Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Latest commit 19cbf71 Jun 4, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CNAME Create CNAME May 29, 2019
README.md
_config.yml

README.md

Code.cat

El nostre públic objectiu és l'educació en programació infantil, que proporciona educació gratuïta de programació per a nens petits en àrees pobres, de manera que tinguin un futur millor.

You can’t perform that action at this time.