Skip to content
Permalink
Browse files

quality notices

+ two tiny errors fixed
  • Loading branch information...
igneus committed Apr 2, 2018
1 parent aee6a58 commit 98685bc6d37ccb3435a3763632d2550ed85704a9
Showing with 27 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 antifony/pust_nedeleA.ly
  2. +26 −1 antifony/pust_nedeleC.ly
@@ -96,7 +96,7 @@
Pe -- tr ře -- kl Je -- ží -- šo -- vi:

Pa -- ne, je dob -- ře, že jsme ta -- dy.
Chceš -- li, po -- sta -- ví -- me tu tři sta -- ny:
Chceš -- -li, po -- sta -- ví -- me tu tři sta -- ny:
je -- den to -- bě,
je -- den Moj -- ží -- šo -- vi
a je -- den E -- li -- á -- šo -- vi.
@@ -21,6 +21,7 @@
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "zkulturnit"
id = "imag1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -49,10 +50,14 @@
Ne -- jen z_chle -- ba ži -- je člo -- věk.
}
\header {
textus_approbatus = "Ďábel Ježíšovi řekl:
Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať se z něho stane chléb!
Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Nejen z chleba žije člověk."
quid = "ant. k Benedictus"
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
placet = "nepříliš libé neobvyklé postupy"
id = "iben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -75,6 +80,7 @@
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
placet = "první část je nepěkná"
id = "imag2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -101,10 +107,14 @@
by -- li to Moj -- žíš a E -- li -- áš.
}
\header {
textus_approbatus = "Když se Ježíš modlil,
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel.
A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš."
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "III"
differentia = "g"
psalmus = ""
placet = "nepěkná"
id = "iimag1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -133,6 +143,7 @@
modus = "IV alt"
differentia = "A"
psalmus = ""
placet = "_nepomíjejícího_ je škaredé, i jinak půjde lépe"
id = "iiben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -155,6 +166,7 @@
modus = "V"
differentia = "a"
psalmus = ""
placet = "melodie není pro modus V moc typická, půjde lépe"
id = "iimag2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -166,7 +178,7 @@
\relative c' {
\choralniRezim
d4 f e d f e g( a) \barMaior
a a a f g f( e) d \barMin c d e e d d \barMaior
a a a f g f( e) d \barMin c d e e d d \barFinalis
}
\addlyrics {
O -- brať -- te se, pra -- ví Pán,
@@ -201,6 +213,7 @@
modus = "III"
differentia = "a"
psalmus = ""
placet = "je tu co vylepšit"
id = "iiiben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -225,6 +238,7 @@
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "bez spádu"
id = "iiimag2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -249,6 +263,7 @@
modus = "IV"
differentia = "E"
psalmus = ""
placet = "závěr snad spíš zjednodušit, začátek možná upravit na typičtější"
id = "ivmag1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -271,6 +286,7 @@
modus = "II"
differentia = "D"
psalmus = ""
placet = "začátek nezpěvný"
id = "ivben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -297,10 +313,16 @@
byl ztra -- cen, a je za -- se na -- le -- zen.
}
\header {
textus_approbatus = "Dítě, ty jsi pořád se mnou
a všechno, co je moje, je i tvoje.
Ale máme proč se veselit a radovat,
protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije,
byl ztracen, a je zase nalezen."
quid = "ant. k Magnificat"
modus = "VI"
differentia = "F"
psalmus = ""
placet = "spíš modus I než VI; nemá spád"
id = "ivmag2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -326,6 +348,7 @@
modus = "I"
differentia = "a"
psalmus = ""
placet = "_ať hodí_ snad začít ještě na a"
id = "vmag1"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -348,6 +371,7 @@
modus = "I"
differentia = "f"
psalmus = ""
placet = "začátek nezpěvný a nepatří k modu"
id = "vben"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}
@@ -370,6 +394,7 @@
modus = "VIII"
differentia = "G"
psalmus = ""
placet = "nezpěvná"
id = "vmag2"
piece = \markup {\sestavTitulekBezZalmu}
}

0 comments on commit 98685bc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.