Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Dash

Úvod

Dash je nástroj pro vytvoření interaktivních aplikaci i reportů, který kombinuje v sobě HTML prvky a markdown. Projekty, vytvořené v Dash lze nahrát na plotly cloud anebo na Heroku.

Odkaz na tutoriály.

Pro vytvoření applikace Dash budeme potřebovat naimportovat dash knihovny.

Tady je úkázka jednoduché aplikace

import dash
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html
import plotly.graph_objs as go

app = dash.Dash()

app.layout = html.Div(children=[
  html.H1(children='Dash'),

  html.Div(children='''
    Data o Titaniku
  '''),

  dcc.Graph(
    id='example-graph',
    figure={
      'data': [
        go.Bar(x = [1, 2, 3], y = [4, 1, 2], name ='Cherbourg'),
        go.Bar(x = [1, 2, 3], y = [2, 4, 5], name = 'Queenstown'),
        go.Bar(x = [1, 2, 3], y = [3, 2, 3], name = 'Southampton')
      ],
      'layout': {
        'title': 'Nástupní místo dle třídy jizdenky'
      }
    }
  )
])

if __name__ == '__main__':
  app.run_server()

Pokud pojmenujete svoji aplikaci app.py, spustíte ji následujícím příkazem:

$ python app.py
 * Running on http://127.0.0.1:8050/ (Press CTRL+C to quit)

Vaše aplikace bude na adrese http://127.0.0.1:8050/

Cvičení

Přidejte popisek osy x u předešlého grafu ('třída jízdenky').

Komponenty Dash

Dash obsahuje 2 hlavní typy komponentů - dash_html_components a dash_core_components.

HTML komponenty

dash_html_components obsahuje objekty pro HTML značky. V nášem případě to jsou html.Div() (blokový element) a html.H1() (velký nadpis).

Poznámka: abychom psali méně, importujeme dash_html_components takto: import dash_html_components as html

Cvičení

Za velký nadpis přidejte odstavec (html.P) kde bude napsáno Popis dat tady..

Interaktivní komponenty

Knihovna Dash obsahuje funkce, které dovolují jednoduše vytvářet interaktivní objekty, například grafy, interaktivní tabulky, možnosti volby a markdown.

Importujeme tyto funkce následně: import dash_core_components as dcc.

Místo html můžeme používat markdown (značkovací jazyk):

import dash_core_components as dcc

dcc.Markdown('''
# Dash a Markdown

Dash podporuje [Markdown](http://commonmark.org/help).

Markdown je jednoduchý způsob jak psát a formatovat text.
Zahrnuje syntaxi pro **tučný text**, *kurzívu*,
[odkaz](http://commonmark.org/help), vnořený `kód`, seznamy,
citáty, atd.
''')

Cvičení

Přidejte pomocí dcc.Markdown do html.Div místo html.P odkaz na dokumentaci k datům.

Výber z hodnot

Tady je příklad vytvoření výběrového pole

import dash_core_components as dcc


dcc.Dropdown(
  options=[
    {'label': 'Možnost A', 'value': 'val_a'},
    {'label': 'Možnost B', 'value': 'val_b'},
  ],
  value='val_a'
)

label má hodnotu, která se zobrazí ne webové stránce, value je hodnota, která může být použitá pro rozhodování v programu.

Poznámka: pokud chete vyzkoušet výše uvedený kód, uložte ho do samostatného souboru a spusťte pomocí příkazu python <nazev_vaseho_souboru.py>.

Příklad přepínače - můžete vybrat jednu z hodnot:

import dash_core_components as dcc

dcc.RadioItems(
  options=[
    {'label': 'Tato možnost', 'value': 'variant1'},
    {'label': 'Nebo tato', 'value': 'variant2'}
  ],
  value='variant'
)

Další možnosti jsou tady.

Cvičení

Do své aplikace přidejte výběrové pole s možnostmi: 'Cena lístků podle třídy' a 'Věk cestujících podle třídy' (hodnoty 'fare_class' a 'age_class'). Poté přijdete přepínač s možnostmi: 'Histogram' a 'Boxplot' (hodnoty 'hist' a 'boxplot').

Dekoratory

Dekorátor je funkce, která obaluje jinou funkci. V našem případě se jedná o @app.callback, který říká, že pokud se vstup do této funkce změní, má se zavolat funkce, která je definována níže.

