Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

454 lines (396 sloc) 14.731 kB
# translation of interchange_5.6.1-1_sv.po to Swedish
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the interchange package.
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: interchange_5.6.1-1_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: interchange@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-14 11:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-17 20:20+0100\n"
"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid "Create the Interchange demo catalog?"
msgstr "Vill du skapa Interchanges demokatalog?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid ""
"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
"manually install it with makecat."
msgstr ""
"Huruvida du vill installera demokatalogen från standardmallen eller "
"installera den för hand med makecat."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid "Remove demo catalog on package purge?"
msgstr "Ta bort demokatalogen när paketet rensas bort?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid ""
"Whether to remove all files belonging to the Interchange demo catalog when "
"you purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge."
msgstr ""
"Huruvida samtliga filer som hör till Interchanges demokatalog ska tas bort när du "
"rensar bort det, t.ex. med dkpg --purge eller apt-get remove --purge."
#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
msgid "always, ask, never"
msgstr "alltid, fråga, aldrig"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
msgstr "Policy för att ersätta existerande demokataloger:"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid ""
"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
"confirmation or never touch an existing installation."
msgstr ""
"Huruvida en existerande demokataloginstallation ska ersättas utan "
"information, efter bekräftelse eller aldrig."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
msgstr "Vill du ersätta Interchanges demokatalog?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
msgstr "Det verkar redan finnas en demokatalog för Interchange."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
msgid "Virtual host for the demo catalog:"
msgstr "Virtuell värd för demokatalogen:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
msgid ""
"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
"virtual host for the demo catalog."
msgstr ""
"Du kör Interchange med \"FullURL\" påslagen. Ange den virtuella värden för "
"demokatalogen."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid "Username for this catalog's administration:"
msgstr "Användarnamn för den här katalogens administration:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid ""
"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore, @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Ange ett användarnamn för administration av demokatalogen. Användarnamnet "
"måste vara åtminstone 2 tecken långt och får bara innehålla bokstäver, "
"siffror, understreck, snabel-a och punkter."
#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid "Password for this catalog's administration:"
msgstr "Lösenord för den här katalogens administration:"
#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid ""
"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Ange ett lösenord för administration av standarddemokatalogen. Välj ett som "
"inte är enkelt att gissa. Standard är 'pass'. Lösenordet måste vara "
"åtminstone 4 tecken långt och får bara innehålla bokstäver, siffror, "
"understreck, snabel-a och punkter."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
msgid "Enable demo mode?"
msgstr "Aktivera demoläge?"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid "Additional locales for the storefront:"
msgstr "Ytterligare lokaler för butiksframsidan:"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid ""
"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
"choose only locales which are really needed."
msgstr ""
"Interchanges demokatalog har möjlighet att visa butiksframsidan i ett antal "
"olika språk. Varje vald lokal kommer öka minnesavtrycket för Interchanges "
"serverprocess, så du bör bara välja lokaler som verkligen behövs."
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Default locale for the storefront:"
msgstr "Standardlokal för butiksframsidan:"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
msgstr "Välj standardlokalen för Interchanges demokatalog."
#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "PostgreSQL"
msgstr "PostgreSQL"
#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "MySQL"
msgstr "MySQL"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
msgid "DBMS for the demo catalog:"
msgstr "DBMS för demokatalogen:"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
msgstr "Välj den databastyp som ska användas för demokatalogen."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
msgid "Database name:"
msgstr "Databasnamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
msgid "Please select the name of the database."
msgstr "Välj namn på databasen."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
msgid "Database user:"
msgstr "Databasanvändare:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
msgid "Please specify the username for connecting to the database."
msgstr "Ange användarnamnet för anslutning till databasen."
#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
msgid "Database password:"
msgstr "Databaslösenord:"
#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
msgid "Please specify the password for connecting to the database."
msgstr "Ange lösenordet för anslutning till databasen."
#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:1001
msgid "unix mode, internet mode, both"
msgstr "unixläge, internetläge, båda"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid "Start mode:"
msgstr "Startläge:"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid ""
"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
msgstr ""
"Unixläge är det säkraste sättet att köra Interchange, eftersom inte finns "
"något sätt för internetanslutna system att interagera med Interchange-"
"servern."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid "Username to run the server as:"
msgstr "Användarnamn att köra servern som:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid ""
"This determines the user for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Detta specificerar användaren för interchangeservern och för filrättigheter. "
"Notera att användande av en annan användare påverkar säkerheten allvarligt. "
"Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:3001
msgid "Create the user ${USER}?"
msgstr "Skapa användaren ${USER}?"
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
msgid "Impossible to run interchange as root !"
msgstr "Omöjligt att köra interchange som root!"
#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:4001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
"default."
msgstr ""
"Du har blivit varnad. Välj antingen en lämplig användare eller använd "
"standardvalet."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid "Group name to run the server as:"
msgstr "Gruppnamn att köra servern som:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid ""
"This determines the group for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Detta specificerar gruppen för interchangeservern och för filrättigheter. "
"Notera att användande av en annan användare påverkar säkerheten allvarligt. "
"Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:6001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
"default."
msgstr ""
"Du har blivit varnad. Välj antingen en lämplig användare eller använd "
"standardvalet."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:7001
msgid "Create the group ${GROUP}?"
msgstr "Skapa gruppen ${GROUP}?"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Static HTML files location:"
msgstr "Plats för statiska HTML-filer:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
msgstr "Kataloginstallationer behöver en katalog där HTML-filer kan placeras."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
msgstr "Katalog för publik GnuPG-nyckelring:"
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid ""
"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
"server."
msgstr ""
"För utökad säkerhet, kommer kreditkortsinformation som hämtas från kunder "
"att krypteras och postas till affärsägaren istället för att lagras på "
"servern."
#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
msgstr "Välj den katalog Interchange ska användas för den publika GnuPG-nyckelringen."
#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:11001
msgid "low, high, rpc"
msgstr "låg, hög, rpc"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:11002
msgid "Set of server parameters:"
msgstr "Uppsättning med serverparametrar:"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:11002
msgid ""
"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
"Interchange server will run in PreFork mode."
msgstr ""
"Du kan välja olika uppsättningar serverparametrar. Varje butik baserad på "
"demon kommer ändra sitt uppförande. Om rpc väljs, kommer Interchange-servern "
"köras i PreFork-läge."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:12001
msgid "Enable the FullURL directive?"
msgstr "Aktivera FullURL-direktivet?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:12001
msgid ""
"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
"the corresponding catalog."
msgstr ""
"Denna inställning avgör huruvida hela URL:en undersöks när motsvarande "
"katalog ska hittas."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid "Enable robots settings?"
msgstr "Aktivera robotinställningar?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid ""
"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
"between robots and ordinary users."
msgstr ""
"Debians Interchange-paket använder en separat konfigurationsfil, /etc/"
"interchange/robots.cfg, för direktiven RobotUA, RobotIP och RobotHost. Du "
"rekommenderas att inkludera dessa inställningar så att Interchange kan se "
"skillnad på robotar och vanliga användare."
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid "Default language for user interface:"
msgstr "Standardspråk för användargränssnittet:"
#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid ""
"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
"change this default at login time."
msgstr ""
"Administrationsgränssnittet för Interchange-kataloger, kallat UI, har "
"översatts till danska (da_DK), nederländska (nl_NL), tyska (de_DE), "
"italienska (it_IT) och svenska (sv_SE). Du kan välja standardspråk här. "
"Varje användare kan ändra detta standardvärde vid inloggning."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.