Skip to content
API for Map4D SDK
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
README.md

README.md

Tìm kiếm

Tìm kiếm dữ liệu

https://api-dev.map4d.vn/v2/api/place/text-search?parameters

Thông số bắc buộc:

 • key - Đăng ký tại iotlink.com.vn!
 • text - Chuỗi muốn tìm kiếm!

Thông số tùy chọn:

 • datetime - Thời gian mà địa điểm này đăng ký(nghĩa là thời gia bắt đầu và kết thúc chứa thời gian này), đơn vị là miliseconds

Kết quả trả về:

Trả về dạng json

{
 "code": "string",
 "message": "string",
 "result": [
  {
   "id": "string",
   "name": "string",
   "address": "string",
   "location": {
    "lng": 0,
    "lat": 0
   },
   "types": [
    "string"
   ],
   "source": "string"
  }
 ]
}

Nếu thành công thì code là "ok"

Tìm kiếm viewbox

https://api-dev.map4d.vn/v2/api/place/viewbox-search?parameters

Thông số bắc buộc:

 • key - Đăng ký tại iotlink.com.vn!
 • viewbox - Phạm vi hình chữ nhật mà bạn muốn tìm kiếm dữ liệu, toạn độ là nam, tây, bắc, đông. Thí dụ: 16.056453967981348,108.19387435913086,16.093031550262133,108.25927734375!

Thông số tùy chọn:

 • datetime - Thời gian mà địa điểm này đăng ký(nghĩa là thời gia bắt đầu và kết thúc chứa thời gian này), đơn vị là miliseconds
 • type - Kiểu loại place mà bạn muốn tìm. Thí dụ: atm, cafe

Kết quả trả về:

Trả về dạng json

{
 "code": "string",
 "message": "string",
 "result": [
  {
   "id": "string",
   "name": "string",
   "description": "string",
   "address": "string",
   "location": {
    "lng": 0,
    "lat": 0
   },
   "types": [
    "string"
   ],
   "source": "string",
   "imageUrl": "string"
  }
 ]
}

Nếu thành công thì code là "ok"

Tìm kiếm bán kính

https://api-dev.map4d.vn/v2/api/place/nearby-search?parameters

Thông số bắc buộc:

 • key - Đăng ký tại iotlink.com.vn!
 • location - Trung tâm vị trí muốn tìm: lat,lng. Thí dụ: 16.036461,108.218159!
 • radius - Bán kinh trong phạm vi muốn tìm kiếm, đơn vị là mét. Thí dụ: 50000!
 • text hoặc type - Yêu cầu phải có ít nhất một trong 2 loại này.

Thông số tùy chọn:

 • datetime - Thời gian mà địa điểm này đăng ký(nghĩa là thời gia bắt đầu và kết thúc chứa thời gian này), đơn vị là miliseconds
 • type - Kiểu loại place mà bạn muốn tìm. Thí dụ: atm, cafe
 • text - Loại đối tượng muốn tìm. Thí dụ: Azura

Kết quả trả về:

Trả về dạng json

{
 "code": "string",
 "message": "string",
 "result": [
  {
   "id": "string",
   "name": "string",
   "description": "string",
   "address": "string",
   "location": {
    "lng": 0,
    "lat": 0
   },
   "types": [
    "string"
   ],
   "source": "string",
   "imageUrl": "string"
  }
 ]
}

Nếu thành công thì code là "ok"

Phân giải lat lng ra địa chỉ

https://api-dev.map4d.vn/v2/api/geocode?parameters

Thông số bắc buộc:

 • key - Đăng ký tại iotlink.com.vn!
 • lat - Vị trí vĩ độ muốn phân giải: Có giá trị từ -90 -> 90
 • lng - Vị trí kinh độ muốn phân giải: Có giá trị từ 0 -> 360

Kết quả trả về:

Trả về dạng json

{
 "code": "string",
 "message": "string",
 "result": {
  "name": "string",
  "address": "string",
  "countryName": "string",
  "countryCode": "string",
  "province": "string"
 }
}

Nếu thành công thì code là "ok"

Chỉ đường đi giữa các điểm

https://api-dev.map4d.vn/v2/api/route?parameters

Thông số bắc buộc:

 • key - Đăng ký tại iotlink.com.vn!
 • mode - Loại phương tiện muốn đi một trong các loại sau: car(xe hơi) hoặc bike(xe đạp) hoặc foot(đi bộ)!

Thông số tùy chọn:

 • origin - Vị trí điểm đầu(lat,lng). Thí dụ: 16.024634,108.209217
 • points - Vị trí danh sách các điểm muốn đi qua(lat,lng;lat,lng...). Thí dụ: 16.039173,108.210912;16.044597,108.217263
 • destination - Vị trí điểm cuối(lat,lng). Thí dụ: 16.020179,108.211212

Kết quả trả về:

Trả về dạng json

{
 "code": "string",
 "message": "string",
 "result": {
  "status": "string",
  "routes": [
   {
    "legs": [
     {
      "distance": {
       "text": "string",
       "value": 0
      },
      "duration": {
       "text": "string",
       "value": 0
      },
      "endAddress": "string",
      "startAddress": "string",
      "endLocation": {
       "lng": 0,
       "lat": 0
      },
      "startLocation": {
       "lng": 0,
       "lat": 0
      },
      "steps": [
       {
        "distance": {
         "text": "string",
         "value": 0
        },
        "duration": {
         "text": "string",
         "value": 0
        },
        "endLocation": {
         "lng": 0,
         "lat": 0
        },
        "startLocation": {
         "lng": 0,
         "lat": 0
        },
        "htmlInstructions": "string",
        "maneuver": "string",
        "polyline": "string",
        "travelMode": "string"
       }
      ]
     }
    ],
    "overviewPolyline": "string",
    "summary": "string",
    "distance": {
     "text": "string",
     "value": 0
    },
    "duration": {
     "text": "string",
     "value": 0
    },
    "snappedWaypoints": [
     {
      "lng": 0,
      "lat": 0
     }
    ]
   }
  ],
  "geocoded_waypoints": [
   {
    "geocoder_status": "string",
    "place_id": "string",
    "types": [
     "string"
    ]
   }
  ]
 }
}

Nếu thành công thì code là "ok"

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.