Darek Mazur edited this page Feb 14, 2017 · 30 revisions

Home / przeczytaj na blogu:http://poznajmadar.blogspot.com/search/label/JPK


Generowanie JPK

Przygotowanie - przykładowe pliki JPK generowane przez program Madar 7:

Walidacja JPK

Błędy (opcja VALIDATE)

Wysyłka JPK

Wysyłka - komunikaty zapisywane w tymczasowych plikach .log

Zapisy w plikach log:

Zapisy w plikach - historia wysyłki w podkatalogu '/pisma/deklaracje/'

Import plików

Błędy (opcja: wysyłka elektroniczna)

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.