Skip to content
Riigikogu valimiste 2019 piraat-avaandmed
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
kand.py
mand.py
rk2019-full.ods
rk2019-kandidaadid.csv
rk2019-mandaadid.csv
rk2019-tulemused.csv
tul2.py

README.md

rk2019-data

Vabariigi valimisteenistus palus selle geriljaavaandmete paketi riigi avaandmete varamust eemaldada põhjendusega, et see rikub häid praktikaid. Ise AvTS § 29 lg 3‒6 poolt ette nähtud kohustust ei täida, teistel aidata ei lase — sic transit gloria mundi!

Allalaaditud andmeid koondav LibreOffice'i arvutustabel on see siin.

Riigikogu valimiste 2015 gerilja-avaandmed leiad siit.

Tahad rohkem open datat, siis liitu Open Knowledge Estonia tiimiga ja nõuame andmed koos välja!

You can’t perform that action at this time.