Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
608 lines (569 sloc) 12.9 KB
\version "2.14.2"
\header {
title = "slavnost Nanebevstoupení Páně"
composer = "Jakub Pavlík"
}
\include "spolecne.ly"
\include "dilyresponsorii.ly"
\markup {\nadpisHodinka {"1. nešpory"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g f( c') c c \barMin
c c( d c) b( g) a a( g) g \barMaior
a a a g( f) g( a) a \barMin
g a a( b g) g \barMin
a g f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Vy -- šel jsem od Ot -- ce
a při -- šel jsem na svět;
za -- se svět o -- pouš -- tím a jdu k_Ot -- ci.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 113"
id = "1ne-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 a g( c) c \barMin
c b c a g( f g) g \barMaior
g f( g) a( c) b( a) a \barMin
a a( b c) a( g) g a g f g( a) a( g) g \barMaior
f f( g) g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Když Pán Je -- žíš
k_a -- po -- što -- lům mlu -- vil,
byl vzat do ne -- be
a za -- se -- dl po Bo -- ží pra -- vi -- ci.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 117"
id = "1ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4 d a'( g a) a( c) c( a) a a( b c) a( g) g \barMaior
f g g( a) a \barMin a a g a f e e \barMaior
d e f e( f) d d \barMax
e d c( d) d \barFinalis
}
\addlyrics {
Ni -- kdo ne -- vy -- stou -- pil do ne -- be,
kro -- mě to -- ho, kte -- rý se -- stou -- pil z_ne -- be,
to -- tiž Syn člo -- vě -- ka.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "I"
differentia = "D"
psalmus = "Zj 11"
id = "1ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f e g a a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna f
f f f f f f e g a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% Slava
\respVIalelujaDoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response V_do -- mě mé -- ho Ot -- ce je mno -- ho pří -- byt -- ků._*
\textRespAleluja
\Verse Od -- chá -- zím vám při -- pra -- vit mís -- to._*
\Response \textRespAleluja
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "1ne-resp"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4( a g) g \barMin
a c b g a g f( g) g \barMaior
d f g f( g) g \barMin
g a( c) c b( c a) a \barMin
b a g f g \barMaior
g a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ot -- če,
zje -- vil jsem tvé jmé -- no li -- dem;
ny -- ní jdu k_to -- bě
a pro -- sím za ty,
kte -- ré jsi mi dal.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "VIII"
differentia = "c"
psalmus = ""
id = "1ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\pageBreak % ZLOM
\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4( a bes c) c \barMin
c( d) c b! b( c a g) a4.( g) \barMin f4( g) a g f4. f \barMaior
f4( a) a( g a c) c \barMin c( d c b a) b( a g) a4.( g) \barMin
f4 a g( f) f \barFinalis
}
\addlyrics {
Pojď -- me,
klaň -- me se Kris -- tu, na -- še -- mu Pá -- nu;
on vstou -- pil do ne -- be,
a -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant."
modus = "V"
differentia = "a"
psalmus = ""
placet = "melisma na _do__ nebe_ se mi úplně nezdá; každopádně by se tak dlouhé melisma mělo strukturovat"
id = "invit"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba se čtením"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 b c d( e) d \barMin
e f e d c d d \barMaior
d c( d) c( a) a c b a( g) g \barMin
f g a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Zpí -- vej -- te Bo -- hu,
ve -- leb -- te je -- ho jmé -- no,
on vy -- stou -- pil nad o -- bla -- ka.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = "Žalm 68-I"
id = "mc-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 b c d( e) e( d) d \barMaior
c a a c b a g g \barMaior
f g a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Vy -- stou -- pil do vý -- šin,
vy -- ve -- dl s_se -- bou za -- jat -- ce.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = "Žalm 68-II"
id = "mc-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c c b c d c d d( c) \barMaior
g g f a b( c) a \barMin b c c( d) d \barMaior
c b a g a g f( g) g \barMaior
f a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ob -- je -- vu -- je se tvůj prů -- vod, Bo -- že,
prů -- vod mé -- ho Bo -- ha, mé -- ho krá -- le,
smě -- řu -- jí -- cí do sva -- ty -- ně.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = "Žalm 68-III"
id = "mc-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d4( f g) g( a) g g-- f e d c( d) d \barMaior
d d d( f) e d( c d) d( c) \barMin
d f g f( e) d d e d c d d \barMaior
e f d d \barFinalis
}
\addlyrics {
Od -- chá -- zím vám při -- pra -- vit mís -- to,
a -- le za -- se při -- jdu;
a va -- še srd -- ce se bu -- de ra -- do -- vat.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. ke kantikům vigilie"
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
id = "mc-avig"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
f4 f g( a) g g( a) a \barMin
c( b) b( c) a g g( a g) g \barMax
e( f g) g \barMin
g f g a( c) b( a) b c( b) a( g) g \barMaior
a( f) e f( a g) g \barMax
g g( a) g4. g \barFinalis
}
\addlyrics {
Li -- dé z_Ga -- li -- le -- je,
proč hle -- dí -- te k_ne -- bi?
