Materials de suport
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
00_gen
01_gh
02_fq
03_tc
04_va
05_mu
06_ca/md
07_an
.DS_Store
LICENSE
README.md

README.md

2eso

Materials sintetitzats de geografia i història de 2n d'ESO

Pandoc Beamer Markdown

Cal tenir instal·lat Pandoc, LaTeX i Beamer.

Generar l'arxiu PDF a partir dels arxius escrits en Markdown

$ pandoc -t beamer 00_intro.md 01_visigot.md 02_bizanci.md 03_carlemany.md 04_islam.md -o 2eso_medi_ud1.pdf

Resultat: Unitat 1

pandoc -t beamer 00_intro.md 01_visigots.md 02bizanci.md 03_carlemany.md 04_islam.md -V theme:Madrid -o 2eso_medi_ud1_.pdf

Resultat: Unitat 1

Generar arxius pdf mitjançant template LaTeX

Utilitzem generator.sh disponible a la carpeta generador

Geografia i Història

Pla de treball Unitat 1

 • Crear codi font a partir de continguts en Markdown

 • Crear mapa mental amb XMind

 • Generar presentació en PDF a partir de codi font mitjançant Pandoc i Beamer

Pla de treball Unitat 2

 • Crear codi font a partir dels continguts, cal fer una anàlisi del tema

 • Crear mapa mental per ajudar a analitzar i estructurar el contingut

 • Crear un vocabulari

 • Fer presentació amb els continguts per memoritzar

Pla de treball Unitat 3

 • 25 % Crear codi font a partir dels continguts, cal fer una anàlisi del tema

 • Crear mapa mental per ajudar a analitzar i estructurar el contingut

 • Crear un vocabulari

 • Fer presentació amb els continguts per memoritzar

Física i Química

Unitat 1

 • Crear codi font a partir dels continguts, cal fer una anàlisi del tema

 • Crear mapa mental per ajudar a analitzar i estructurar el contingut

 • Crear un vocabulari

 • Generar presentació en PDF a partir de codi font mitjançant Pandoc i Beamer

Anglés

 • 33 % Full de verbs irregulars

 • 66 % Full de verbs irregulars

 • 99 % Full de verbs irregulars