Skip to content
Zadání a řešení úkolů pro workshop o Redisu.
Branch: master
Clone or download
Vojtech Kolomicenko
Vojtech Kolomicenko cleanup
Latest commit b0d6be8 Sep 13, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src cleanup Sep 13, 2018
.gitignore Initial commit Sep 13, 2018
LICENSE Initial commit Sep 13, 2018
README.md cleanup Sep 13, 2018
composer.json workshop-redis tasks Sep 13, 2018
composer.lock workshop-redis tasks Sep 13, 2018
docker-compose.yaml cleanup Sep 13, 2018

README.md

Tento projekt je jednoduchoučká chat aplikace napsaná v PHP. Data persistuje v databázi Redis, na kterou se přistupuje pomocí klienta Predis. Jsou smazané všechny řádky kódu, které s Redisem pracují. Vaším úkolem je tyto řádky doplnit.

Instalace

  1. git clone
  2. composer install
  3. docker-compose up
  4. V browseru jděte na adresu localhost:12345

Základní zadání

Doplňte všechny řádky označené jako (BASIC TASK) v souborech src/sendMessage.php a src/showMessages.php. Neupravujte žádné jiné soubory a žádné jiné řádky. Jakmile tak učiníte, chat začne fungovat.

Literatura: http://try.redis.io/

1. Rozšířené zadání - High Availability

Upravte/doplňte předpis pro docker tak, aby Redis fungoval s replikací typu master-slave. Dále sestavte vrstvu HA (High Availability) pomocí tří instancí v módu Sentinel a upravte Vaše kódy tak, aby aplikace HA využívala. Nakonec upravte src/init.php tak, aby se Predis na Sentinely připojoval.

Literatura:

Příklad spuštění: docker-compose up -d --scale sentinel=3

Příklad výstupu: docker ps --format '{{.Names}}' redis-cluster_sentinel_3 redis-cluster_sentinel_2 redis-cluster_sentinel_1 redis-cluster_slave_1 redis-cluster_master_1

2. Rozšířené zadání - Autentikace

Doplňte všechny řádky označené jako (EXTENDED TASK) ve všech PHP souborech v adresáři src/. Neupravujte žádné jiné soubory a žádné jiné řádky. Tímto dokážete aplikaci přidat kompletní session management postavený nad Redisem.

Literatura: https://redis.io/topics/twitter-clone

Odevzdání

Odevzdat úkol můžete dvěma způsoby:

Řešení

Bude zveřejněno během workshopu ve středu 26. 9. 2018, přijďte :-)

You can’t perform that action at this time.