Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Обновяване на информацията за дарения и спонсорства #211

Open
vlood opened this issue Aug 15, 2018 · 2 comments

Comments

@vlood
Copy link
Member

commented Aug 15, 2018

Из комуникация на УС и @user890104:

В такъв случай, може ли след като вземете решение за текущото запитване от XXX, да въведете някакви default правила за спонсорство - кое се брои като такова (дали може Гошко да оставя рекламни материали в Лаба без да пита, дали може фирми да даряват брандирани мебели), какъв вид не приемаме, как се процедира при спонсори-конкуренти, от какво имаме нужда като дарение (има един недовършен/незапозчнат списък отдолу на страницата) и някои с нужните права да обнови страницата? Може би да разделим Дарения от Спонсорство, защото колкото и да са близки, едното е от добро желание, а второто е бизнес стратегия.

Предложението е напълно адекватно и трябва да се отрази.

@vlood vlood self-assigned this Aug 15, 2018

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Feb 9, 2019

На последното събрание на УС, всички останали членове си делегират гласа за взимане на решението от @vlood

@alex-milanov

This comment has been minimized.

Copy link

commented May 16, 2019

остава като точка за обсъждане на следващо събрание на УС

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
3 participants
You can’t perform that action at this time.