Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#!/usr/bin/perl -w
#
# cp1250-kick.pl - skrypt wyrzucający z kanału osoby używające kodowania cp1250
# - kicks people using cp1250 charset from channel
#
# /SET cp1250_kick_reason "tekst" - powód "kopnięcia"
# /SET cp1250_kick_ops <ON|OFF> - czy "kopiemy" operatorów kanału [OFF]
# /SET cp1250_nokick "#chan_name nickname ..." - lista chronionych kanałów
# i/lub osób, dla których skrypt nie będzie działał
#
# Autor: Tomasz Poradowski (batonik@irc.pl)
# Na podstawie: cp2iso.pl autorstwa Jakuba Jankowskiego <shasta@atn.pl>
#
# -----
# 28.09.2002 kilka drobnych poprawek wprowadzonych przez Jakuba Jankowskiego
# - cp1250_kick_ops ma teraz wartość boolean (ON/OFF)
# -----
# 06.05.2002 mała poprawka w wyszukiwaniu "nicków" na liście chronionych
# -----
use Irssi;
use strict;
use vars qw($VERSION %IRSSI);
$VERSION = "1.3";
%IRSSI = (
authors => 'Tomasz Poradowski',
contact => 'batonik@irc.pl',
name => 'cp1250_kick',
description => 'Kicks people using cp1250 charset',
license => 'GPL',
changed => 'Sat Sep 28 12:58:26 CEST 2002'
);
sub cp1250_kick {
my ($server, $data, $nick, $address) = @_;
my ($target, $text) = split(/ :/, $data, 2);
my $kick_reason = Irssi::settings_get_str('cp1250_kick_reason');
my $nokick_list = Irssi::settings_get_str('cp1250_nokick');
return unless ($target =~ /^[#\!\+]/);
if ($text =~ /[\xA5\xB9\x8C\x9C\x8F\x9F]/) {
my $chan = Irssi::channel_find($target);
my $n = $chan->nick_find($nick);
return if ($nokick_list =~ m/\Q$chan->{name}\E|\Q$n->{nick}\E/);
return if ($n->{op} && !Irssi::settings_get_bool('cp1250_kick_ops'));
if ($chan->{chanop})
{
Irssi::print("Kopiemy $nick z $target! [cp1250 kick]");
$server->send_raw("KICK $target $nick :".$kick_reason);
}
else
{
Irssi::print("%R!%n [cp1250 kick] Nie jesteś operatorem kanału $target.");
}
}
}
Irssi::settings_add_str('misc', 'cp1250_kick_reason', 'http://windows.online.pl wzywa Cię! [cp1250 kick]');
Irssi::settings_add_bool('misc', 'cp1250_kick_ops', 0);
Irssi::settings_add_str('misc', 'cp1250_nokick', '');
# musi się wywołać jeszcze przed cp2iso.pl (jeśli się go używa)
Irssi::signal_add_first('event privmsg', 'cp1250_kick');