Android OS & iOS. Euskeraz Mintzatzen diren tokien sarea.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Android
iOS
LICENSE
README.md

README.md

Mintzatu-mobile

Euskeraz Mintzatzen diren tokien sarea.

Android OS & iOS.

[Mintzatu] 1 euskaraz hitz egiten den munduko lekuen sarea da. Euskaldunok elikatutako eta euskararen aldeko plataforma da. Plataforma parte hartzailea, dibertigarria, ludikoa eta soziala. Mintzatu aplikazioaren bidez euskaraz hitz egiten duzun lekuak sortu, identifikatu eta zabal ditzakezu. Unean euskaraz ari zaren lekua zabaldu dezakezu eta edukiez osatu: argazkiak, iruzkinak, plataforma barruan lagun berriak egin eta elkarrizketak izan.

Eta lekuek gordetzen dituzten altxor eta garaikurrak deskubritu ditzakezu baita ere. Egin zaitez zure ohiko lekuen alkate! Gainera, beste sare sozialetan ere euskaraz ari zarela zabaltzeko aukera izango duzu.

Lagunduko gaituzu mundu osoari erakusten euskara hizkuntza bizia dela?

Doan deskargatu eta froga ezazu!

Bertsioa

Android 1.0.3

iOS 1.0.8

Libreriak

Erabilitako libreriak (Android):

Erabilitako libreriak (iOS):

Lizentzia

GPL v3

Free Software, Hell Yeah!