Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (14 sloc) 1.46 KB

Semestrální projekt

Abyste mohli obhajovat projekt a dostat známku, musíte včas odevzdat alespoň polovinu domácích úkolů.

 1. Vyberte data z tohoto seznamu. Pozor: data musí mít minimálně 100 řádků a 5 sloupců.
 2. Seznamte se s daty a zjistěte, jak by se dala vizualizovat.
 3. Data zpracujte v Pythonu a vytvořte grafy pomocí plotly.
 4. Vyvořte aplikaci pomocí Dash, kde bude vizualizace Vaších dat.
  1. Aplikace musí obsahovat
   1. Popis dat a jejich zpracování v Markdown (dash_core_components.Markdown)
   2. Minimálně 3 grafy (na výběr z: histogram, boxplot, sloupcový graf a bodový graf)
   3. Uživatel si sám výbere, který graf se zobrazí, pomocí interaktivních prvků (dash_core_components.Dropdown, dash_core_components.RadioItem)
  2. Udělejte nasazení aplikace na Heroku
  3. Pošlete odkaz na Vaši aplikaci na nasta[zavináč]sedlakovi.org
 5. Projekt budete obhajovat před ostatními studenty. Na obhajobu projektu budete mít 5 minut. Poté, co všichni během daného termínu odprezentují, se soukromě dozvíte známku.
You can’t perform that action at this time.