Permalink
Browse files

empty scores for the supplemental cycle

  • Loading branch information...
1 parent 59f821e commit 94a48ff1cd7d3bafcdedea33d500be4e1bcfd4a4 @igneus committed May 11, 2012
Showing with 184 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 antifony.ly
  2. +181 −0 antifony/doplnovaci.ly
View
@@ -98,6 +98,9 @@
\include "antifony/tyden4_6patek.ly"
\pageBreak
\include "antifony/tyden4_7sobota.ly"
+\pageBreak
+
+\include "antifony/doplnovaci.ly"
%{
\markup {\nadpisHodinka {"1. nešpory"}}
View
@@ -0,0 +1,181 @@
+\markup {\nadpisDen {Doplňovací cyklus pro modlitbu uprostřed dne}}
+
+% -*- master: ../antifony.ly;
+
+\markup {\nadpisHodinka {"první oddíl (dopoledne)"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ K_Hos -- po -- di -- nu jsem vo -- lal,
+ a vy -- sly -- šel mě.
+ }
+ \header {
+ quid = "1. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 120"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Hos -- po -- din je tvým o -- chrán -- cem
+ na všech tvých ces -- tách.
+ }
+ \header {
+ quid = "2. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 121"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Za -- ra -- do -- val jsem se, když mi řek -- li:
+ Do do -- mu Hos -- po -- di -- no -- va pů -- jde -- me.
+ }
+ \header {
+ quid = "3. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 122"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"druhý oddíl (v poledne)"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Smi -- luj se nad ná -- mi, Bo -- že,
+ ty, kte -- rý trů -- níš na ne -- bi.
+ }
+ \header {
+ quid = "1. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 123"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Na -- še po -- moc je ve jmé -- nu Hos -- po -- di -- na.
+ }
+ \header {
+ quid = "2. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 124"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Hos -- po -- din je všu -- de ko -- lem své -- ho li -- du
+ ny -- ní i na -- vě -- ky.
+ }
+ \header {
+ quid = "3. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 125"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\markup {\nadpisHodinka {"třetí oddíl (odpoledne)"}}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Vel -- kou věc s_ná -- mi u -- dě -- lal Hos -- po -- din,
+ na -- pl -- ni -- la nás ra -- dost.
+ }
+ \header {
+ quid = "1. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 126"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+ f4 g a bes g g g a( bes) c \barMin
+ a g a a g( f) f \barFinalis
+ }
+ \addlyrics {
+ Zbu -- duj nám, Hos -- po -- di -- ne, náš dům,
+ a chraň na -- šes -- to.
+ }
+ \header {
+ quid = "2. ant."
+ modus = "VI"
+ differentia = "F"
+ psalmus = "Žalm 127"
+ id = ""
+ fons = "žaltář, středa 3. týdne, nešp., 2. ant."
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}
+
+\score {
+ \relative c' {
+ \choralniRezim
+
+ }
+ \addlyrics {
+ Bla -- ze kaž -- dé -- mu,
+ kdo se bo -- jí Hos -- po -- di -- na.
+ }
+ \header {
+ quid = "3. ant."
+ modus = ""
+ differentia = ""
+ psalmus = "Žalm 128"
+ id = ""
+ piece = \markup {\sestavTitulek}
+ }
+}

0 comments on commit 94a48ff

Please sign in to comment.