Delegate & Protokol Kullanımı
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Tut_delegateandprotocols.xcodeproj
Tut_delegateandprotocols
README.md

README.md

Mobil Uygulama Dersleri - iOS Notları

Delege ve Protokol Kullanımı

Delegate ve Protokol yapıları Communication Patterns konusu içinde yer alır. Temelde ViewController lar arasında iki yönlü iletişim kurmamızı sağlar.

ViewController ların birbiri ile iletişim kurmasının temelde 2 yolu vardır:

  • Delegate & Protokol
  • Notification & Observer Biz bu derste Delegate ve Protokol yapısını ele alıyoruz, notification ve observer konusunu daha sonra anlatacağız inşallah 🙏

Bildiğimiz gibi ileri yönlü veri göndermek istediğimiz zaman prepareForSegue yapısını kullanıyoruz.

Devamını oku...