e f f e e e \barMaior
e d e d c b b c d d( e) e \barMax
e( a) a g a g f g( a) a \barMaior
e( a) a a b a b c( a) a \barMaior
a a( b) a g f e e \barMaior
f f d e \barFinalis
}
\addlyrics {
Od vý -- cho -- du při -- šli do Bet -- lé -- ma mu -- dr -- ci,
a -- by se po -- klo -- ni -- li Pá -- nu;
o -- te -- vře -- li své po -- klad -- ni -- ce
a o -- bě -- to -- va -- li mu vzác -- né da -- ry:
zla -- to ve -- li -- ké -- mu Krá -- li,
ka -- did -- lo pra -- vé -- mu Bo -- hu
a myr -- hu k_je -- ho po -- hřbu.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
placet = "postup f g a h je nelibý"
id = "7-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g( c) c c d c d f e d e c c \barMaior
b c b a g g c d e d e f e \barMax
d c d c b a \barMin
d d c d c b a a \barMaior
g( a c d) c \barMin b g g a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Jak -- mi -- le mu -- dr -- ci u -- vi -- dě -- li hvěz -- du,
za -- ra -- do -- va -- li se ne -- vý -- slov -- nou ra -- dos -- tí,
vstou -- pi -- li do do -- mu
a o -- bě -- to -- va -- li Pá -- nu
zla -- to, ka -- did -- lo a myr -- hu.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "VII"
differentia = "a"
psalmus = ""
id = "7-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisDen {8. ledna}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( a g) f( g) g \barMin a b c c c d c b a a \barMaior
c c b( g) a( g) f \barMin e f g g g( a) g \barMaior
a( c) a \barMin g f e f g g g a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Tři da -- ry o -- bě -- to -- va -- li mu -- dr -- ci Pá -- nu,
Sy -- nu Bo -- ží -- mu, ve -- li -- ké -- mu Krá -- li:
zla -- to, ka -- did -- lo a myr -- hu.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
placet = "půjde vylepšit"
id = "8-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4( d) c \barMin d d d c b a b a g g \barMaior
g f g a a a( c b) c( d) d( c) c \barMin c b( a g) g
f a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- te, zje -- vil ses ja -- ko Svět -- lo ze Svět -- la,
a mu -- dr -- ci ti při -- ná -- še -- jí své da -- ry.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = ""
placet = "_mudrci ti_ snad lépe f g g g"
id = "8-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisDen {9. ledna}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c( d e) d( c) a b g \barMin a b c c b c e( d c) d \barMaior
d d d d c b a( g) g \barMin a a f a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
U -- vi -- dě -- li jsme na vý -- cho -- dě je -- ho hvěz -- du,
a pro -- to jsme při -- šli s_da -- ry po -- klo -- nit se Pá -- nu.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = ""
placet = "_Uviděli jsme_ raději sylabicky"
id = "9-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
\key f \major
d4 d d d c d d f( g) g( f) f \barMaior
g g g g a bes a g a( bes) a g f f \barMaior
g g g f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
He -- ro -- des se mu -- dr -- ců vy -- ptá -- val
na do -- bu, kdy u -- vi -- dě -- li zá -- ří -- cí hvěz -- du
no -- vo -- ro -- ze -- né -- ho Krá -- le.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "jinak"
id = "9-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisDen {10. ledna}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 a c b c d d b a g \barMaior
a a a f g
a g f f \barFinalis
}
\addlyrics {
Všech -- ny ná -- ro -- dy při -- jdou z_da -- le -- ka
se svý -- mi da -- ry.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "V"
differentia = "a"
psalmus = ""
placet = "zejm. druhá část je hrozná"
id = "10-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 g a( b) a g( a g) g( f e) e \barMaior
e e( f) f( e) e g g a g( f) e e \barMaior
d c d( e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Při -- jdou všich -- ni ze Sá -- by
a při -- ne -- sou zla -- to a ka -- did -- lo.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
placet = "nepříliš zpěvná, hlavně v druhé části"