Tady je příklad:

import dash
from dash.dependencies import Input, Output
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html

app = dash.Dash()

app.layout = html.Div([
  dcc.Input(id='input-text'', value='initial value', type="text"),
  html.Div(id='display-text')
])

@app.callback(
  Output(component_id='display-text', component_property='children'),
  [Input(component_id='input-text', component_property='value')]
)
def update_output_div(input_value):
  return 'Napsali jste "{}"'.format(input_value)

if __name__ == '__main__':
  app.run_server()

Pokud napíšeme cokoliv do okénka (dcc.Input), změní se vstupní data do @app.callback (Input(component_id='input-text', component_property='value')). Proto se zavolá funkce a html.Div s id display-text zobrazí text, který jsme zadali do okénka, protože tak je definována funkce update_output_div.

Cvičení

Upravte výše uvedený kod:

 1. Vložte nadpis (html.H1) před dcc.Input a pojmenujte jeho id 'big-title'.
 2. Předělejte @app.callback aby aktualizoval nadpis, ne html.Div.
 3. Předělejte funkci update_output_div na update_output_h1 aby vracela 'Zprava dne:' a text, který jste zadali.

Rozhodování na základě vstupních hodnot

Následující kód bere jako vstupní hodnotu typ grafu vybrany uživatelem a na zakladě ní vykreslí histogram nebo boxplot. update_figure dostane jako první parametr vybranou hodnotu přepinače (její value). V @app.callback lze definovat i více vstupů, proto je Input zapsán jako prvek seznamu. Hodnoty Input dostane funkce ve stejném pořadí jako @app.callback.

import dash
from dash.dependencies import Input, Output
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html
import pandas as pd
import plotly.graph_objs as go

app = dash.Dash()

app.layout = html.Div(children=[
  html.H1(children='Dash'),

  html.Div(children='''
    Data o Titaniku
  '''),

  dcc.Graph(
    id='example-graph',
  ),
  dcc.Dropdown(
    options=[
      {'label': 'Cena listků podle třídy', 'value': 'fare_class'},
      {'label': 'Věk cestujících podle třídy', 'value': 'age_class'},
    ],
    value='fare_class'
  ),
  dcc.RadioItems(
    options=[
      {'label': 'Histogram', 'value': 'hist'},
      {'label': 'Boxplot', 'value': 'boxplot'}
    ],
    value='hist',
    id='radio-input'
  )
])

@app.callback(
  Output(component_id='example-graph', component_property='figure'),
  [Input(component_id='radio-input', component_property='value')]
)
def update_figure(plot_type):
  first_fare = titanic[titanic.pclass == 1].fare
  second_fare = titanic[titanic.pclass == 2].fare
  third_fare = titanic[titanic.pclass == 3].fare

  plot_function = go.Histogram if plot_type == 'hist' else go.Box
  trace1 = plot_function(x = first_fare, opacity = 0.75, name = 'První třída')
  trace2 = plot_function(x = second_fare, opacity = 0.75, name = 'Druhá třída')
  trace3 = plot_function(x = third_fare, opacity = 0.75, name = 'Třetí třída')

  data = [trace1, trace2, trace3]

  figure={
    'data': data,
    'layout': {
      'title': 'Cena jízdenky dle třídy jizdenky',
    },

  }
  return figure

titanic = pd.read_excel('http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/DataSets/titanic3.xls')

if __name__ == '__main__':
  app.run_server()

Cvičení

Upravte předchozí příklad; přidejte rozhodování na základě výběrového pole.

 • Pokud uživatel vybere "Cena listků podle třídy" (fare_class), zobrazí se histogram nebo boxplot cen lístků dle tříd - tak, jak už je v příkladu.
 • Pokud uživatel vybere "Věk cestujících podle třídy" (age_class), zobrazí se histogram nebo boxplot věku cestujících dle tříd.

Domácí úkol

Nasaďte Dash aplikaci z předchozího cvičení na Heroku dle tohoto návodu. Odkaz na Vaší aplikaci zašlete nejpozději do 9.1.2018 11:00 CET. Pokud chcete, můžete na poslední hodině obhajit svůj semestrální projekt, odkaz na něj zašlete předem na email.