i-rochiño edited this page Jan 9, 2017 · 14 revisions

Vou contar como fun facendo esto de usar GitHub para facer blogs estáticos.

O asunto é que teño conta en github e podo usala cual cutre servidor web. Co meu nome de usuario teño un URI coa pinta:

https://nomeUsuario.github.io

Pódese facer xeito cutre, ou sexa, un ficheiro.html e podo visitalo tecleando no navegador:

https://nomeUsuario.github.io/ficheiro.html

Tendo só unha páxina e sabendo un chisco de html, xa está!

Mira ti a coña que ten ter unha soa páxina... polo que se alguén quere unha presiña delas abonda con que se moleste enlazando aquí e alá tipo

`<a href="https://nomeUsuario.github.io/ficheiro.html>pringao``

Pero non!!!!, xa que chegamos ata aquí mellor ir indo... ata chegar a Jekyll que é ata onde dou chegado.

paso1

Jekyll e GitHub permiten facer sitios web que teñan:

Este wiki é o que fun facendo e na orde na que o fun facendo, pode que sexa boa idea ir paseniño!!

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.