Android OS & iOS. Euskal jaien bira egin nahi al duzu? Jaigirok zure kokapenaz baliaturik, tokiak eta egunak zure mugikorrera urbiltzen dizkizu.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Android
iOS
LICENSE
README.md

README.md

Jaigiro-mobile

Android OS & iOS.

Euskal jaien bira egin nahi al duzu? Jaigirok zure kokapenaz baliaturik, tokiak eta egunak zure mugikorrera urbiltzen dizkizu.

Adierazi ze jaietara zoazen eta zure lagunei iragarri sare sozialen bitartez. Osatu ezazu zure plana!

Bertsioa

Android 1.0.1

iOS 1.0.0

Libreriak

Erabilitako libreriak (Android):

Erabilitako libreriak (iOS):

Lizentzia

GPL v3

Free Software, Hell Yeah!