id = "10-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisDen {11. ledna}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d f d c d e f f \barMin
g( f) d e( c) d \barMaior
d d d d c( d a) a \barMin a c c( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Ti, kte -- ří te -- bou po -- hr -- da -- li,
při -- jdou k_to -- bě
a bu -- dou se ko -- řit u tvých no -- hou.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "lépe"
id = "11-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g g f g g( a g) e \barMin f f f e c c \barMaior
d e f g( a g f) f( g) g \barMin f g a a g f e e \barFinalis
}
\addlyrics {
Mu -- dr -- ci do -- sta -- li ve snu od an -- dě -- la po -- kyn,
a -- by se vrá -- ti -- li do své ze -- mě ji -- nou ces -- tou.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "IV"
differentia = "g"
psalmus = ""
placet = "divná"
id = "11-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisDen {12. ledna}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 a g a f( g) g \barMaior
g f e d d f g a c b g a \barMaior
a a g( a g) f e( f) d d \barFinalis
}
\addlyrics {
V_ga -- li -- lej -- ské Ká -- ně
% prohozeno 'Jezis' a 'ucinil'
u -- či -- nil Je -- žíš po -- čá -- tek všech zna -- me -- ní,
a tím zje -- vil svou slá -- vu.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "I"
differentia = "a"
psalmus = ""
placet = "přinejmenším lepší závěr"
id = "12-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\pageBreak
\markup {\nadpisDen {svátek Křtu Páně}}
\markup {\nadpisHodinka {"1. nešpory"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 a( f) f e d e f g g \barMaior
a c c d c( b) a4. a \barMaior
b4 g g g a f f a g4. g \barFinalis
}
\addlyrics {
Jan Křti -- tel vy -- stou -- pil na pouš -- ti
a hlá -- sal křest po -- ká -- ní,
a -- by by -- ly od -- puš -- tě -- ny hří -- chy.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 135-I"
piece = \markup {\sestavTitulek}
placet = "začátek je divný"
id = "krtu-1ne-a1"
fial = "antifony/advent_nedeleB.ly#iiben?cast"
fons = "Větší kus melodie vzat z antifony k Benedictus 2. neděle adventní cyklu B (velice podobný text)."
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4. c4 b a( b g) g \barMaior
a a b c c4.( d) \barMaior
e4( d) c d( b) g \barMin
b a( b g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Já vás křtím vo -- dou;
on vás bu -- de křtít
Du -- chem sva -- tým
a oh -- něm.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = "Žalm 135-II"
placet = "půjde lépe"
id = "krtu-1ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 f e f g( a) a f( e) e \barMin
g f e f d4. d \barMaior
d4( g f) g( a) g f e f f( g) g \barMaior
g a( f) f f e( f e) c d \barFinalis
}
\addlyrics {
Jak -- mi -- le byl Je -- žíš po -- křtěn,
vy -- stou -- pil hned z_vo -- dy.
O -- tev -- ře -- lo se mu ne -- be
a z_ne -- be se o -- zval hlas.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = "1 Tim 3"
placet = "půjde lépe"
id = "krtu-1ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 a' a( bes) g \barMin
f f e( f) d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Chval -- te Pá -- na,
všech -- ny ná -- ro -- dy.
}
\header {
quid = "responsum vkládané do kantika"
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "jinak. Mělo by být prosté a elegantní."
id = "krtu-1ne-kantresp"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna g
g4 g g a g a b( c) b4. b \barMin b4( c) d c b a( b) b \barMax
c4 c c c a4.( c) b4 a a( b) b \barMaior g( a b) a( g) e4. e \barMin g4 g a b a g g \barFinalis
% V
\neviditelna c
c4( a) c d( c) c c a b c4. b \barFinalis
% R
\neviditelna c
c4 c c c a4.( c) b4 a a( b) b \barMaior g( a b) a( g) e4. e \barMin g4 g a b a g g \barFinalis
% Slava
c4 c a( c) c c a( b c) b \barMin c c( d) a a b b \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Bo -- že, tys u -- ha -- sil na pouš -- ti ží -- zeň své -- ho li -- du;_*
o -- tev -- ři i nám pra -- men vo -- dy trys -- ka -- jí -- cí do ži -- vo -- ta věč -- né -- ho.
