Skip to content
Browse files

empty scores

  • Loading branch information...
1 parent fb55008 commit 39482b142ea012773001e4f76baae8ec6cd47ed0 @igneus committed
Showing with 422 additions and 0 deletions.
  1. +83 −0 sanktoral/0822pmkralovny.ly
  2. +339 −0 sanktoral/0908narozenipm.ly
View
83 sanktoral/0822pmkralovny.ly
@@ -0,0 +1,83 @@
+\version "2.15.40"
+
+\include "../spolecne.ly"
+\include "../dilyresponsorii.ly"
+
+\header {
+ title = \markup\titleSvatek
+ "Panny Marie Královny"
+ památka
+ 22.8.
+ composer = "Jakub Pavlík"
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Pojď -- me, klaň -- me se Kris -- tu,
+ na -- še -- mu Pá -- nu;
+ on u -- či -- nil svou Mat -- ku na -- ší Krá -- lov -- nou.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Pan -- no Ma -- ri -- a,
+ vzne -- še -- ná Krá -- lov -- no,
+ tys nám po -- ro -- di -- la Kris -- ta,
+ spa -- si -- te -- le svě -- ta.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. k Benedictus"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"nešpory"}}
+
+\score {
+ \relative c'' {
+ \choralniRezim
+ g4( c) c c( b) c a4. a \barMin g4 a c( b) a( g) g \barMax
+ c d e e e d c a( g) g \barMin f g a b c a g g( a) g g \barFinalis
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Bla -- ho -- sla -- ve -- ná jsi, Pan -- no Ma -- ri -- a,
+ tys u -- vě -- ři -- la, že se spl -- ní,
+ co ti by -- lo ře -- če -- no od Pá -- na;
+ ny -- ní s_ním kra -- lu -- ješ na -- vě -- ky.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ fons = "commune o PM, 2. nešp., k Magnificat; doplněn závěr"
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
View
339 sanktoral/0908narozenipm.ly
@@ -0,0 +1,339 @@
+\version "2.15.40"
+
+\include "../spolecne.ly"
+\include "../dilyresponsorii.ly"
+
+\header {
+ title = \markup\titleSvatek
+ "Narození Panny Marie"
+ svátek
+ 8.9.
+ composer = "Jakub Pavlík"
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"invitatorium"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+ \choralniRezim
+ \key f \major
+ d4 e f f e f g g f g g a a \barMin
+ a g a bes( c bes a) a \barMin
+ a g f e( f d) d \barFinalis
+ }
+ \addlyrics {
+ O -- sla -- vuj -- me na -- ro -- ze -- ní Pan -- ny Ma -- ri -- e;
+ klaň -- me se Kris -- tu, je -- jí -- mu sy -- nu!
+
+ A -- le -- lu -- ja.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant."
+ modus = "I"
+ differentia = "D"
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ fons = "commune o PM; upraveno"
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"ranní chvály"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Z_A -- bra -- há -- mo -- va po -- ko -- le -- ní,
+ z_kme -- ne Ju -- do -- va,
+ ze slav -- né -- ho ro -- du krá -- le Da -- vi -- da
+ se na -- ro -- di -- la Pan -- na Ma -- ri -- a,
+ Mat -- ka na -- še -- ho Pá -- na.
+ }
+ \header {
+ quid = "1. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 63"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Ra -- duj -- me se z_na -- ro -- ze -- ní
+ nej -- svě -- těj -- ší Pan -- ny Ma -- ri -- e,
+ ne -- boť z_ní vze -- šlo Slun -- ce spra -- ve -- dl -- nos -- ti,
+ kte -- ré o -- za -- řu -- je ce -- lý svět.
+ }
+ \header {
+ quid = "2. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Dan 3-III"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ S_ra -- dos -- tí sla -- ví -- me tvé na -- ro -- ze -- ní, Ma -- ri -- a,
+ pros za nás Je -- ží -- še, své -- ho Sy -- na.
+ }
+ \header {
+ quid = "3. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 149"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ % R
+ \neviditelna f
+ f4 f f e f f g f g( a) a( g) \barMax
+ g( a) g g \barMin g( a) g( f d) f( g) g( f) f \barFinalis
+ % V
+ \neviditelna a
+ a( bes) a a a g f g( a) g g \barMax
+ % R
+ \neviditelna a
+ g( a) g g \barMin g( a) g( f d) f( g) g( f) f \barFinalis
+ % Slava
+ \respVIdoxologie \barFinalis
+ }
+ \addlyrics {
