Skip to content
Custom TableViewCell Kullanımı
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Tut_CustomTableViewCell.xcodeproj
Tut_CustomTableViewCell
README.md

README.md

Mobil Uygulama Dersleri - iOS Notları

Custom TableViewCell Kullanımı

Bildiğiniz gibi TableView yapısı iOS uygulamalarında sıkça kullandığımız bir yapı. TableView ile yazı ve resimleri tablo halinde kolayca listeleyebiliriz fakat bu tablo hücreleri çok kısıtlıdır. Bir TableView hücresinde şunları gösterebiliriz:

  • Sadece başlık
  • Başlık ve Altbaşlık
  • Bunlarla beraber resim

Peki bunlar işimizi her zaman görüyor mu? Görse bile görünüşünü ve pozisyonlarını istediğimiz gibi ayarlamamıza yetiyor mu?

Tabiki hayır.

İşte bu yüzden TableView hücrelerini özelleştirmek istiyoruz.

Devamını oku...

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.