\Verse Roz -- množ ví -- ru svých slu -- žeb -- ní -- ků;_*
\Response o -- tev -- ři i nám pra -- men vo -- dy trys -- ka -- jí -- cí do ži -- vo -- ta věč -- né -- ho.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VIII"
placet = "verš a doxologii jinak;
ve verši by se mohla hodit větší ozdoba na _Rozmnož_ a odlehčený zbytek"
id = "krtu-1ne-resp"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d d f e f( g) g \barMin
f( e) d f( e) d4. d \barMaior
d4 d d d f g f d d \barMaior
d d c d e f f \barMin
f g f e c d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Spa -- si -- tel se dal po -- křtít
vo -- dou Jor -- dá -- nu,
a vo -- da se sta -- la zna -- me -- ním
no -- vé spra -- ve -- dl -- nos -- ti
a no -- vé -- ho ži -- vo -- ta.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Magnificat"
placet = "značně jednotvárná"
id = "krtu-1ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4( f e c) d \barMin
c( a) b c d4. d \barMaior
d4 b c a( g) g \barMax
a( f) g a( c b) b \barMin
a f g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Pojď -- me,
klaň -- me se Kris -- tu,
Bo -- ží -- mu Sy -- nu;
v_něm má O -- tec
za -- lí -- be -- ní.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = ""
placet = "melisma z _v něm_ pryč; závěr lépe"
id = "krtu-invit"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba se čtením"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g g d'-- c d e d \barMaior
d c b c( a g) \barMin
a a f a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Hos -- po -- di -- nův hlas nad vo -- da -- mi!
Vzne -- še -- ný Bůh
za -- bu -- rá -- cel hro -- mem.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VII"
differentia = "a"
psalmus = "Žalm 29"
id = "krtu-mc-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4( d) d \barMin
d c b c a g \barMin
a a f a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Bo -- že,
ať se ti s_ra -- dos -- tí
ko -- ří ce -- lá ze -- mě.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VII"
differentia = "a"
psalmus = "Žalm 66-I"
id = "krtu-mc-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 f e d c \barMin
d d d f g f d d \barFinalis
}
\addlyrics {
h buď ve -- le -- ben,
že ne -- od -- mí -- tl mou pros -- bu.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 66-II"
id = "krtu-mc-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c b( a g a) a( g) \barMin
f g a g( a) c( d) d \barMaior
d c b c( a g) \barMin
a g f a a( g) g \barMaior
a c b c( d c) b a g a( g) \barMin
f g( a) a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Když Kris -- tus vstou -- pil
do ře -- ky Jor -- dá -- nu,
pra -- me -- ny vod
by -- ly po -- svě -- ce -- ny,
a -- by se člo -- věk mo -- hl stát
no -- vým stvo -- ře -- ním.
}
\header {
quid = "ant. ke kantikům vigilie"
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = ""
id = "krtu-mc-avig"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 f g f( d) e4. e \barMin
e4 d( c) b4. b \barMin
b4( c) d f e( d) e \barMax
a a a( b) g a a( c) b \barMaior
a g( a) f( g) g g f e d( f) e e \barMaior
e c( b) b c( d e) f e \barMax
e a g( a e) \barMin
f g a f e \barFinalis
}
\addlyrics {
Slu -- žeb -- ník křtí Pá -- na,
vo -- jín Krá -- le,
Jan Spa -- si -- te -- le,
vo -- da v_Jor -- dá -- nu žas -- ne,
ho -- lu -- bi -- ce vy -- dá -- vá svě -- dec -- tví,
je sly -- šet Ot -- cův hlas:
To je můj mi -- lo -- va -- ný Syn.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = "Žalm 63"
id = "krtu-rch-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4( d) c c( d) d \barMin
e( d) c c( d) c b a( b g4.) g4. \barMaior
g4( a) f g a( b c) \barMin
c( d) c b( c) a g( a g) g \barMax
c( b c) d( e) d \barMin
c( d e) d b c( a g) g \barMin
a( b c) a g a( g) g \barMax
a( f) f g( a) g4.( c) \barMin
c4 c c c( d c) b( a g) g \barMin
g( a) f( e) f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Když se Kris -- tus
zje -- vil svě -- tu ve slá -- vě,
pra -- me -- ny vod
by -- ly po -- svě -- ce -- ny.
