Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (4 sloc) 745 Bytes

C# 7.0'da Bizi Neler Bekliyor ?

C# 7.0 ile ilgili planlamalar daha C# 6.0 release olmadan önce başlasada bazı şeyler tam oturmadan herhangi bir paylaşımda bulunmak istememiştim. Artık Build konferansıyla beraber yavaş yavaş ana temaların belirginleşmesinden sonra C# 7.0 yazılarına başlamadan önce durumu özetleyen ve özelliklere kısaca değindiğim bir video çektim. Eğer C# 7.0 ile beraber neler gelecek diye merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz.

<iframe width="800" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/JPPWPtwXMFA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Video Linki : https://www.youtube.com/watch?v=JPPWPtwXMFA