Skip to content

inbo/niche_vlaanderen

Repository files navigation

Niche Vlaanderen

https://coveralls.io/repos/github/inbo/niche_vlaanderen/badge.png?branch=master

(Nederlandstalige versie hieronder / Dutch version below)

NICHE Vlaanderen (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is a hydro-ecological model that predicts the potential occurrence of (ground)water-dependent vegetation types in an area based on information about the (abiotic) site conditions. NICHE Vlaanderen can be used to evaluate the impact of changes in the water management to groundwater-dependent vegetation.

The model is based on a number of location factors that are important for the vegetation: soil type, hydrology, nutrient availability and acidity. Based on calculated abiotic properties of the location NICHE Vlaanderen determines whether certain vegetation types can develop. An additional flooding module allows the user to test whether the predicted vegetations are compatible with a particular flooding regime.

This project is a redevelopment of an existing ArcGIS plugin in Python, without external non-open source dependencies.


NICHE Vlaanderen (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is een hydro-ecologisch model dat de potenties voor (grond)waterafhankelijke vegetatietypes in een gebied berekent op basis van informatie over de (abiotische) standplaatscondities. NICHE Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke vegetaties te evalueren.

Het model is gebaseerd op een aantal voor de vegetatie bepalende standplaatsfactoren: bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom en zuurgraad. Op grond van de berekende abiotische kenmerken van de standplaats bepaalt NICHE Vlaanderen of bepaalde vegetatietypes zich al dan niet kunnen ontwikkelen. Met een bijkomende overstromingsmodule kunnen de potenties verder getoetst worden aan de compatibiliteit met een bepaald overstromingsregime.

Dit project is een herontwikkeling van een bestaande ArcGIS plugin in Python, zonder externe non-open source dependencies.

License - Licentie

This project is licensed under the MIT License, see LICENSE for more information.

Dit project maakt gebruik van de MIT Licentie, zie LICENSE voor meer informatie.

Documentation - Documentatie

The documentation of this project is available at https://inbo.github.io/niche_vlaanderen/

De documentatie van dit project kan geraadpleegd worden via https://inbo.github.io/niche_vlaanderen/