Skip to content
Permalink
Browse files
Add Vietnamese Language
  • Loading branch information
sbinxyz committed Nov 29, 2017
1 parent 970852e commit f15a882
Showing 1 changed file with 99 additions and 0 deletions.
@@ -0,0 +1,99 @@
title:
archive: Lưu Trữ
category: Phân Loại
tag: Thẻ
schedule: Danh Mục

author: Tác giả

menu:
home: Trang Chủ
archives: Lưu Trữ
categories: Đầu Mục
tags: Thẻ
about: Giới Thiệu
search: Tìm Kiếm
schedule: Danh Mục
sitemap: Bản đồ trang
commonweal: Commonweal 404

sidebar:
overview: Tổng Quan
toc: Mục Lục

post:
created: Được tạo
modified: Được thay đổi
sticky: Đính
posted: Tạo lúc
in: Trong
more: thêm
read_more: Đọc tiếp
untitled: Không có tiêu đề
toc_empty: Bài viết này không có mục lục
visitors: Người xem
wordcount: Số từ trong bài viết
min2read: Thời gian đọc
totalcount: Số từ trong trang
copyright:
author: Người viết
link: Liên kết bài viết
license_title: Chú ý bản quyền
license_content: 'Tất cả bài viết trong blog này được đăng ký bởi
<a href="%s" rel="external nofollow" target="_blank">%s</a> trừ khi có thông báo bổ sung.'

page:
totally: Toàn bộ
tags: thẻ

footer:
powered: "Cung cấp bởi %s"
theme: Giao Diện

counter:
tag_cloud:
zero: Không có thẻ nào
one: có 1 thẻ tất cả
other: "có %d thẻ tất cả"

categories:
zero: Không có trong mục nào
one: có 1 mục tất cả
other: "có %d mục tất cả"

archive_posts:
zero: Không có bài viết.
one: 1 bài viết.
other: "tổng số %d bài viết."

state:
posts: bài viết
pages: trang
tags: thẻ
categories: mục

search:
placeholder: Đang tìm...

cheers:
um: Um..
ok: Đồng Ý
nice: Hay
good: Tốt
great: Tuyệt vời
excellent: Tuyệt cú mèo

keep_on: Giữ tiến độ nha.

symbol:
comma: ', '
period: '. '
colon: ':'

reward:
donate: Tài trợ
wechatpay: WeChat Pay
alipay: Alipay
bitcoin: Bitcoin

gitmentbutton: Hiển thị bình luận từ Gitment

0 comments on commit f15a882

Please sign in to comment.