Skip to content
Programlamaya Giriş 2 - Ödevlere Cevaplarım
C
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
odev1_carpimtablosu.c
odev1_silindir.c
odev2-1-kok.c
odev2-2-en_sayilar.c
odev3-1.c
odev3-2.c
odev3-3.c
odev3-4.c
odev4-3.c
odev5-1.c
odev5-2.c
odev5-3.c
odev5-4.c
odev6-1.c
odev6-2.c
odev7.c

README.md

C Küçük Kod Örnekleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Dönem(Bahar Dönemi) Bil104 Programlamaya Giriş - II dersi Labaratuvar Oturumlarının ardından Verilen Ödevler için kişisel çözümlerim. Çözümler ödevleri veriliş zamanlarında yaparken sahip olduğum bilgilerimle yapılmış olup, doğruluk/yanlışlık garantisi yoktur.

Ödevler

1. Hafta

 1. Çarpım Tablosu
 2. Silindir Alan - Hacim Hesabı

2. Hafta

 1. İkinci Dereceden Denklem Kökleri
 2. Girilen Sayıların En Büyük ve En Küçüğünü Bulma

3. Hafta

 1. Basit Şifreleme
 2. Palindrom Kelime Kontrolü
 3. Bit - MegaByte Dönüşümü
 4. Konsol Argüman Hesap Makinesi

4. Hafta

 1. wc Komutu Gerçekleme

5. Hafta

 1. Anagram Kelime Kontrolü
 2. Armstrong Sayı Kontrolü
 3. Pisagor Üçgeni
 4. Metin Harf Analizi

6. Hafta

 1. Sansür - Yasaklı Kelime Tespit
 2. Basit Sıkıştırma

7. Hafta

 1. HTML Dönüşümü - Fake Markdown
You can’t perform that action at this time.