Permalink
Browse files

empty scores

  • Loading branch information...
igneus committed Jul 28, 2012
1 parent fb55008 commit 39482b142ea012773001e4f76baae8ec6cd47ed0
Showing with 422 additions and 0 deletions.
  1. +83 −0 sanktoral/0822pmkralovny.ly
  2. +339 −0 sanktoral/0908narozenipm.ly
@@ -0,0 +1,83 @@
+\version "2.15.40"
+
+\include "../spolecne.ly"
+\include "../dilyresponsorii.ly"
+
+\header {
+ title = \markup\titleSvatek
+ "Panny Marie Královny"
+ památka
+ 22.8.
+ composer = "Jakub Pavlík"
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Pojď -- me, klaň -- me se Kris -- tu,
+ na -- še -- mu Pá -- nu;
+ on u -- či -- nil svou Mat -- ku na -- ší Krá -- lov -- nou.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Pan -- no Ma -- ri -- a,
+ vzne -- še -- ná Krá -- lov -- no,
+ tys nám po -- ro -- di -- la Kris -- ta,
+ spa -- si -- te -- le svě -- ta.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. k Benedictus"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"nešpory"}}
+
+\score {
+ \relative c'' {
+ \choralniRezim
+ g4( c) c c( b) c a4. a \barMin g4 a c( b) a( g) g \barMax
+ c d e e e d c a( g) g \barMin f g a b c a g g( a) g g \barFinalis
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Bla -- ho -- sla -- ve -- ná jsi, Pan -- no Ma -- ri -- a,
+ tys u -- vě -- ři -- la, že se spl -- ní,
+ co ti by -- lo ře -- če -- no od Pá -- na;
+ ny -- ní s_ním kra -- lu -- ješ na -- vě -- ky.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ fons = "commune o PM, 2. nešp., k Magnificat; doplněn závěr"
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 39482b1

Please sign in to comment.