Je -- žíš,
kte -- rý byl vzat od vás do ne -- be,
za -- se při -- jde.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
id = "rch-a1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
d4 c b b( c) a g g \barMin
f a c c b( c) a a g g \barMaior
f a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ve -- leb -- te Krá -- le krá -- lů
a zpí -- vej -- te Bo -- hu chva -- lo -- zpěv.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VII"
differentia = "d"
psalmus = ""
id = "rch-a2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4 e e e d e e( a) a a \barMin
a b( g) g f e f e e \barMax
d d( f) f( e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Před je -- jich zra -- ky byl vy -- zdvi -- žen
a ob -- lak jim ho vzal z_o -- čí.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
id = "rch-a3"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f e g a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna f
f f f f f f g( f) \barMin f f f e g a a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% Slava
\respVIalelujaDoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Kris -- tus byl vzat do Ot -- co -- vy slá -- vy._* \textRespAleluja
\Verse Je mu dá -- na všech -- na moc na ne -- bi i na ze -- mi._*
\Response \textRespAleluja
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "rch-resp"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
}
}
\score {
\relative c' {
\key f \major
\choralniRezim
f4 a c c d( c) bes bes( c) c \barMin
c f e d c c \barMaior
c( bes) a g( f) g \barMin
g a g a f f \barMaior
g a g( f) f \barFinalis
}
\addlyrics {
Vy -- stu -- pu -- ji k_své -- mu Ot -- ci
a k_va -- še -- mu Ot -- ci,
k_své -- mu Bo -- hu
a k_va -- še -- mu Bo -- hu.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "V"
differentia = "a"
psalmus = ""
id = "rch-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\pageBreak % ZLOM
\markup {\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 d c e( d) d \barMin
e f e d c a g g \barMaior
f g a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Svou ve -- leb -- nos -- tí
e -- vý -- šils, Bo -- že, ne -- be -- sa.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. dopoledne"
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = ""
id = "tercie"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4 c c( d) d d e c a a \barMaior
a g f g a( c) c \barMin
b a g( a) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Kris -- tus vy -- šel od Ot -- ce z_ne -- be
a vrá -- til se k_Ot -- ci.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. v poledne"
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = ""
id = "sexta"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4 a a( c) c \barMin
d( a) a \barMin
b c( a) g f f( g) g \barMax
g g( a) g4 g \barFinalis
}
\addlyrics {
Zve -- dl ru -- ce,
žeh -- nal
a vzná -- šel se k_ne -- bi.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. odpoledne"
modus = "VIII"
differentia = "G*"
psalmus = ""
id = "nona"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
\markup {\nadpisHodinka {"2. nešpory"}}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a( d) d c( b) a a \barMin
b a( g) a c b c a( g) g \barMax
a a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Vstou -- pil do ne -- be,
se -- dí po pra -- vi -- ci Ot -- ce.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "1. ant."
modus = "VII"
differentia = "a"
psalmus = "Žalm 110"
id = "2ne-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 f g( a c4.) b4( a) c b a( g) g \barMaior
a f e e g g g a a g a g \barMax
g a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
h se vzná -- ší za já -- so -- tu,
Hos -- po -- din vy -- stu -- pu -- je za hla -- ho -- lu trub.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Žalm 47"
id = "2ne-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g g f( e f) g( a) a a b( c) c c \barMin
c b4.( g) g4 a( g f) e( f) g4. g \barMax
g4 g( a) g4. g \barFinalis
}
\addlyrics {
Ny -- ní je o -- sla -- ven Syn člo -- vě -- ka
ah je o -- sla -- ven v_něm.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Zj 11"
id = "2ne-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
}
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f f f f e g a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna f
f f f f f f f f f f f f f e g a a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% Slava
\respVIalelujaDoxologie \barFinalis
}
\addlyrics {
\Response Vy -- stu -- pu -- ji k_své -- mu Ot -- ci a va -- še -- mu Ot -- ci._* \textRespAleluja
\Verse Za -- se vás u -- vi -- dím a va -- še srd -- ce se bu -- de ra -- do -- vat._*
\Response \textRespAleluja
\textRespDoxologie
}
\header {
quid = "resp."
modus = "VI"
id = "2ne-resp"
piece = \markup {\sestavTitulekResp}
}
}
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
a4( f) e g( a) a \barMin
a( c b a4.) a a4( b) g g( e) e \barMaior
e e( d e) g( a) a( g) g4.( a) \barMaior
a4( b) c b( c a4.) a g4 a( b) b( c) c \barMax
b c a( g) g g f e e \barMaior
a b c( b a) b g4.( a) \barMin
a4( g) f e e e f f( e) e \barMax
e f( d) d( e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Krá -- li slá -- vy,
Vlád -- ce vše -- ho tvor -- stva,
dnes vy -- stu -- pu -- ješ
ja -- ko ví -- těz na ne -- be -- sa;
ne -- ne -- chá -- vej nás sa -- mot -- né,
a -- le po -- šli nám slí -- be -- né -- ho Du -- cha prav -- dy.
A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "III"
differentia = "a"
psalmus = ""
id = "2ne-amag"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
}
You can’t perform that action at this time.