TabbarController ile Veri Alışverişi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Tut_TabbarController.xcodeproj
Tut_TabbarController
LICENSE
README.md

README.md

Mobil Uygulama Dersleri - iOS Notları

TabbarController ile Veri Alışverişi

TabbarController veri alışverişi nasıl yapılır öğreniyoruz 📖

Bildiğiniz üzere UITabbarController, iOS uygulamalarında altta bulunan ve birbiri ardına geçiş yapabileceğiniz güzel bir yapı.

Özellikle kullanıcı profil sayfası olan mobil uygulamalarda sıkça gördüğümüz UITabbarController, sıkça kullanılan sayfalara erişmek için kullanıldığında daha da güzel bir kullanıcı deneyimi sunuyor fakat bazen UITabbarController sahneleri arasında veri paylaşımı yapmak isteriz.

Devamını oku...