Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Правилник на init Lab

Общи

 1. Правилата на Лаба наследяват и разширяват Законите на Република България.
 2. Всеки посетител на Лаба е длъжен да спазва Правилника.
 3. Посетители са всички хора, озовали се в Лаба, без значение дали са членове.
 4. Правилникът е динамичен и може да се променя по всяко време от Управителния съвет (Съвета). Актуална негова версия винаги ще бъде достъпна на http://initlab.org/правилник/.
 5. За всеки казус, който не е упоменат в правилника, Съвета може да вземе решение на място и то да влезе в сила веднага.

Членство

 1. Член е всеки посетител, който е заплатил членска такса за съответния месец.
 2. Минималният членски внос за един месец е 30 лева. Ученици могат да заплащат намален членски внос от 10 лева.
 3. Задължение на новият член е да си донесе собствена чаена чаша, която да го представлява в негово отсъствие.
 4. Седмицата преди края на месеца всеки член е длъжен да заплати членската си такса за следващия месец или да предупреди, че оттегля членството си за този месец.
 5. Неплащането на членския внос до края на месеца води до прекратяване на членството до следващото плащане.
 6. Членове на Лаба, разполагащи с ключ са длъжни да плащат членския си внос до края на първата седмица от началото на месеца или да върнат ключа в същия срок. При неизпълнение на този срок без да е дадено предварително предупреждение за закъснението, дължат членски внос за месеца и връщане на ключа.
 7. Съвета може да вземе решение да забрани достъпа до Лаба на проблемен посетител след гласуване.
 8. Членовете се подписват в Членската книга на init Lab, с което декларират, че са запознати и съгласни с Правилника.
 9. Членовете, имащи достъп до init Lab (ключове или производна технология), са длъжни да се регистрират във fauna.initlab.org, за да се отразява присъствието им, когато са в Лаба.
 10. Всеки член бива добавен в пощенския списък на членовете и бива облъчван с важните случки около Лаба.

Хигиена

 1. Всеки посетител на Лаба е длъжен да оставя Лаба в състоянието, в което го е заварил или по-добро.
 2. Пушенето в Лаба е забранено.
 3. Внасянето и употребата на наркотични и упояващи вещества са СТРОГО забранени.
 4. В работните помещения на Лаба се слуша музика без слушалки само ако с това няма да се пречи на никого.
 5. Звуковото замърсяване е смъртен враг на Лабовата селищна система!
 6. Ненадписана храна в хладилника, отсъстваща от ценоразписа на бюфета може да се консумира свободно, а в петък вечер се изхвърля.

Ресурси

 1. Ресурсите на Лаба са тези предмети, които са оставени за постоянна употреба в Лаба, без да имат изрично указан собственик.
 2. Ползват се от всички гости на Лаба, като членовете са с приоритет.
 3. Всяка операция с финансовите средства на Лаба е прозрачна за членовете на Лабa и за обществото. Всички отчети се публикуват на http://initlab.org/about/reports/.
 4. Всички разходи за Лаба, одобрени от Съвета, се покриват от финансовите средства на Лаба, с които разполага текущо, или които биват придобити на по-късен етап.
 5. С ключ и код за охранителната система разполагат единствено одобрените от Съвета членове.

Управление

 1. Съветът на Лаба се състои от петима души, членуващи в организацията.
 2. Владимир Йорданов Василев е лицето, поемащо пълната отговорност за Лаба пред собственика на недвижимия имот.
 3. Членовете на Лаба отговарят за осигуряването и подобряването на условията за работа и сигурността на физическото пространство, поправянето на възникнали повреди в оборудването или обзавеждането.
 4. Съветът отговаря за отчитането на приходите и разходите на Лаба.
 5. Членове на Съвета се избират или изключват чрез решение на Общото събрание на Лаба.
 6. При конфликт между членове, арбитър е Съвета.
 7. Решенията на Съвета се взимат при поне 2-ма, гласували ‘ЗА’, и липса на гласували ‘ПРОТИВ’.
 8. Валидно решение, взето от Съвета, е при гласуване на поне 3-ма от членовете на Съвета.
 9. Съвета е длъжен да публикува всяко свое решение в сайта на Лаба.