Skip to content
Skrypty Ansible konfigurujące serwery do uruchamiania BPP
HTML Shell Makefile Roff Dockerfile
Branch: develop
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ansible
.gitignore
.travis.yml
Dockerfile
LICENSE
Makefile
README.md
Vagrantfile
ansible.cfg
requirements.txt

README.md

bpp-on-ansible

TravisCI odznaka

Skrypty Ansible konfigurujące serwery do uruchamiania BPP na serwerach "bare metal".

Na ten moment dostępna jest kongfiguracja uruchamiająca i testująca wszystko przez Vagranta.

Jako eksperymentalna konfiguracja dołożony jest Docker - ale jedynie do testów. Na Dockerze najpierw uruchomiony jest kontener z systemd, następnie konfigurowany jest on konfiguracją Ansible zawartą w tym repo. Jak widać jest to pewne nadużycie Dockera, swoisty krok w tył - więc po co? Ano po to, żeby móc weryfikować konfigurację Ansible na serwerach typu TravisCI czy CircleCI, które Vagranta nie obsługują.

Osoby zainteresowane uruchomieniem BPP w kontenerach dockera zapraszamy do repo bpp-on-docker.

You can’t perform that action at this time.