Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (34 sloc) 2.35 KB

Schoolwiki Widget

De Schoolwiki widget is een zoekknop die u op uw website kunt plaatsen om gebruikers in staat te stellen direct te zoeken binnen de Schoolwiki van uw school.

Widget code

Voeg de volgende code toe aan uw website om de widget te laten verschijnen:

<script src="https://subdomein.schoolwiki.nl/widget.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
schoolwiki.init({
  school: 'schoolnaam'
})
</script>

Vervang in de bovenstaande code de volgende zaken:

 • In regel 1: vervang subdomein.schoolwiki.nl door de domeinnaam van uw Schoolwiki-omgeving.
 • in regel 4: vervang schoolnaam door de naam van uw school, zoals deze te vinden is aan het einde van de URL als u op de Schoolwiki van de betreffende school bent. Voorbeeld: https://infoscholen.schoolwiki.nl/infowijs-colllegeinfowijs-college.

Belangrijk: plaats deze code onderaan uw pagina, net voor de </body> tag. Weet u niet hoe of waar u deze code dient te plaatsen, neem dan contact op met uw webbeheerder, of met Infowijs.

Widget aanpassen

Het is mogelijk om enkele zaken in het widget aan te passen.

Configuratie parameters

Deze zaken kunnen doorgeven worden aan schoolwiki.init. Alle onderstaande properties zijn optioneel.

 • school: slug van de school. Wordt gebruikt om zoekresultaten te filteren op de betreffende school.
 • color: accentkleur van de button.
 • title: geef een titel weer boven de Schoolwiki-button.
 • position: left of right, om aan te geven of de button links- of rechtsonder dient te verschijnen. Standaardwaarde is right.
 • disabled: als deze een boolean waarde true mee krijgt, wordt de button niet automatisch gerendeerd. Dit kan later handmatig gedaan worden via schoolwiki.render() (zie onderstaand).

JavaScript API

De volgende functies kunnen handmatig aangeroepen worden via JavaScript:

 • schoolwiki.init(config): configuratie instellen en button renderen. Verplicht voordat een van de andere functies aangeroepen wordt.
 • schoolwiki.render(): render Schoolwiki button met nieuwe configuratie.
 • schoolwiki.setConfig(config): config instellingen vervangen.
 • schoolwiki.show(): geef Schoolwiki zoekveld weer.
 • schoolwiki.hide(): verberg Schoolwiki zoekveld.
 • schoolwiki.destroy(): verwijder het Schoolwiki widget van de pagina.
 • schoolwiki.search(query): open resultaten-venster met een bepaalde zoekterm.
You can’t perform that action at this time.