Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Pods
Tut_CocoaPods.xcodeproj
Tut_CocoaPods.xcworkspace
Tut_CocoaPods
LICENSE
Podfile
Podfile.lock
README.md

README.md

Mobil Uygulama Dersleri - iOS Notları

CocoaPods Kullanımı

Açık kaynağın gücünü iOS uygulamanıza taşıyın! CocoaPods nedir? CocoaPods kullanımı nasıldır? Bunları öğreniyoruz.

CocoaPods Nedir?

CocoaPods, ObjectiveC ve Swift dilleri için geliştirilmiş bir dependency manager dir. Ruby diliyle yazılmıştır.

İçerisinde binlerce 3rd party kütüphane bulundurur ve kullanmak istediğiniz kütüphaneyi CocoaPods yardımıyla projenize dahil etmek istediğinizi belirtirsiniz.

CocoaPods bütün uyumluluk ve dependency problemlerini sizin için çözer ve istediğiniz kütüphaneyi hemen kullanımınıza sunar. CocoaPods ile yüklediğiniz her bir kütüphaneye kısaca ‘pod’ adı verilir.

Devamını oku...

You can’t perform that action at this time.