Skip to content
Permalink
Browse files

5 ant.s, both resp.s revised

  • Loading branch information...
igneus committed May 20, 2018
1 parent 6c12770 commit 886538494897a0fd2db738f366a34aa18c37edb9
Showing with 431 additions and 43 deletions.
  1. +35 −34 sanktoral/0516jannepomucky.ly
  2. +396 −9 variationes/sanktoral/0516jannepomucky.ly
@@ -16,8 +16,8 @@
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
d d c f( e f) g( f) d d \barMin c d e e( d) d \barMaior
f f f( g a) f e f d d \barFinalis
d d d f e d d f g a a( g) g \barMaior
f g a f e f d d \barFinalis

e^\markup\rubrVelikAleluja d c( d) d \barFinalis
}
@@ -32,8 +32,6 @@
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = "Žalm 63"
placet = "zarazilo mě melisma na _on_; retardující ozdoba tu úplně nesmyslná není,
ale čekal bych ji spíše na _neodpovídal_"
id = "rch-a1"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
@@ -42,8 +40,8 @@
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
g4 g( a f e) d f( g a) g \barMaior
a a( bes) a g a g f \barMin f g e d d \barFinalis
g4-- g( a) f g( a) a \barMaior
a c b c b g g f g a g g \barFinalis
}
\addlyrics {
Král sop -- til hně -- vem
@@ -52,10 +50,9 @@
}
\header {
quid = "2. ant."
modus = "I"
differentia = "g"
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = "Dan 3-III"
placet = "lépe; první část je jasný modus VIII, zbytek je neelegantní"
id = "rch-a2"
piece = \markup {\sestavTitulek}
}
@@ -64,21 +61,25 @@
\score {
\relative c'' {
\choralniRezim
c4( d c) c \barMin c d e f e d e e \barMaior
e d( e d) b( c) b( a) \barMin a( b) g a a \barFinalis
c4( d) d( c) \barMin
c d e d c c d d \barMaior
d c( b a) g( a) a( g) \barMin
f( g) a g g \barFinalis

g^\markup\rubrVelikAleluja a b( a) a \barFinalis
a^\markup\rubrVelikAleluja g f( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
Šťas -- ten, kdo ne -- chy -- bu -- je ja -- zy -- kem,
kdo ne -- slou -- ží ne -- hod -- né -- mu.
Šťas -- ten,
kdo ne -- chy -- bu -- je ja -- zy -- kem,
kdo ne -- slou -- ží
ne -- hod -- né -- mu.

A -- le -- lu -- ja.
}
\header {
quid = "3. ant."
modus = "IV alt"
differentia = "d"
modus = "VII"
differentia = "c"
psalmus = "Žalm 149"
id = "rch-a3"
piece = \markup {\sestavTitulek}
@@ -93,14 +94,14 @@

% R
\neviditelna f
f4 f f f f g f g f g( a) a g \barMax
g a g f d f( g) g f f \barFinalis
f4 f f f f f f g f g( a) a g \barMax
g a g f d d f( g) g( f) f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a4 a a a g a g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna a
g a g f d f( g) g f f \barFinalis
g a g f d d f( g) g( f) f \barFinalis
% Slava
\respVIdoxologie \barFinalis
}
@@ -127,7 +128,7 @@

% R
\neviditelna f
f4 e( f) f \barMin f f g f f e f( g) f f \barMin
f4 f \barMin f f f f f f f g f f \barMin
f f f f f e g a a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
@@ -173,8 +174,6 @@
modus = "III"
differentia = "g"
psalmus = ""
placet = "líbí se mi; přesto vyzkoušet zdobnější variantu -
přeci jen jde o antifonu k Benedictus významného svátku"
id = "rch-aben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -233,13 +232,15 @@
\score {
\relative c' {
\choralniRezim
e4( g f) g( a) g \barMin a b g a( f) e \barMaior
e4( a g) g( a) a \barMin
a b g a( f) e \barMaior
f g a g f f( a) g f e e \barFinalis

f^\markup\rubrVelikAleluja d( f) e e \barFinalis
d^\markup\rubrVelikAleluja f f( e) e \barFinalis
}
\addlyrics {
Pro -- šel jsem oh -- něm a vo -- dou,
Pro -- šel jsem
oh -- něm a vo -- dou,
a -- le pak jsi mi do -- přál ú -- le -- vu.

A -- le -- lu -- ja.
@@ -262,15 +263,15 @@

% R
\neviditelna f
f4 f f f f f( g) f \barMin g f g( a) a( g) \barMax
f g( a) g f f \barFinalis
f4 f f f f f f g f g( a) a( g) \barMax
f d f g f \barFinalis
% V
\neviditelna a
a4 a a a a( bes) a a \barMin g( a) g f g( a) a \barMin
f g( a) g a a g \barMax
a4 a a a a( bes) a a \barMin a g g( a) g g \barMin
g g g f g( a) a( g) \barMax
% R
\neviditelna a
f g( a) g f f \barFinalis
f d f g f \barFinalis
% Slava
\respVIdoxologie \barFinalis
}
@@ -298,11 +299,11 @@

% R
\neviditelna f
f4 f f f f f f f f f( g) f \barMin f f f e g( a) \barMax
f4 f f f f f f f f g f \barMin f e g a a \barMax
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
% V
\neviditelna f
f4 f f f f f f f f f( g) f f \barMin f f f e g a \barMax
f4 f f f f f f f f g f f \barMin f f f e g a \barMax
% R
\neviditelna a
\respVIalelujaResponsum \barFinalis
@@ -330,9 +331,9 @@
\choralniRezim
a4( d c) d e( c d4.) d \barMin a4( d c b) a( g) a( g) g \barMaior
a a b c a b a a( g) g \barMaior
a a( b c) d e( d) c( d) \barMin c d c( b) a( g) a( g) g \barFinalis
a c d e( d) c( d) \barMin c b a g a( g) g \barFinalis

g^\markup\rubrVelikAleluja g( a) g g \barFinalis
g^\markup\rubrVelikAleluja a a( g) g \barFinalis
}
\addlyrics {
V_o -- čích vlád -- ců vzbu -- dím ob -- div:

0 comments on commit 8865384

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.