+ \Responseh si ji vy -- vo -- lil od pra -- dáv -- na;_*
+ od vě -- ků měl s_ní své plá -- ny.
+ \Verse U -- či -- nil si v_ní svůj pří -- by -- tek;_*
+ \Response od vě -- ků měl s_ní své plá -- ny.
+ \textRespDoxologie
+ }
+ \header {
+ quid = "resp."
+ modus = "VI"
+ id = ""
+ fons = "commune o PM, r.ch."
+ piece = \markup {\sestavTitulekResp}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Tvé na -- ro -- ze -- ní, pa -- nen -- ská Bo -- ho -- ro -- dič -- ko,
+ při -- nes -- lo ra -- dost ce -- lé -- mu svě -- tu:
+ z_te -- be nám vze -- šlo slun -- ce spra -- ve --- dl -- nos -- ti,
+ Kris -- tus, náš Bůh;
+ on z_nás sňal klet -- bu a dal nám po -- žeh -- ná -- ní,
+ pře -- mo -- hl smrt
+ a da -- ro -- val nám věč -- ný ži -- vot.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. k Benedictus"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"modlitba uprostřed dne"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Dnes sla -- ví -- me na -- ro -- ze -- ní
+ bla -- ho -- sla -- ve -- né Pan -- ny Ma -- ri -- e;
+ je -- jí sva -- tý ži -- vot
+ je slá -- vou ce -- lé círk -- ve.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. dopoledne"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Ma -- ri -- a se zro -- di -- la z_krá -- lov -- ské -- ho ro -- du
+ a za -- zá -- ři -- la ja -- ko hvěz -- da;
+ pros -- me ji, a -- by nám po -- má -- ha -- la svou pří -- mlu -- vou.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. v poledne"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Ce -- lým srd -- cem o -- sla -- vuj -- me Kris -- ta
+ v_den svát -- ku je -- ho pře -- slav -- né Mat -- ky.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. odpoledne"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"nešpory"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Z_ko -- ře -- ne Jes -- se vze -- šla Pan -- na Ma -- ri -- a,
+ kte -- rá po -- ča -- la z_Du -- cha sva -- té -- ho.
+ }
+ \header {
+ quid = "1. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 122"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ O -- sla -- vuj -- me na -- ro -- ze -- ní Pan -- ny Ma -- ri -- e;
+ na je -- jí krá -- su a po -- ko -- ru
+ shlé -- dl Bůh se za -- lí -- be -- ním.
+ }
+ \header {
+ quid = "2. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 127"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Sva -- tá Bo -- ží Ro -- dič -- ko,
+ mi -- los -- ti -- pl -- ná a po -- žeh -- na -- ná me -- zi že -- na -- mi,
+ při -- mlou -- vej se za nás u své -- ho Sy -- na.
+ }
+ \header {
+ quid = "3. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Ef 1"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ % R
+ \neviditelna f
+ f d c d( f) e f \barMin g f g g( a) a4.( g) \barMax
+ a4( g a) f( g f) f \barFinalis
+ % V
+ \neviditelna a
+ a4 g( f) g( f) d4. d \barMin d4 e( f) d c c \barMaior
+ d f g g g a4.( g) \barMin g4 f g g( a) a \barMax
+ % R
+ \neviditelna a
+ a4( g a) f( g f) f \barFinalis
+ % Slava
+ a4 a a g a g( f) f \barMin f d f f( g) g g \barFinalis
+ }
+ \addlyrics {
+ \Response Buď zdrá -- va, Ma -- ri -- a, mi -- los -- ti -- pl -- ná!_*
+ Pán s_te -- bou!
+ \Verse Po -- žeh -- na -- ná jsi me -- zi že -- na -- mi
+ a po -- žeh -- na -- ný plod ži -- vo -- ta tvé -- ho!
+ \Response Pán s_te -- bou!
+ \textRespDoxologie
+ }
+ \header {
+ quid = "resp."
+ modus = "VI"
+ id = ""
+ fons = "commune PM, 2. nešp."
+ piece = \markup {\sestavTitulekResp}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Bůh shlé -- dl na svou ne -- pa -- tr -- nou slu -- žeb -- ni -- ci
+ a vy -- vo -- lil ji za mat -- ku své -- ho Sy -- na;
+ pro -- to dnes sla -- ví -- me je -- jí na -- ro -- ze -- ní.
+ }
+ \header {
+ quid = "ant. k Magnificat"
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = ""
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
+ }
+}

0 comments on commit 39482b1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.