S_ra -- dos -- tí
čer -- pej -- te vo -- du
z_pra -- me -- nů spá -- sy;
Kris -- tus, náš Bůh,
to -- tiž dnes po -- svě -- til
všech -- no tvor -- stvo.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VII"
differentia = "a"
psalmus = "Dan 3-III"
placet = "má několik drhnoucích míst"
id = "krtu-rch-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4( d c) c \barMin
c b( c) a g( a g) g \barMaior
a f e d f g( a) a( g) g \barMax
g a g a b b( c) b a g4. g \barMaior
g4 f( e f g) g \barMin
f( g) a b g4. g \barFinalis
}
\addlyrics {
Bo -- že,
náš Spa -- si -- te -- li,
všich -- ni tě o -- sla -- vu -- je -- me,
ne -- boť ty Du -- chem sva -- tým a oh -- něm
v_nás ni -- číš ná -- ka -- zu hří -- chu.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = "Žalm 149"
placet = "_Spasiteli_ jinak, melisma ze začátku pryč"
id = "krtu-rch-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
\neviditelna a
a4( c) b a a g f g( a) f( e) d4. \barMax
e4 g a f e4. e \barFinalis
\neviditelna g
a4 a a a b( c) a f( e) d \barMax
\neviditelna e
e4 g a f e4. e \barFinalis
a4 a c b c a a4 \barMin
a4 b g f e e4 \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Kris -- te, Sy -- nu ži -- vé -- ho Bo -- ha,_*
smi -- luj se nad ná -- mi.
\Verse Ty, kte -- rý ses zje -- vil svě -- tu,_*
\Response smi -- luj se nad ná -- mi.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "III"
piece = \markup\sestavTitulekResp
placet = "relikt dávných dob - aktualisovat"
id = "krtu-rch-resp"
fons = "Kromě verše vše viz neděle 1. týdne žaltáře."
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 g e a \barMin
a b( c) a a c( b) g4. e \barMax
f4 f f f f f f d f e4. e \barMin
f4 g a a g a b( c) c \barMin
d c a b g g \barMin
g a( g) f d( e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- to -- vým křtem
byl po -- svě -- cen ce -- lý svět;
do -- sta -- lo se nám od -- puš -- tě -- ní hří -- chů,
pro -- to -- že jsme by -- li všich -- ni
o -- čiš -- tě -- ni vo -- dou
a Du -- chem sva -- tým.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "III"
differentia = "a"
psalmus = "Benedictus"
placet = "divisiones"
id = "krtu-rch-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
b4 c c c c a4. a \barMaior
g4( f) e d d4.( e) \barMin
f4( g) d f e e \barMaior
f g a( c) b c a4. a \barFinalis
}
\addlyrics {
Jan Je -- ží -- šo -- vi ří -- kal:
Já bych měl být
po -- křtěn od te -- be,
a ty při -- chá -- zíš ke mně?
}
\header {
quid = "ant. dopoledne"
modus = "III"
differentia = "b"
psalmus = ""
id = "krtu-tercie"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
notitia = "Antifona nekončí na finále modu - tázací věty mohou končit netypicky výš."
placet = "začátek je divný, konec také"
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 g( f) g( a) a b( c) a( g) g \barMaior
g a( c) c c c c b c d( c) b( a g) g \barMaior
f( e) f( g) a( b g4.) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Je -- žíš ře -- kl Ja -- no -- vi:
Je tře -- ba, a -- by -- chom zce -- la spl -- ni -- li
Bo -- ží vů -- li.
}
\header {
quid = "ant. v poledne"
modus = "VIII"
differentia = "G*"
psalmus = ""
placet = "po _Je třeba_ cesura; _splnili_ lépe; závěr lépe"
id = "krtu-sexta"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 g( a) a b( a) g( a) a \barMax
b( a g) g( a) f4.( e) \barMaior
f4 g( a) g( a g) f( e d4.) d4( f) f( e) d \barMaior
c d e f f( e) e \barMaior
e g( f e f) d d( f e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Jan vy -- dal svě -- dec -- tví:
Vi -- děl jsem,
jak Duch se -- stou -- pil z_ne -- be
ja -- ko ho -- lu -- bi -- ce
a zů -- stal na něm.
