Skip to content
Skrypty Dockera budujące kontener zawierający stabilną wersję BPP
Makefile Dockerfile Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
stable
unstable
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
Makefile
README.rst

README.rst

# bpp-on-docker Pliki Dockera i skrpyty Makefile ułatwiające tworzenie obrazów oprogramowania BPP i pomocniczych.

Budowa: ```

$ cd stable/containers && make

```

Uruchamianie: ```

$ cd stable/stack && docker-compose up

```

Po zakończeniu uruchamiania się appservera (przy pierwszej próbie może to nieco potrwać), stwórz konto superużytkownika. W tym celu, z drugiego okna terminala:

```
$ docker-compose exec appserver bpp-manage.py createsuperuser

```

You can’t perform that action at this time.