instalacja

darekm edited this page Jul 4, 2016 · 18 revisions

Część serwerowa

Polecenie wywołania

Program uruchamia się poleceniami:

  • Linux
./madar64 (wersja 64-bit) 
./madarmobile (wersja 32-bit)
  • Windows
* madarmobile.exe

Możliwe parametry:

-ssl - praca z protokołem `https`
-d - uruchomienie w tle, jako demon
PORT xxx - uruchamiany na porcie innym niż 8001

Przykład:

./madar64 -d -ssl PORT 8100

Transmisja szyfrowana SSL

certyfikat

Do poprawnego działania potrzebne są 3 pliki

  • wsskey.pem private key
  • wsscert.pem certyfikat
  • cacert.pem certyfikat instytucji wydającej

Linux instalacja

musi być zainstalowany pakiet OpenSSL należy zmienić uprawnienia na 440,

program uruchamia się z parametrem -ssl

./madar64 -ssl

UWAGA.

  • Na serwerze musi być zainstalowany pakiet OpenSSL.
  • Można ustanowić domenę dla wywołanego programu.

Windows

W katalogu, w którym znajduje sie madarmobile, tworzone są libeay32.dll i ssleay32.dll.

Uruchamianie

Więcej: Uruchamianie programów Madar Mobile

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.