Personrelatert informasjonsflyt i utdanning (PIFU)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
pifu-ims
README.md

README.md

PIFU

PIFU-IMS

PIFU-IMS er en profil av IMS Enterprise 1.1 tilpasset PIFU og grunnopplæringen. Her finner du XSD-skjema for profilen og XML-eksempler.

Se PIFU-IMS 1.1 spesifikasjon

For mer informasjon om PIFU se: https://standard.iktsenteret.no/standard/personrelatert-informasjonsflyt-i-utdanning

For mer informasjon om IMS Enterprise 1.1 se: https://standard.iktsenteret.no/standard/enterprise

Hvilken gren av prosjektet skal jeg bruke?

Git opererer med greiner (branches) for forskjellige stadier og oppdelinger av et prosjekt. For de aller fleste av dere, som bare skal bruke skjemaene og eksemplene, er det grenen 'master' dere skal hente filer fra. Der ligger siste gjeldende versjon, for tiden PIFU-IMS 1.1.

For utviklere som skal endre skjemaene eller eksempelfilene er det grenen 'develop-latest' som skal brukes. Fork denne grenen, gjør endringene og kjør en pull-request mot 'develop-latest' her.

I tillegg til disse to hoved-grenene finnes det versjonerings-grener, men de kan de fleste bare se bort i fra.