Zadání a řešení úkolů pro workshop
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
tests
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json
phpunit.xml

README.md

Zadání

Napište unit testy ve vašem oblíbeném testovacím frameworku (PHPUnit, Netter teste, Atoum, apod.) pro třídy Calculator, DateFormatter definované v souborech Calculator.php a DateFormatter.php V případě třídy DateFormatter navrhněte změny, které umožní její testovaní s minimální změnou signatur jednotlivých metod.

Bonus

Napište unit testy pro třídu Service v souboru Service.php bez toho aniž by kód posílal HTTP požadavky na server. Otestujte všechny možné chybové stavy. Tip - použijte některý z dostupných nástrojů pro stubovaní/mokování (Mockery, phpunit-mock-objects apod.).

Odevzdání

Odevzdat úkol můžete dvěma způsoby:

  • vytvořením pull requestu do repozitáře intraworlds/workshop-testing či
  • zasláním na emailovou adresu workshop@intraworlds.com

Řešení

Bude zveřejněno během workshopu v úterý 29. 5. 2018, přijďte :-)