}
\header {
quid = "ant. odpoledne"
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
placet = "nezpěvná"
id = "krtu-nona"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"2. nešpory"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4 d d c( b g) g a( c b) c c4.( d) \barMax
d4( f) e( d) c4.( b) c4( b c) d( e) c b a \barMaior
g4( f) g4.( a4 b) b c b( d) d \barMaior
d d c( d c) b( a g) f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Z_ne -- be se o -- zval Ot -- cův hlas:
To je můj mi -- lo -- va -- ný Syn,
v_něm mám za -- lí -- be -- ní;
to -- ho po -- slou -- chej -- te.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = "Žalm 110"
placet = "od _v něm_ do konce zjednodušit"
id = "krtu-2ne-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d d( f) e4. e \barMin
e4 f e f g g g f g( a) a \barMaior
a g a g( f e) e \barMin
e( f) e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
V_ře -- ce Jor -- dá -- nu
roz -- dr -- til Spa -- si -- tel hla -- vu ha -- da
a všech -- ny vy -- rval
z_je -- ho mo -- ci.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 112"
placet = "libější závěr; celou snad bude lepší upravit na typičtější mod. I"
id = "krtu-2ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 a( c) c c b c b( d) c4. b4 a c( b) a( g) g \barMax
g g a f g g( a) a \barMaior
a4. b4( c) a4. a \barMin
b4 c d c( b) a g f f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ta -- jem -- ství, kte -- ré dnes sla -- ví -- me, je ve -- li -- ké:
Ten, kte -- rý všech -- no stvo -- řil,
s v_Jor -- dá -- nu
o -- čis -- til z_na -- šich ne -- pra -- vos -- tí.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Zj 15"
placet = "délky nejsou potřeba; první díl lépe"
id = "krtu-2ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
\key f \major
% R
\neviditelna a
a4 a a a a f g g( a) a \barMin
a( c) bes a( g) f g( bes a) a \barMin
a g f g g g4.( a) \barMax
a4 bes( a) g f( g) e \barMin
d( e) f d( c d) d \barFinalis
% V
\neviditelna f
a4( g bes) a( g) a \barMin
a a a g f g g4. \barMin
g4 f g g4.( a) \barMax
% R
\neviditelna a
a4 bes( a) g f( g) e \barMin
d( e) f d( c d) d \barFinalis
% Slava
a'4( g) a bes( a) g f f( g) g \barMin
g f g g g g4.( a) \barFinalis
}
\addlyrics {
\Responseh u -- sta -- no -- vil své -- ho Sy -- na
pro -- střed -- ní -- kem smlou -- vy
a svět -- lem ná -- ro -- dů,_*
a vlo -- žil na něj
své -- ho Du -- cha.
\Verse Po -- slal ho,
a -- by při -- ne -- sl chu -- dým
ra -- dost -- nou zvěst,_*
\Response a vlo -- žil na něj
své -- ho Du -- cha.
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "I"
placet = "lépe"
id = "krtu-2ne-resp"
piece = \markup\sestavTitulekResp
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c b a c c c \barMin
c d c c b c g4. g \barMax
g4 a f f f e f f f( g) g \barMaior
g a a b( c a) a \barMin
b( c) a g4. g \barMax
g4 g g a f e g4. g \barMin
a4( b) c a g( f g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Je -- žíš Kris -- tus nás mi -- lu -- je,
svou kr -- ví nás zba -- vil hří -- chů
a u -- dě -- lal z_nás krá -- lov -- ský ná -- rod
a kně -- ze Bo -- ha,
své -- ho Ot -- ce;
je -- mu buď slá -- va a vlá -- da
na věč -- né vě -- ky.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = "Magnificat"
placet = "divisiones; oddíl _a udělal_ půjde lépe"
id = "krtu-2ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
}
You can’t perform that action at this time.