Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
9 lines (5 sloc) 737 Bytes

C# Fundamentals - Object & Collection Initializers

C# Fundamentals serisinin bu videosunda Object & Collection Initializers konusuna değiniyoruz. LINQ sorguları yazarken özellikle object initializersları bolca kullanacağımız için LINQ konusuna giriş yapmadan önce bu konuyu inceliyoruz.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rAJVY0bN1EU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Videoları kaçırmamak için youtube kanalıma üye olabilirsiniz veya mail ile bloga yazı eklediğimde haberdar olabilirsiniz.

Bir sonraki videoda görüşmek üzere...