Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
279 lines (245 sloc) 5.97 KB
\version "2.14.2"
\header {
title = "Doba velikonoční - antifony"
composer = "Jakub Pavlík"
}
\include "spolecne.ly"
\bookpart {
\header {
subtitle = "Společné"
}
\markup\justify {Následující zpěvy se užívají
po celou dobu velikonoční s výjimkou velikonočního
oktávu a dnů, které mají zpěvy vlastní.
Ke zpěvům společným pro celou dobu velikonoční
patří i responsoria, která jsou ale
z praktických důvodů vyčleněna do samostatného
souboru.}
\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
\markup{Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně do slavnosti Nanebevstoupení Páně:}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d( a') g( a) a \barMaior
g a b( c) a4.( g) \barMin a4 f e( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Pán vstal z_mrt -- vých,_*
a -- le -- lu -- ja, a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = ""
id = "invit1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup{Od slavnosti Nanebevstoupení Páně:}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4( c b a) a4.( b) \barMin
a4( b) c d d( e d) d \barMin e( g f) e( d) c d4. d \barMaior
d4 c d( e c d) d \barMin d( f g) d( c) f( e) c( d) d \barMax
d \[ d( a \] \[ c b g \] \[ a4. g4) \] f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Pojď -- me,
klaň -- me se Kris -- tu, na -- še -- mu Pá -- nu;
on nám slí -- bil Du -- cha sva -- té -- ho,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = "invit2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"nedělní vigilie"}}
\markup\italic{před Nanebevstoupením Páně:}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( c) c c c( d) c b a( g) g \barMin
a g f( g a) g g \barMaior
g g g f( e d) \barMin
d( f) e f f g( a g) g \barMaior
f g( a) a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Pojď -- me a klaň -- me se to -- mu,
kte -- rý vstal z_mrt -- vých:
vždyť skr -- ze kříž
vze -- šla svě -- tu ra -- dost.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. ke kantikům vigilie"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
id = "mc-avig"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}
\markup\justify{Následující antifony pocházejí
z \italic{Antiphonale Romanum,} Romae 1912.
Původně náležejí čtyřem malým denním hodinkám,
primě, tercii, sextě a noně, a zpívaly se ve velikonoční době
každý den. V současné době lze tam, kde se během dne slaví jen
jedna hodinka, buďto vybrat jednu, odpovídající denní době,
nebo během týdne vystřídat všechny čtyři.}
%ar14
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 c c b \barMin
a g a f
g g( f) e e \barFinalis
}
\addlyrics {
A -- le -- lu -- ja,_*
a -- le -- lu -- ja,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "III"
differentia = "b"
psalmus = ""
fons_externus = "AR 1912, 14"
id = "prima"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
%ar 25
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 g( f) g( a) g \barMin
a c a( g) f
g( a) a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
A -- le -- lu -- ja,_*
a -- le -- lu -- ja,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
fons_externus = "AR 1912, 25"
id = "tercie"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
% ar29
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c( d) \[ c( b \] \[ c d c) \] \barMin
a( \grace c) c( b a g) a f
a b( a) g g \barFinalis
}
\addlyrics {
A -- le -- lu -- ja,_*
a -- le -- lu -- ja,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = ""
fons_externus = "AR 1912, 29"
id = "sexta"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
% ar 34
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 f( g) g( f) d( e \[ f e c) \] \barMin
f( a) a g( a) f( e d) e c( d) d d \barFinalis
}
\addlyrics {
A -- le -- lu -- ja,_*
a -- le -- lu -- ja,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
fons_externus = "AR 1912, 34"
id = "nona"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup\nadpisHodinka {"kompletář"}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g a g4.( f) \barMin
a4 c b( c) a4.( g4 f)
g( a) a g4. g \barFinalis
}
\addlyrics {
A -- le -- lu -- ja,_*
a -- le -- lu -- ja,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k žalmům"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
id = "komplet"
fons_externus = "AR 1912, 47"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Dny doby velikonoční"
}
\include "antifony/velikonoce_tyden2.ly"
\pageBreak
\include "antifony/velikonoce_tyden3.ly"
\pageBreak
\include "antifony/velikonoce_tyden4.ly"
\pageBreak
\include "antifony/velikonoce_tyden5.ly"
\pageBreak
\include "antifony/velikonoce_tyden6.ly"
\pageBreak
\include "antifony/velikonoce_tyden7.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Neděle - cyklus A"
}
\include "antifony/velikonoce_nedeleA.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Neděle - cyklus B"
}
\include "antifony/velikonoce_nedeleB.ly"
}
\bookpart {
\header {
subtitle = "Neděle - cyklus C"
}
\include "antifony/velikonoce_nedeleC.ly"
}
You can’t perform that action at this time.